Viktigt

Lev ditt liv i Frihet

Varje människa vill i någon mening vara fri. Ingen människa vill egentligen vara förtryckt, ingen vill vara fången, ingen vill vara bunden. Genom historien, och även i vår tid, finns ett oräkneligt antal exempel på mänskliga frihetssträvanden. Både kollektiva frihetssträvanden för en grupp människor, ett folk, en nation från främmande makters förtryck och fångenskap och enskilda individers frihetssträvanden från andra individers förtryck och förnedring. Historien har sett frihetskämpar som för alltid har skrivit in sig i historieböckerna, som Nelson Mandela, Martin Luther King, Jean d´ Arc och många, många fler. Och historien har sett minst lika många frihetskämpar som ingen historiebok nämner om. Dessa hjältar, välkända eller anonyma, träder fram därför att människor under förtryck söker frihet och människor i fångenskap längtar efter frihetens dag.

Alltid finns inte kraften eller förmågan att förverkliga ens längtan och strävan. Förtrycket kan vara övermäktigt och fångenskapen kan vara alltför hopplös att ens tänka sig en befrielse från. Skulle ändå befrielsen komma, kan man inte alltför sällan notera att befrielse från en främmande makt, lätt leder till fångenskap under en annan. Och man kan med all rätt ställa sig frågan om den verkligt fria människan – finns hon?!

Och vad är egentligen frihet? De flesta av oss skulle svara: “frihet är att vara ekonomiskt och socialt oberoende” eller “frihet är att inte behöva vara styrd av vad andra tycker och tänker” eller “frihet är att få sätta sig i bilen och bara köra”.

Människans syn på frihet ter sig ibland en smula egendomlig. Vi får ibland för oss att frihet är lika med avsaknad av gränser, att vara fri är lika med att inte behöva rätta sig efter någon annans uppfattning, påbud eller förbud. Frihet i sin allra friaste form är att enbart få göra det som faller mig själv in, det som jag själv vill och det jag själv beslutar mig för. Oberoende av andras uppfattning och oberoende av konsekvensen för andra gör jag som jag själv vill för jag är en fri individ! Jag är mig själv nog och behöver ingen eller inget utanför mig själv! Ära vare mig! Och ära vare den frihet det innebär att jag inte behöver nedlåta mig till att ta hänsyn till någon annan! Frihet stavas oberoende.

Tänk dig att du är en tulpan. Helt plötsligt kommer en annan tulpan och förkunnar för dig hur underbart det är att äntligen ha blivit befriad från den där mossiga gamla löken där nere i jorden. Den som du var bunden till och som gjorde att du inte alls kunde röra dig, inte alls kunde fatta några egna beslut om ditt liv. Det svider visserligen rejält i stjälken när kniven går fram och lösgör dig från fångenskapen, men sen!, sen blir friheten total! Tror vi !

För sedan tror vi också att vi automatisk får ett destruktivt beteende som innebär att vi tror att vi kan åka vart jag vill, se nya platser, träffa nya tulpaner och den där gamla löken kan gott ligga där i jorden och ruttna. Jag är fri! Allt är frid och fröjd – om det inte vore för att “frihetens” pris skulle visa sig vara alltför högt, jag har blivit avskuren från det som var källan till mitt liv. Den frihet jag upplever skulle snart nog visa sig vara en dom över mig. En dödsdom.

Men då glömmer vi en viktig sak, börjar jag att leva ett liv i frihet utifrån att lyssna på mig själv mitt sanna jag, då lever jag ett liv i kärlek, för jag anser att lever vi efter vårt sanna jag då är vi kärlek dvs vi hyser omtanke om allt och alla på vår jord. Så jag tror att den sanna friheten är att finna sin plats. Att finna den enda plats där jag är förbunden med den enda lök som gör att livet kan pulsera i mig. Frihet är egentligen att förverkliga sig själv, frihet är att gå sina egna vägar.

