Orsaker till låg Självkänsla

ORSAKER TILL LÅG SJÄLVKÄNSLA

Den största orsaken som jag ser det, är att föräldrarna har låg självkänsla, då barn gör som vi gör inte som vi säger, får de låg självkänsla.

Sedan ska barnet ”uppfostras” till att vara någon annan än de egentligen är, under den ”resan” försvinner barnets Självkänsla.

Det finns många olika anledningar till att man kan ha låg självkänsla. Alla behöver få uppskattning, bli sedda och respekterade för den man är. Självkänslan sjunker om man ofta under sin uppväxt har fått höra att man inte är tillräckligt bra, att man inte duger någonting till eller att man är jobbig.

Samtidigt kan en person som har fått uppskattning bara när han eller hon har presterat bra, till exempel i en idrottstävling eller på ett prov i skolan, tro att hon eller han duger bara när de gjort något bra. Att man inte duger bara genom att finnas till.

Självkänslan påverkas också negativt om man inte blir sedd alls under uppväxten, till exempel om ens föräldrar eller de man växer upp med inte är hemma så mycket, om de är sjuka, missbrukar eller har för mycket i sina egna liv för att hinna och orka se sina barn.

Känslan av att inte duga kan också bero på att man är olika känsliga från början. Om man är känslig kan man ha låg självkänsla, även om man har haft det bra när man växte upp.

Föräldrar påverkar sina barn på många olika sätt. Barn ärver de flesta av sina egenskaper från sina föräldrar. Sedan skapar föräldrarna den miljö som barnet växer upp i. När barnet växer upp, förbereder de honom eller henne för livet som vuxen, antingen direkt eller indirekt. De vuxna har ett betydande pågående inflytande, antingen personligen eller som minnen. Barn gör som de vuxna gör inte vad de säger. Vi gör en björntjänst för dem om vi bara ger dem självdestruktiva beteenden som en vägkarta att följa i livet

Att barn har låg självkänsla kan bero på att föräldrar har problem eller inte mår bra, så att relationen till barnet störs. Alla föräldrar gör misstag och brister i sitt omdöme ibland. Det finns få helt utmärkta föräldrar, men de flesta är mer än tillräckligt bra.

Det är oftast flera faktorer som är orsaken till låg självkänsla som samverkar och stör anknytning och samspel mellan barn och föräldrar. Det kan vara sårbarhet och svårigheter hos den enskilda föräldern, familjen eller hos barnet.

Stress och påfrestningar i familjens livssituation kan påverka föräldrarnas förhållande till barnet, exempelvis konflikter mellan föräldrarna, kriser, förluster eller brister i familjen eller nätverket.

Det kan också vara yttre svårbemästrade krav som medför för tung belastning för familjen t.ex. ekonomiska problem, arbetslöshet, bostadsproblem och höga krav i arbetslivet. Klyftan mellan fattiga och rika har växt. Ekonomisk och social fattigdomen påverkar föräldrars omsorgsfunktioner och möjligheter till gott samspel med barnet.

Egenskaper eller omständigheter som är i riskzonen för låg självkänsla är till exempel:

• Omogenhet. Osäkra eller omogna föräldrar kan ha svårt att förstå barns beteende och behov.

• Bristande föräldrakunskap. Föräldrar kan sakna kunskap om vad man kan förvänta av barn i olika utvecklingsstadier eller hur man fostrar dem. De saknar ofta självupplevda erfarenheter av bra föräldra-barnrelationer att använda som modell.

• Orealistiska förväntningar. Föräldrar kan förvänta sig att barn i alla utvecklingsstadier ska bete sig som en vuxen eller det “idealbarn” de föreställt sig. Föräldrar kan även ha en förvrängd uppfattning av barnet, exempelvis se det som dumt, elakt eller lat.

• Obesvarade känslomässiga behov. Föräldrar som inte har bra förhållanden till andra vuxna kan förvänta sig att barnet ska ta hand om dem och tillfredsställa deras behov av kärlek, omvårdnad och självkänsla.

