Certifierad Grupp / Familje Coach

24apr17:0017:00Certifierad Grupp / Familje Coach

Event Details

CERTIFIERAD GRUPP/FAMILJE COACH

3 dagars utbildning i Västerås den 24-26/4 2023

Sista utbildningen Live på plats i Sverige
3 dagars utbildning i Varberg den 16-18/10 2023

Kostnad 4.000kr Live på plats detta inkluderar Kost & Logi samt studiematerial och arbetsmaterial samt Diplomering / Certifiering, om du deltar på utbildningen på Distans Online i Realtid eller helt i din egen takt Kostnad 3.000kr detta inkluderar studiematerial och arbetsmaterial samt Diplomering / Certifiering. Det går bra att dela upp kostnaden

Recensioner av tidigare deltagare
https://www.yrkesutbildningar.se/…/livscoac…/recensioner

Detta är en utmärkt utbildning för dig som arbetarmed grupper, stora som små tex abetsgrupper, studiegrupper, idrottsgrupper eller familjer som känner att dom har problem

2023 MITT SISTA ÅR UTE PÅ VÄGARNA
VILL NI MÖTA MIG LIVE! SPECIALPRISER

OBS Nu finns möjligheten att delta på utbildningen både Live på plats
eller på Distans endera på nätet hemifrån i realtid eller helt i din egen takt när du har möjlighet. dvs du väljer tid själv, när du vill göra utbildning, du kan starta när du vill.

Anmälan & Frågor
Kjell Haglund 0733-280590
[email protected]

Mer information:
Kjellhaglund.nu
Livscoachakademin.se
Kjellhaglund.com
Kjellhaglund.se

Processpedagogik för kommunikation & utveckling i en Grupp/Familj
Hur går det egentligen till att skapa förändring i “gruppklimatet”? Hur kan man göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för inspiration och kreativitet i grupper?

Vi har alla ägnat mycket tid åt samtal och möten som hade kunnat ge mer, resulterat i bättre beslut och känts mer kreativa. “Processpedagogik för grupper” ger dig en kompetens som gör att du kan öka kvaliteten på kommunikationen, öka kreativiteten och därmed kvaliteten på både beslut och verksamhet.

Lär dig gruppcoaching
Målgrupp
Vi vänder oss till dig som
• arbetar med grupper
• vill arbeta med gruppcoaching och
• vill komplettera din utbildning som coach med gruppcoachkompetens
• vill ha bra redskap och metoder i arbetet med grupper

Gruppcoaching
Att vara tillsammans med andra I en grupp kan vara mycket stimulerande, kreativt och skapande. Det kan också vara komplicerat, påfrestande, konfliktfyllt och gruppen kan ha en kollektiv känsla av att vi inte kan komma vidare, vi har kört fast. Att sitta fast i frågor p g a åsiktsskillnader, personliga olikheter, värderingsskillnader, ett klimat som inte främjar utveckling, brist på lyssnande, prestige eller andra orsaker är mycket påfrestande. Både för gruppen som helhet, för individerna i gruppen och ofta också för gruppens omgivning. Det kan vara en ledningsgrupp, projektgrupp eller annan form av gruppsammansättning.

Om denna situation består under en period leder nästan alltid till konflikt, polarisering, prat om varandra istället för till varandra, rädsla att uttrycka sig eller liknande. Detta kommer att påverka omvärldens syn på och förtroende för gruppen, personerna i gruppen och dess arbete.

Denna fas får ofta pågå alltför länge, det påverkar företaget eller projektet och dess resultat negativt och lösningen är inte alltför sällan att en eller flera gruppmedlemmar byts ut. Vi tappar kompetens, osäkerhet sprider sig och det tar lång tid att skapa förtroende inom gruppen igen.

Hur vi relaterar till varandra på arbetsplatsen är av största vikt för hur vi mår där och hur vi presterar i vårt arbete. Ett arbete som känns meningsfullt och en arbetsplats som genomsyras av glädje, förståelse, gemenskap och samarbete är av största vikt. En sådan miljö får mig att känna mig som en del i helheten och som en viktig länk i det arbete som ska utföras. Hur ser det ut på din arbetsplats? Är det gnissel i maskineriet? Råder det brist på förståelse för varandras situation? Gnälls det på chefen? Är det någon liten tuva på jobbet som håller på att välta det stora lasset? Situationen går att förändra.