Vi ska till slut nu knyta tillbaka till texterna vi läste i inledningen, vi tror att vi i det här samhället är fria men istället är vi bundna av vårt samhälles livslögner och våra egna samt allehanda idéer, föreställningar och tankar. Vi är bundna av fruktan, av ångest, av mindervärde, av missmod och av förkastelse. Vi är bundna av högmod och av självgodhet. Vi är slavar under alkohol, sex och prylar. Vi är bundna av misstänksamhet, oärlighet och förljugenhet. Men nu är det dags att vi slåss för vår frihet

Vi väljer våra liv. Oavsett omständigheterna har vi ändå friheten att välja, enligt min filosofi. Vi är till och med dömda till frihet och tvingade att välja. Dessutom är vi ensamma ansvariga för hur våra liv gestaltas, vill vi leva ett liv med ångest och skuld som ständiga följeslagare så kan vi göra det men vill vi leva ett liv i frihet så finns inte dessa två faktorer med oss, utan dom lämnar vi bakom oss.

Frihet, ångest, ansvar och skuld. Se där de fyra hörnstenarna i västerländska världsbilden. En person väljer att vara ansvarig för sitt liv och dess innehåll. Det är tecknet på att hon är medveten om sin frihet. Varje människa får sig en värld till skänks när hon föds. Men hon väljer själv om hon ska ta hand om den fritt, ansvarigt och reflekterande, eller ofritt, oansvarigt och oreflekterat. Den sistnämnda kommer utveckla lögnen som sitt huvudsakliga livsfundament och föra både sig själv och andra bakom ljuset. I livslögnens position producerar hon tvångsmässigt problem åt sig själv, och hennes bild av det Goda livet är antingen förljugen, eller ett sätt att undvika ett levande liv.

Hon ljuger i syfte att få andras bekräftelse på att hon är ett offer för världens ondska. Hon vill få oss att tro att myndigheterna är orsaken till hennes lidanden, till hennes deprimerande tillstånd. Hon har blivit fråntagen initiativ och egenmakt, förnekats hjälp hon anser sig vara berättigad till. Hon har utsatts för ouppnåeliga krav som tagit ifrån henne självrespekten och den frihet som tillkommer andra, så att hon till sist tvingats inrätta sitt liv bland samhällets minst ansedda. Så uppfattar hon det i alla fall. Jantelagens själsdödande förtryck har hon fått känna på för egen del i sådan omfattning att hon själv finner det naturligt att döma andra för deras drömmar om ett annat liv.

Oavsett orsaken till denna livsinställning, finns dock i varje ögonblick möjligheten att välja ett annat sätt att leva. Vi måste bara sluta skylla vårt lidande på andra än oss själv och ensam axla ansvaret fullt ut för det egna livets gestaltning.

Friheten är alltid potentiellt närvarande i varje ögonblick. Men friheten definieras dock av de villkor omständigheterna ställer. Att frihet skulle innebära frånvaron av gränser är att vara omedveten. En flod definieras av sina bräddar. Det är gränserna som avgör vad som är en flod. En flod utan bräddar är i själva verket ett träsk. Det saknar både riktning och avgränsning. Friheten finns endast inom ett angivet område som vi med hjälp av reflektion och medvetenhet blir varse om.

Träsket överfört till livsstil motsvaras av bristen på självreflektion och kritiskt tänkande. Där kan finnas en bristande förmåga att prioritera en långsiktig och meningsskapande utveckling, bort från det kortsiktiga behovet att undvika lidande i nuet. (Ex: Du vill utbilda dig, skaffa ett jobb etc, men ångesten och rädslan för det nya, bristande självförtroende etc, prioriteras högre än mening.)

Detta känner nog de flesta igen. Hur som helst är det omöjligt att bygga upp något bestående, inom ramen för denna konflikt. Vi måste göra vårt yttersta här, som i alla kritiska utvecklingsfaser. Det duger inte med att låtsas som om det regnar eller att rumstera om lite på ytan. Insikt är detsamma som att se in i sig själv för att utifrån upptäckterna kring sitt sannare jag, fatta sanna beslut och handla efter dem. Vem sa att verklig utveckling skulle vara fri från lidande? Ingen, men lidandet är i alla fall meningsfullt. Den fege, eller den omedvetne lider också men det lidandet är helt meningslöst eftersom det inte baseras på en strävan mot utveckling och självförverkligande.

Mitt sätt att tänka kan tyckas vara en sträng filosofi men det förhåller sig inte alls på det viset. Istället syftar det till att få människor att inse några få, men ovillkorliga omständigheter som gäller för alla i vårt samhälle. Så här kan de se ut:

Människan är fundamentalt fri och måste handla på egen risk.
Hon är ensam ansvarig för sitt liv.
Hon är i grunden ensam därför att hon utgör det enda subjekt i världen av just den hon är, och som är viss om sin existens. Den existentiella ensamheten har hon gemensam med alla andra, varför hon samtidigt är förenad med dem. Hon är därför unik och lik alla andra på samma gång.