• Egna dåliga uppväxtvillkor. Många föräldrar vars barn far illa, har själva farit illa som barn och har dålig självkänsla.

• Social isolering. Föräldrarna har inga släktingar, vänner eller någon familj som stöd och hjälp eller avlastning.

• Långvarig funktionsnedsättning och sjukdom hos förälder kan medföra särskilda påfrestningar och behov av stöd i föräldrarollen. En förälder med utvecklingstörning eller kognitiva svårigheter behöver ett fortlöpande och långvarigt stöd. En förälder med somatisk eller psykisk sjukdom kan ständigt eller i perioder behöva extra stöd.

• Ständiga eller återkommande kriser. Dålig ekonomi, arbetslöshet, kriminalitet, familjevåld, allvarliga sjukdomar eller handikapp i familjen.

• Narkotika och alkoholproblem kan medföra: fosterskador, försummelse och vanvård, olycksfall, misshandel, kärleksförlust, kränkande behandling, överkrav, övergivenhet, understimulering oförutsebart beteende hos föräldrar, isolering, svårighet för barn att ta hem kamrater, tidigt eget ansvar för sig själv, missbrukande förälder och syskon.

Utvecklingen av självkänsla baseras på flera faktorer och erfarenheter som barnet får i sin barndom. Beroende på om dessa erfarenheter är negativa eller positiva, utvecklas en känsla av sig själv, som sedan bestämmer deras självkänsla. Det finns flera faktorer som kan leda till en låg självkänsla och som utvecklas och som barnet sedan för över till vuxenlivet, det blir en skala som mäter deras framgång och misslyckande. Men eftersom denna skala har felaktigt fastställts, upprepar det en persons tro att han är värdelös och lägger på detta vis flera andra negativa känslor och egenskaper också. Det är därför det är viktigt att inrikta sig på de faktorer som orsakar låg självkänsla så att de kan behandlas effektivt. Vanligtvis är drag av låg självkänsla utvecklat på grund av vissa upplevelser i barndomen. I den här åldern är barnets sinne mycket lättpåverkade och barnet kan inte skilja mellan vad som är rätt och fel.

Låg självkänsla beror på vissa faktorer beroende på bakgrund och status för den person, sin omgivning, ålder, tillsammans med omvärlden och olika erfarenheter i barndomen och den tidiga ungdomen. Låt oss studera dessa låga självkänsla orsakar mer i detalj.

De viktigaste orsakerna till låg självkänsla är:

Försummelse:
Om barn växer upp under omständigheter där kärlek inte finns och att de känner sig övergivna och obetydliga när de växer upp. När barn inte får tillräckligt med uppmärksamhet och ignoreras av andra skäl, tenderar de att känna sig mindre viktiga och allt detta tenderar till låg självkänsla.

Överdriven kritik:
När barnet påminns hela tiden om att det inte är bra nog, sådana händelser skapar en känsla av värdelöshet, vilket gör dem pessimistiska och ovilliga att göra något positivt, när ett barn ständigt känner att det inte är till någon nytta, barnet börjar känna att jag inte gillas av andra runt denne och börjar ta allt på ett negativt sätt.

Inverkan av föräldrar och familjemedlemmar:
Föräldrar påverkar sina barn på många olika sätt. Barn ärver de flesta av sina egenskaper från sina föräldrar. Sedan skapar föräldrarna den miljö som barnet växer upp i. När barnet växer upp, förbereder de honom eller henne för livet som vuxen, antingen direkt eller indirekt. De vuxna har ett betydande pågående inflytande, antingen personligen eller som minnen. Barn gör som de vuxna gör inte vad de säger. Vi gör en björntjänst för dem om vi bara ger dem självdestruktiva beteenden som en vägkarta att följa i livet

Negativa upplevelser
Låg självkänsla kan orsakas av många negativa erfarenheter. Barn är mycket öppna för alla typer av negativitet runt omkring dem. De har inte filtren eller kapacitet ännu att hålla negativitet borta från sina sinnen.