Hur går det egentligen till att skapa förändring i “gruppklimatet”? Hur kan man göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för inspiration och kreativitet i grupper?

Vi har alla ägnat mycket tid åt samtal och möten som hade kunnat ge mer, resulterat i bättre beslut och känts mer kreativa. “Processpedagogik för grupper” ger dig en kompetens som gör att du kan öka kvaliteten på kommunikationen, öka kreativiteten och därmed kvaliteten på både beslut och verksamhet.

Processpedagogik för kommunikation & utveckling i en Grupp
Hur går det egentligen till att skapa förändring i “gruppklimatet”? Hur kan man göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för inspiration och kreativitet i grupper?

Kursen/utbildningens innehåll
• Grupprocesser
• En grupps möjligheter och begränsningar
• Att coacha grupper
• Gruppcoachens roll
• Jag som gruppcoach
• Effektiv träning i gruppcoaching
• Metoder i gruppcoaching

Vår målsättning är att du efter utbildningen
• har fått en ökad medvetenhet om din roll och påverkan i mötet med människor
• har en ökad kunskap om utvecklingsprocesser
• har kunskaper och färdigheter att påverka “klimatet” i grupper
• kunna hantera “känsliga” samtalsämnen i grupp
• kunna skapa, bibehålla och reparera förtroende
• har förståelse för vad som skapar god kommunikation och utveckling i grupp
• har en ökad kompetens att hantera konflikter

Kursen innefattar folika typer av coaching t.ex:
Hur du som coach coachar en grupp att coacha varandra individuellt i gruppen
Hur du som coach coachar en grupp mot ett gemensamt mål
Hur du som coach coachar respektive gruppmedlem inom gruppen
Hur du som coach hjälper gruppen att coacha varandra
Dessa fyra olika former av gruppcoaching lämpar sig olika bra beroende på vilket slutresultat man önskar uppnå. Vilken typ av gruppcoaching lämpar sig bäst för den utmaning din grupp eller företag har framför sig.

Gruppcoaching metodik
Vi sätter oss in i situationen, vi fokuserar på hur arbetet i gruppen för närvarande upplevs. Vi belyser situationen med frågor, speglingar, tydliggöranden och andra utmaningar. Syftet är att få hela gruppen och dess ingående medlemmar att bli medvetna om beteenden, mönster och liknande som skapar situationen vi sitter i. Vi belyser konsekvenser och tittar på alternativa förhållningssätt och får på detta sätt gruppen att utvecklas vidare.

Gruppcoaching kan med fördel användas då gruppen behöver arbeta fram gemensamma lösningar, mål och förhållningssätt som håller i längden. Fokus ligger på hur man inom gruppen kommunicerar, agerar, förhåller sig till “omvärlden” och ger varandra feedback.
Det är gruppens mål och behov om styr coachingprocessen.

Gruppcoaching hjälper gruppen att:

• Hitta kommunikationsnycklar
• Tydliggöra gemensamma mål
• Förbättra arbetsklimatet
• Förbättra samarbetet
• Öka förståelsen för varandras olikheter
• Öka gruppdynamiken
• Lösa uppgifter
• Utveckla verksamheten
• Hitta nyckeln till konstruktiva möten
• Skapa arbetsglädje
• Skapa och bibehålla en bra kontakt med varandra
• Ändra ett oönskat beteende, på ett positivt sätt
• Kan kommunicera tydligare och effektivare
• Sätta upp preciserade mål och nå sina mål
• Tar vara på varandras resurser
• Utvecklar en individ eller organisation från nuvarande tillstånd till ett önskat tillstånd Genom att skapa en helhet kommer gruppen nå längre
• Klargöra vilka teamet består av: styrkor, svagheter, kunskaper, färdigheter.
• Vädra och lösa eventuella konflikter.
• Klargöra uppgiften/kraven.
• Identifiera problem, bristande kompetens, saknade resurser.
• Göra handlingsplaner, verkställa och dra slutsatser.
• Förbättra kommunikationen.
• Få djupare kunskap om varandra.
• Nå bättre resultat.

Gruppcoaching innefattar hur och när man kan använda gruppcoaching på olika sätt i olika konstellationer. Vilken av de fyra olika teknikerna som bör användas beror på sammanhang och ämne.

