Certifierad KBT & ACT / Självkänsla Coach Västerås

23mar(mar 23)15:0029(mar 29)13:00Certifierad KBT & ACT / Självkänsla Coach Västerås

Event Details

ENDA UTBILDNINGEN I SVERIGE
CERTIFIERAD KBT & ACT COACH
CERTIFIERAD SJÄLVKÄNSLA COACH
Lär ut metoder & verktyg för att arbeta med
Självkänsla, Beroenden, Rädslor, Ångest
Självskadebeteenden, Skuld, Skam, Stress

Pris: 4.500kr Detta Inkluderar kost & logi,
samt studie och arbetsmaterial
Det går bra att dela upp kostnaden

7 dagars utbildning i Varberg den 24/2-1/3 2020
7 dagars utbildning i Västerås den 23-29/3 2020
7 dagars utbildning i Borås 11-17/5 2020
7 dagars utbildning i Västerås den 1-7/6 2020
————————-
Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0733-280590
Mail: [email protected]
————————
Mer information:
www.kjellhaglund.se www.livscoachakademin.se www.kjellhaglund.com

Livscoach Akademin/Kjell Haglund erbjuder dig en unik utbildning i KBT samt ACT coaching. Vår Coaching modell bygger på en effektiv och funktionell metod för att stärka individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv och se alla möjligheter i detta. I utbildningen varvas teori, experimentella övningar och praktisk coaching för maximal utveckling av dina färdigheter. Den leder även till personlig utveckling samt större möjligheter att nå egna personliga mål i livet.

Målet med utbildningen är att du som Diplomerad KBT & ACT Coach ska minst kunna använda dig av de av ICF definierade 11 coach kärnkompetenserna som behövs för att coacha professionellt, men den här utbildningen innehåller många fler ingredienser.

De 11 coach kompetenserna är:
Etik och professionalitet
Förtroende och närhet
Aktivt lyssnande
Direkt kommunikation
Utforma handlingar
Framsteg och ansvarstagande
Coaching överenskommelse
Coaching närvaro
Kraftfulla frågor
Skapa medvetenhet
Planera och sätta mål

En professionell KBT & ACT coach arbetar med individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig. KBT & ACT coachen tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förändring.

KBT & ACT coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor mår bättre och uppnår den förändring i sitt liv som de vill uppnå. Genom att hjälpa andra hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential.

KBT betyder Kognitiv Beteende terapeutisk Coaching och är en ny Coachingform som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna som man gör i psykodynamisk terapi. Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har. Men på samma sätt så kan vi påverka dem så att vi mår bra också.

Vid kognitiv terapeutisk Coaching, fokuserar vi på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Karakteristiskt för kognitiv terapeutisk Coaching, är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar (kognitioner). Detta utesluter dock inte att man försöker få en förståelse för vilket bagage som kan påverka oss i nuet.

KBT kognitiv terapeutisk Coaching används med framgång vid många olika slag av psykiska problem som till exempel depressioner, social fobi, ångest- och ätstörningar, tvångssyndrom, stresshantering och samlevnadsproblem.

(ACT) Acceptance and commitment therapeutic Coaching.

Målet för ACT Coaching är att öka livskvaliteten snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser. Inom ACT Coaching definieras lidande som negativa tankar och känslor inför, under och efter dessa upplevelser. Förnekande definieras som besatthet av dessa upplevelser, vilket ökar lidandet och minskar möjligheten till framtida tillfredsställelse och lycka.

“Acceptans” i denna Coaching forms namn syftar på en ovillkorlig acceptans av alla ens upplevelser, särskilt smärtsamma sådana. Den kognitiva delen består av ett antal tekniker för att hantera det psykologiska lidandet, speciellt när det känns outhärdligt, ohanterligt och oändligt.

Till skillnad från klassisk KBT Coaching där man som patient ska granska rimligheten i ens egna tankar och därmed avfärda de som är orimliga, går ACT Coaching istället ut på att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar. En viktig del av ACT Coaching är defusion som är en serie tekniker för att minska oönskade effekter av tankar, som t.ex. att man identifierar sig med dem. En av dessa tekniker går ut på att upprepa ett betydelsefullt ord (som “värdelös”) tills det framstår som ett godtyckligt ljud snarare än en sanning som har makt över ens beteende.