Utseende
Föräldrarna kan påverka vår kroppsuppfattning. Föräldrarna kanske kämpar med sin egen kroppsuppfattning eller kritiserar sina barns utseende (“varför har du ditt hår så) eller (“varför har du inte byxor som passar dig?”). Detta kan påverka en persons självkänsla, särskilt om de är känsliga för andras människors kommentarer.

Överdriven kritik
Den största orsaken till sårade känslor är kritik. Inte en enda av oss har överlevt sårade känslor som orsakas av kritik. Kritik från en förälder kan orsaka att barnet tycker illa om sig själv. Långvarig kritik på barnet kan ge allvarliga effekter på barnets självkänsla En negativ självbild är också ett resultat av upprepad kritik från viktiga personer i våra liv. Detta är absolut förödande för självkänslan på ett barn om det inte är balanserad med positiva drag. Positiva uttalanden om beteende eller existensen av barnet (ex. “Jag är så glad att ha dig” eller “Jag är så glad att du lever” eller “Jag är så glad att du är en del av mitt liv”), är den främsta orsaken till att vi alla överlever ett tungt kritisk miljö.

Barnmisshandel och straff
De flesta människor med låg självkänsla har en historia av både fysisk och psykisk misshandel under sin barndom. Missbruk av något slag ger ett barn en känsla av att han är helt enkelt är en sak som ska användas och straffas och barnet känner att på något sätt denne förtjänar det. Effekterna av missbruk är djupt rotade och extremt svår att behandla. De mest troliga skyldiga till barnmisshandel är familjens vänner, släktingar, grannar, främlingar och fosterföräldrar eller föräldrar.

Vårdslöshet
Varje barn måste få och uppleva kärlek, uppmärksamhet, beröm och tillgivenhet under uppväxten så att han kan utveckla en positiv självkänsla. Men när barn finns i förhållanden där kärlek och tillgivenhet saknas och deras känslomässiga och / eller fysiska behov inte uppfylls, känner de sig övergivna, osäkra och obetydliga. De tycker att det är mycket svårt att lita på människor, rädsla för att de kommer att överges igen. Detta hämmar sedan deras förmåga att umgås med andra och leder till asociala drag som kan leda till låg självkänsla.

Jämförelse med andra
Jämförs med andra (särskilt syskon) och ständigt får höra att de inte är lika bra som dem, eller ombedd att vara “mer som dem” kan orsaka att ett barn förlorar förtroendet för sin förmåga och skapar låg självkänsla.

Förväntningar
Vissa föräldrar kan ha vissa förväntningar på sina barn (realistiska eller på annat sätt). Om ett barn inte kan uppfylla dem, får barnet känslan av att ha svikit sina föräldrar. Det händer oftast när det gäller föräldrar som tenderar att påverka ett barn med en återspegling av deras ouppfyllda drömmar.

Grupptryck och mobbning
Grupptryck kan leda till en hel del interna strider inom en person, särskilt när det är en aktivitet eller grupp som han inte vill delta i. Detta kan leda till stress och ångest att ställa upp för en grupp och / eller att vara tillsammans med dem och därmed ge en känsla av misslyckande.

Ekonomisk och social position
Tillhör de lägre skikten i samhället i form av ekonomisk eller social ställning kan leda till en mindervärdeskomplex för ett barn. Detta i synnerhet om barnets kamrater har en bättre ställning i samhället. Detta kan leda till att barnet utvecklar en låg självbild och övertid, sänkt självkänsla.

Negativa erfarenheter
Några låg självkänsla problem uppstår på grund av negativa erfarenheter. Barn tenderar att ta åt sig all negativitet omkring dem, och detta påverkar deras självkänsla. Likaså att vissa vuxna lätt påverkas av de negativa erfarenheter som de går igenom och kan utveckla en låg självkänsla.

Rulla till toppen