Man kan coacha en grupp utifrån ett visst ämne till exempel arbetssituation, organisation, relation eller något annat ämne man väljer. Det kan vara ledningsgrupper, arbetsgrupper eller intressegrupper som gemensamt behöver lösa en arbetssituation eller utveckla verksamheten. Är användbart när man vill sprida ut ansvarstagande för en speciell situation eller när man vill att en speciell frågeställning ska penetreras individuellt. Det kan vara lämpligt att deltagarna delar med sig av sin upplevelse efteråt för att få feedback.

Syfte, mål, genomförande och resultat. Hur man lägger upp gruppcoachingen. Hur man genomför den med tyngpunkt på lämpliga frågor. Uppföljning av gruppcoaching.

Man kan också coacha en stor grupp utifrån ett alldeles individuellt behov, där var och en väljer vad man vill bli coachad på. Här kan man välja feed-back med hjälp av att man skriver ner sina svar eller att man skriver ner sammanfattning och åtaganden. Uppföljningen blir således helt individuell såvida man inte väljer att dela med sig av coachingen till andra.
Används när var och en väljer ett eget ämne att bli coachad på. Syfte, mål, genomförande och resultat. Särskild vikt läggs vid genomförandet och uppföljningen, som kan göras på olika sätt beroende på vad man vill uppnå.

För ledningsgrupper och arbetsgrupper
Vill ni lyfta er arbetsgrupp/ledningsgrupp till nästa nivå? Genom Gruppcoaching får ni en möjlighet att tydligare se individernas olika styrkor och hur de kan bidra till gruppens framgång.
Gemensamma mål sätts sedan upp för teamet som sedan följs upp kontinuerligt.
Gruppen träffas en gång i månaden under ca 1 år. Genom coachingen får deltagarna en möjlighet att; utveckla samhörigheten i teamet, utveckla sig själv i relation till andra, ökad självkännedom och öka sin sociala och kommunikativa förmåga.

Öppen Gruppcoaching
Genom Öppen Gruppcoachning får ni möjlighet att utvecklas tillsammans med andra människor. Vi utgår ifrån varje deltagares unika situation och personliga mål. Att ingå i en öppen coachninggrupp, innebär unika möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande. Vi belyser olika situationen med frågor, speglingar, tydliggöranden, teoripass och andra utmaningar. Syftet är att få hela gruppen att bli medvetna om beteenden, mönster och liknande som påverkar vår framgång. Vi belyser konsekvenser och tittar på alternativa förhållningssätt och får på detta sätt gruppmedlemmarna att utvecklas vidare mot sina mål.

Gruppen består av 6-8 medlemmar som kan ha något gemensamt intresse, exempelvis liknande befattning eller uppdrag. Gruppens arbete bygger på att ta tillvara deltagarnas egna erfarenheter genom att de medverkar till att fördjupa förståelsen av vad coachämnena handlar om, och att se möjliga vägar att nå sina mål.
Ta del av varandras erfarenheter!
Mycket av individuell coaching och coaching i grupp är lika. Det som väsentligt skiljer är möjligheten att få feedback från flera, ta del av varandras erfarenheter samt slippa uppfinna hjulet igen.

Gruppen kan bestå av chefer t ex en ledningsgrupp eller medarbetare från samma arbetsplats. Det är naturligtvis också möjligt att blanda samma profession från olika företag, organisationer eller branscher. Allt med syfte att vara en lärande grupp.

Gruppcoaching för mindre grupp ( 5 – 15 deltagare).

Man coachar individuellt i den stora gruppen och även gruppen deltar i coachandet. Med den här gruppcoachingen är det av största vikt att man inleder med en ordentlig genomgång av coaching och vad det går ut på. Det är lämpligt att man har gruppcoaching vid upprepade tillfällen, för att gruppen ska bli duktig på coachingfrågor och coachingprocessen och kunna använda gruppcoaching som metod i andra sammanhang.
Var och en har sitt eget ämne. Syfte, mål, genomförande och resultat. Gruppen får en ordentlig genomgång av coachingens grunder och karaktär och lär sig delta i coachingen. Varje individ coachas individuellt och av hela gruppen och alla bidrar till allas resultat.
Utnyttja potentialen i din grupp
Arbetsgrupper rymmer fantastiska möjligheter. Tillsammans kan gruppen åstadkomma mer än summan av varje deltagares enskilda förmåga; arbetslagets matematik är 1+1+1=4. Men effektiva lag uppstår inte av sig själva, de skapas och utvecklas och coaching kan vara till stor hjälp.