En annan numera spridd ACT Coaching teknik är mindfulness, som går ut på att uppleva det som händer, ögonblick för ögonblick, i just den situation man befinner sig, snarare än att fundera på sådant som varken är närvarande eller sker i själva situationen.

Acceptans innebär att acceptera ens upplevelser av vad som hänt och händer. Det innebär inte att acceptera att något händer utan att ingripa, t.ex. om någon far illa. I det fallet bör ens värderingar styra vad man ska göra (se nedan), medan acceptans handlar om att inte förneka eller fastna i den smärta händelsen gett upphov till (vilket snarare kan bidra till handlingsförlamning).

Ett grundläggande begrepp i ACT Coaching är “värderad riktning” som innebär att man under en längre tid bör reflektera över och gradera vad man värderar (av exempelvis vänner, familj, karriär med mera). Dessa värden uttrycks inte som enskilda mål, exempelvis att gifta sig, utan som mer allmänna inriktningar. Det kan exempelvis vara att behålla och utveckla relationerna med ens nära vänner, eller skapa möjligheter för att kunna (fortsätta) dansa och röra på sig. Syftet med att identifiera riktningar snarare än mål är att när målen väl uppfyllts (eller visar sig inte kunna uppfyllas) kan känslor av tomhet, förvirring och meningslöshet uppstå. Riktningar däremot kan ta sig många olika uttryck, vilket gör att man kan skapa nya mål när de gamla uppfyllts eller inte längre kan uppfyllas.

“Commitment” (hängivenhet, förpliktelse) i ACT Coaching syftar till att motivera sig att agera efter ens “värderade riktningar”. En viktig del av detta är att lära sig hantera misslyckanden och fortsätta trots dessa.

Det finns åtta grundprinciper[1] i ACT Coaching som syftar till att öka patientens psykologiska flexibilitet:

1. Kognitiv defusion: Att lära sig uppfatta tankar, känslor, bilder m.m. som självständiga objekt, snarare än en del av ens identitet.
2. Vad är verkligt: Vilken är din verklighet, alla har olika verkligheter, byta verklighet
3. Vad är din sanning: Vilken är din sanning, finns det någon sanning, byta sanning
2. Acceptans: Att låta tankarna och känslorna komma och gå utan att vare sig förneka, kämpa emot eller hålla sig fast vid dem.
3. Kontakt med nuet: Medvetenhet om nuet, upplevt med öppenhet, intresse och mottaglighet.
4. Observerande jag: Att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva.
5. Värderad riktning: Värderingar. Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast, snarare än vad som förväntas av en.
6. Målstyrning: Att sätta upp mål enligt vad man värderar och genomföra dem ansvarsfullt.

SJÄLVKÄNSLA
Vi kommer att arbeta med:
* Bota din Själsliga Anorexi
* Hitta & förbättra din Självkänsla
* Hitta dina värderingar och hur du kan Leva dom
* Hitta din inre livskompass som vägleder dig genom livet
* Ta kontrollen över hela ditt liv
* Ta makten över ditt liv, skriv ett nytt livsmanus
* Hitta vad som är Meningsfullt för dig + Passionen inom dig
* Hitta dina Livs syften, hur du vill leva & vara
• Hur du få en djupare förståelse för dig själv,
* Hur du får bättre kontakt med dig själv.
• Hur du blir delaktig i din egen livsprocess
* Hur du kan påverka din framtid
• Hur du kan bli den du egentligen skulle kunna vara
• Lära dig att ta fullt ansvar för dig själv,
* Lära dig att ta ansvar för dina tankar och handlingar
• En djupare känsla för vad som är meningen med ditt liv
• Öka din självacceptans och allmänna tillit till livet
• Lära dig att lyssna och agera efter vad du vill
• Hur du kan lära dig att hantera dina rädslor och känslor
• Att hitta rätt i livsflödet (hitta hem) finna meningen.
• Lära dig släppa det du inte längre behöver i ditt liv
• Hur du utnyttjar din potential & kreativitet bättre
• Hur du skapar ett må bra samt meningsfullt liv
• Hur du hittar din själsstyrka och självkärlek
• Att lära dig att släppa taget och hämta kraft
• Att lära dig att ta in det du behöver i ditt liv
• Hur du kan skapa dig din egen verklighet
• Hur du skapar det liv du vill leva och ha
• Hitta din inre naturliga balans i livet
• Hur du kan ge dig det liv du önskar
• Livsglädjen – att välja Livet
• Kliv ur kampen och plikten.

Samtidigt får du förståelse för de utmaningar som klienterna möter. KBT samt ACT coaching innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå det liv som önskas. KBT & ACT coaching ökar möjligheten för klienten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett möjliggörande tänkande.

Utbildningen är baserad på de senaste forskningsrönen som vi gör tillämpbara för livet och arbetslivet. Vi har valt den kognitiva metodiken på grund av att den har erkänt goda och väl dokumenterade effekter. Detta för att du ska kunna arbeta seriöst och nå önskade resultat och som ser till hela människan och till hela människans livssituation.

Utbildningen är upplagd på en intensiv 7 dagars utbildning med c:a 70 utbildningstimmar. Vi lovar 7 intensiva dagar av lärande och glädje vi tror att inlärning går snabbare om man gör det med ett glatt sinne. Vi vill att; du ska känna dig ännu tryggare i rollen som KBT & ACT Coach och uppleva att du “bottnar” i den uppgiften som individuell KBT & ACT Coaching innebär; och att du har en väl utrustad verktygslåda för att hantera olika situationer och behov som uppstår i KBT & ACT Coachingen.

Under utbildningen kommer vi också sätta fokus på din egen personliga utveckling. Utbildningen grundar sig även på de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) har satt upp för coacher. Vi lär också ut enligt ICF:s etiska riktlinjer och de kärnkompetenser som ICF anser att en coach bör inneha.

Pedagogiken är starkt fokuserad på att göra och lära av det man gjort och de reflexioner som vi gör tillsammans. Ett viktigt inslag under hela kursen är också den feedback som du ger dig själv och vi ger varandra. Vi kommer också att varva lektioner med övningar i personlig utveckling

Om utbildningen

Livscoach Akademin/Kjell Haglund garanterar en KBT & ACT Coach utbildning som kombinerar färdigheter på allra högsta nivå, tillsammans med det kognitiva förhållningssättet. Han vet vad som krävs för att du ska kunna arbeta professionellt och framgångsrikt som coach. Då han har 15 års erfarenhet av att skapa och driva utbildningar och kurser inom personlig utveckling, friskvård, hälsa, coaching och rehabilitering.

Livscoach Akademin/Kjell Haglunds kvalificerade KBT & ACT Coach utbildning är processinriktad. Tonvikten på utbildningen ligger på ett upplevelsebaserat lärande. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar, diskussion och reflektion, eget och gemensamt arbete i grupper.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen till KBT & ACT Coach är en utbildning som kan användas inom många områden och vänder sig till människor som vill arbeta med ett Coachande förhållningssätt och pedagogiskt. Den är lämplig för yrkesverksamma inom utbildning, terapi, rådgivning, socialt och medicinskt arbete, friskvårdsarbete, missbruksarbete m.m Utbildningen kan leda till att man professionellt börjar ta emot klienter på hel eller deltid eller att man använder utbildningen som komplement till det arbete man redan har.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sträcker sig över 7 dagar dvs 1 vecka fom måndag – söndag på internat. Internaten har ett intensivt upplägg designat för att ge information, erfarenhet och praktiska övningar i en trygg och stödjande anda och med professionell föreläsare och coach.