Hantera konflikter
När arbetsgrupper drabbas av störande eller förlamande konflikter kan coaching ge stöd till gruppen att:
• Förtydliga nuläget, var är vi och hur ser problemen faktiskt ut.
• Kommunicera inbördes om upplevelser, behov och känslor.
• Skapa tydliga spelregler för konstruktivt samarbete.
• Klargöra mål, krav, ansvar, rättigheter.
• Göra planer och fördela ansvar inom gruppen.

Det hjälper gruppen att:
• Skapa en bättre, mera positiv och konstruktiv stämning.
• Åstadkomma tydligare kommunikation, vilket är förutsättningen för utveckling.
• Reducera oro och ångest och skapa större trivsel och trygghet.
• På sikt nå bättre resultat

Klara nya uppgifter
När en fungerande arbetsgrupp får nya uppgifter kan coaching vara ett mycket effektivt stöd för att klara av dem på kort tid och med ett minimum av störningar.
Vässa formen
Välfungerande team som vill utveckla sin samarbetsförmåga och förbättra sina resultat ännu ett snäpp, kan ha stort utbyte av ett samarbete med en coach

Om utbildningen;

Kjell Haglunds kvalificerade Grupp/Familjerelations Coach utbildning är processinriktad Tonvikten på utbildningen ligger på ett upplevelsebaserat lärande. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar, diskussion och reflektion, eget och gemensamt arbete i grupper En stor del av utbildningen ägnas åt coachande samtalsträning i par och triader och att få feedback på egna prestationer. Där syftet är lösningsfokuserad Grupp/Familje
Relationscoaching

Vi kommer att arbeta utifrån olika metoder som lämpar sig mycket bra för Familjer. Arbetssättet är kognitivt utformat med ett gediget och väl strukturerat material, uppbyggt kring olika viktiga områden där vi ofta stöter på svårigheter och utmaningar i en Familje Relation

Utbildningen till Grupp/Familjelationscoach vänder sig både till Dig som är ny och Dig som vill fortsätta utvecklas som professionell coach och till Dig som genom annan yrkesroll vill arbeta med människor utifrån ett coachande förhållningssätt eller ha Relations coachingen som ledarskapsstil.

Oberoende av hur mycket erfarenhet du har av att arbeta med människor, så får du möjlighet att i denna coachutbildning träna upp dina kommunikations och coaching färdigheter till en helt ny nivå.
Förutom sedvanlig coachspecifik träning utbildas och tränas du i en mångfald av ytterligare verktyg och ett unikt och väl beprövat ramverk som kan användas för både längre coachingserier och enstaka samtal. Du får en kraftfull och ”osynlig” struktur som hjälper dig att arbeta flexibelt och kreativt samtidigt.

Under utbildningen så kommer vi att förena två världar – den inre och den yttre världen. Vi kommer att jobba med den inre världen b.la med våra tankar, våra känslor, vår längtan, våra värderingar och vår kreativitet, vi kommer att utforskar hur vi kan skapa meningsfullhet i våra liv och i våra relationer. Vi kommer också att arbeta med hur detta ska komma till uttryck i den yttre världen, med b.la våra val och handlingar samt mål och önskningar om framtiden.

Under utbildningen kommer vi också sätta fokus på dina egna personliga relationer, samt din egen personliga utveckling, så att du och dina egna relationer kommer att utvecklas.

Familjecoaching

I en familj kan vi ha glädje av varandra, stödja varandra, inspirera varandra och utvecklas med varandra. Hur ser det ut i de flesta familjer? Bidrar familjemedlemmarna till nöjet eller missnöjet i sin familj? Bidrar de till glädjen eller frustrationen? Hur mår egenligen våra familjer idag?

Utmaningarna i föräldraskap är mer komplexa än någonsin. Vi förstår att föräldrar i dag står inför utmaningar som aldrig funnits förut. Ungdomar, från barn till tonåringar, går igenom en tid av aldrig tidigare skådad betonar: ökad befolkning, finansiella och kulturella trycket påverkar barn från tidig ålder, Internet och media utsätta unga människor att fler idéer och koncept än någon tidigare generation har någonsin kända, och alkohol och droger är nu mer fritt tillgängliga i alla åldrar. Inte undra på att unga människor kämpar: Inte konstigt att föräldrarna kämpar.