Utbildningen innehåll:
Utbildningen bygger på fyra olika block

Block 1. Självkänsla, Självbild
Vem är du? Hur lever du?
Varför har du blivit den du är?
Varför lever du det liv du lever?
Identifiera dina begränsande övertygelser
Hur är ditt förhållande till dig själv
Gör upp med dina hjärnspöken.
Inställning, Beteenden, Attityder
Självbild/Självkänsla/Självförtroende
Din livssyn och värdegrund
Inventering av nuvarande livssituation
Hur är ditt förhållande till din livssituation
Hur är ditt förhållande till dig själv
Kartläggning av nuvarande livssituation
Livsföreställningar, Jagföreställningar
Ditt liv hittills, Coaching

Block 2.
ACT & Mindfulness Coach
Nulägesbeskrivning
Vad befinner du dig nu?
Livskvalitetsprofil/Livsmatris
Livskompass, ditt Livshjul
Värderingar, Målstyrning
Medveten närvaro, Medveten skapare
Att leva här & nu i mindfulness
Stress och stresshantering, Hur är din Livsbalans
Ditt varumärke, Ditt yttre livshjul, Ditt inre livshjul
Tekniker för fysisk och mental avspänning
Tekniker för att arbeta med andningen.
Utbilda sig inom Zen meditation
Kroppsmedvetenhet Andningsmedvetenhet
Guidade, gående samt tysta Meditationer
Att skapa mer balans, insikt och lugn i sitt liv
Att aktivt förbättra sin Mentala hälsa
Guidade meditationer, Egen Coaching

Block 3
Coaching tekniker- Samtalsmetodik
Sokratesfrågor, Metamodellsfrågor
Din egen samtalsstil och kommunikationsstil
Dagbok, Övning Experiment
Coachingens grunder i teori, praktik.
Coachens etik och professionalitet.
Din egen Coachningsroll
Insiktsfrågor, Framtidsfrågor
Effektiv samtalsträning.
Aktivt lyssnande Kraftfullt frågande.
Lära sig många olika frågeställningar
Förtroende och närhet, praktisk retorik
Min kommunikation, Samtalsmetodik
Coaching överenskommelse
Praktisk retorik

Block 4
Mental Träning, Tankens Kraft
Förbättra Självbild & Självkänsla
Hur tänker & känner du egentligen?
Vet du hur du tänker och känner?
Du är vad du tänker och känner
Lär dig att styra dina Tankar & Känslor
annars styr dina Tankar & Känslor dig!
Lära sig styra Tankar & Känslor!
Vårt Mentala Kraftverk, Att lära sig Tänka rätt
Vilken är din verklighet, Vilken är din sanning
Byte av verklighet och sanning
Bryta sina Tankar som vanemönster
95% av våra Tankar är vanetankar
Tankens kraft, Din tidslinje med Tankar

Kjell Haglunds Tio budord
1. Det är meningen att du skall må bra
2. Minns att du har ett val och en fri vilja
3. Vårda förmågan att ge och ta emot värme och glädje
4. Lägg din energi på det du kan påverka
5. Var sann mot dig själv
6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv
7. Acceptera dig själv med alla dina sidor
8. Var generös och var det utan baktanke
9. Du är inte ett offer
10. Upplev, tänk och känn själv

Kjell Haglunds filosofi
• Du är unik
• Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
• Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du själv
• Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt liv
• Andra människor kan ge goda råd men det är bara du kan fatta
beslut som leder till att du lever det liv du vill leva
• Genom att förstå dig själv och dina behov bättre kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse för andras behov och önskemål

Omfattning och tider
7 heldagar på internat

Antal deltagare
Min 10 max 18 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas.

Utbildningskostnad

Privatpersoner 4.500kr inkl moms.
Företag/organisationer 4.500:- inkl moms.
Utbildningsavgiften inkluderar Kost & logi Studie och arbetsmaterial

Hela utbildningsavgiften kan betalas i samband med utbildningsstart eller faktureras Eller dela upp utbildningskostnaden på 5 månader med 900:- / månad

Anmälan och frågor angående utbildningen
till Kjell Haglund 0733-280590
Mail: [email protected]

Godkänd utbildning
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering samt certifiering.

Godkänd Diplomerad KBT & ACT Coach
70 Studietimmar Diplomerad KBT Coach.

Godkänd Certifierad KBT & ACT Coach
70 studietimmar + 40 timmar dokumenterad KBT Coaching

Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 15 år. Han är Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare m.m

För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733-280590

Mail:[email protected]

www.livscoachakademin.se
www.kjellhaglund.com
www.kjellhaglund.se

more

Time

23 (Monday) 15:00 - 29 (Sunday) 13:00

Location

Västerås, Sweden

Rulla till toppen