I vår väv av viktiga relationer drar ofta olika trådar åt olika håll. Hur hanterar vi våra relationer till våra barn så att det blir en glädje att fungera tillsammans? Hur går man från ”besvärliga” ungar till en kul gemenskap med varandra? Detta är minst sagt en konst. Om man låter familjeproblem gnissla vidare blir det förr eller senare låsningar, kamp konflikter och inte sällan inkapslade rädslor med psykiska problem som följd.

Familje Relationscoaching inom familjen kan hjälpa vid relationssvårigheter och kan föra en familjerelation till helt nya och sunda dimensioner. Att skaffa sig perspektiv och prata med någon i god tid kan ofta vara en insats som gör att man styr om relationerna mot en positiv framtid.

Familjecoaching är baserat på tron att familjen är ett unikt socialt system med egen struktur och mönster för kommunikation. Dessa mönster bestäms av många faktorer, däribland föräldrarnas åsikter och värderingar, personligheter av alla familjemedlemmar, och påverkan av den utvidgade familjen (mor-och farföräldrar, fastrar och farbröder). Som ett resultat av dessa variabler, utvecklar varje familj sin egen unika personlighet, som är kraftfull och påverkar alla dess medlemmar.

Familjecoaching fokuserar på relationer inom familjen och sker med att alla familjemedlemmar är närvarande. I Familjecoaching ses familjen som ett helt system, snarare än bara som summan av dess enskilda medlemmar.

Familjecoaching används för att närma sig en mängd olika mål. Snarare än att se problem som ägs och orsakas av en viss familjemedlem (kallas även en ”identifierad patient”), hjälper

Familjecoaching att fastställa hur den relationen och individuella problem orsakas och upprätthålls av familjens dynamik.
Till exempel, om ett barn har akademiska eller sociala problem, kommer fokus ligga på att identifiera familjemönster som har bidragit till att barnet agerar ut, snarare än på att arbeta med barnet ensam.

Familjecoaching är en speciell form som fokuserar på förändringar inom en familj, och som vet att alla familjeförhållanden har en inverkan på tankar, känslor, beteende och inställning hos varje familjemedlem. Istället för ett möte med en individ, bör alla eller de flesta familjemedlemmar vara inblandade i processen. I ombildade familjer kan detta omfatta styvföräldrar, syskon och halvsyskon. När barn i ombildade familjer har anpassningsproblem, kan det vara till hjälp för alla föräldrar och styvföräldrar att arbeta tillsammans med en
Familjecoach. Men, detta beror på förmågan hos frånskilda föräldrar att samarbeta för att hjälpa sina barn att lösa sina problem.

En Familjecoach överväger de olika ”roller” som varje person spelar i familjen, utöver de kommunikationsstilar (både verbal och icke-verbal) i den. Hur familjen interagerar som helhet utforskas också.
Familjecoaching kan också vara användbart innan problemen börjar.
Vissa familjer söker denna typ av coaching när de väntar en stor förändring i deras liv. Till exempel kan en man och kvinna som båda har barn från tidigare äktenskap gå till en familjecoachnär de gifter sig för att hjälpa alla familje medlemmar att lära sig att leva tillsammans.

Familjecoaching är också användbart för att hantera problem med relationer inom familjen och kan bidra till att minska symtom som ätstörningar eller olika drogproblem.

Vårt unika familj coaching program är baserat på avancerad coaching och emotionella tekniker. Snarare än att fokusera på bara ”problem” inom familjen hjälper vi enskilda föräldrar att förstå familjens dynamik, och förse dom med verktyg och tekniker för förändring som dom enkelt genomför hemma.

Under utbildningen får du lära dig metoder och tekniker så att du kan lära alla familjemedlemmar i en familj att förstå:
1) Hur känslor och känslor påverkar beteendet
2) Hur man skapar en annan verklighet
4) Hur de kan utnyttja framgångar
5) Hur de kan identifiera nycklarna för att frigöra potentialen för familjen
6) Hur de kan lyssna bortom känslorna
7) Hur och vilka kraftfulla frågor du bör ställa
8)Hur får klarhet om prioriteringar i livet, inklusive skapandet av ”mig” tid
9) Hur du ändrar familjen dynamik
10) Hur förädrarna återskapar kontakten med sin ”tonåring”
11) Hur man skapar en hållbar strategi för framtiden
12) Att lära dom att se varandras behov

more

Time

(Monday) 17:00 - 17:00

Location

Västerås

Rulla till toppen