Hon kan inte förlita sig på en gudomlig nåds ingripande, en absolut godhet som kommer till räddning när olyckan drar ned henne.Den enda visshet som finns är att hon lever just nu och att hon ska dö. Hur tänker jag leva mitt liv? är frågan hon måste besvara genom att själv skapa och leva sitt svar!

 

Lev ditt liv i Frihet Läs mer »

Hitta ett Meningsfullt Liv!

HITTA ETT MENINGSFULLT LIV

Vi kan inte leta efter meningen med livet på samma sätt som vi letar efter ett borttappat klädesplagg. Vi måste själva skapa den. Vi måste själva bestämma dess innehåll och uppleva den på vårt eget individuella sätt. Ingen kan uppleva meningen med livet i vårt ställe eller tala om för oss vad som ger oss en mening i livet, även om all vår påverkan försöker. Det är ett sorligt faktum att vi så lätt går i reklammakarnas fällor när de försöker övertyga oss om att lyckan ligger i att köpa den rätta drycken, de rätta kläderna, den tjusiga bilen, den nya mobiltelefonen, den väldoftande deodoranten. Till och med de klokaste bländas av TV reklamens bildkaskader eller förföriska annonser som lockar oss att tro att vi också kan förändra våra liv om vi går över till en ny tandkräm. Om vi bara gav oss tid att tänka efter skulle vi inse att inget här i världen som erbjuds eller förvägras oss kan göra oss lyckliga såvida vi inte själva upplever det så. De lyckligaste människorna som har funnit en mening i sitt liv skulle förmodligen fortfarande vara lyckliga om de berövades alla sina ägodelar.

” När en människa, som i sin fysiska varelse alltid är vänd utåt i tron att lyckan finns utanför henne, till sist vänder sig inåt och upptäcker att dess källa finns inom henne är detta en av tillvarons djupaste insikter” Sören Kierkegaard

Du kan bara leva ditt eget liv och du lever bara en gång. Därför borde du, för din egen lyckas skull, göra det bästa av ditt liv och inte kasta bort ditt hopp, dina drömmar och ditt liv. Ta istället vara på att du finns till.

Livet och världen rymmer så mycket möjligheter och chanser som bara väntar på att tas till vara, det finns smultronställen överallt som väntar på att upptäckas. Vad som passar dig och vilka upptäckter du vill göra är upp till dig. Det finns ingen inbyggd mening med livet. Meningen med livet måste du skapa. Du måste finna värden som du tycker är tillräckligt betydelsefulla att du känner att ditt liv är värt att leva. Men se det inte negativt. Nu är verkligheten på det viset att du har ditt liv i dina egna händer – du skapar din egen lycka! Lycka är ingenting som bara händer dig, utan något som du måste sträva efter att uppnå.

Men som människa har du en fri vilja du kan själv välja hur du vill leva och om du vill kan du när som helst ändra ditt liv. Ingen annan kan göra detta åt dig, du måste ta ditt ansvar som den människa du är. Och ditt viktigaste ansvar är: att känna. Efter vad som känns rätt för just dig

Någonting grundläggande som genomsyrar hela mitt sätt att tänka är att vi bör lära oss att lyssna till vår inre känsla, då den leder oss rätt i. Känslan är den egenskap som identifierar och integrerar det som våra sinnen förser oss med.

Att använda sin inre känsla innebär inte att vi förtränger eller försummar våra övriga känslor. Tack vare rätt användning av sin inre känsla kan vi förstå det faktum att människan är en varelse av kropp och själ, av tanke och känsla. Och om vi vill leva ett helt liv, måste vi vara integrerade. Det är tack vare vår inre känsla som vi blir verkliga och motiverande. Ett liv utan en intern respons på vad vi än utför, innebär ett liv utan värden. Ingenting skulle ha någon betydelse. Detta skulle vara ett liv för en robot – inte för en människa.

Bara genom att vi lyssnar till vår inre känsla kan vi lära oss mer och avgöra hur vi kan göra det bästa möjliga av tillvaron. Men det kräver självständighet. Vi kan lära oss av andra men det är vi själva som måste förstå kunskapen, och vad den har för betydelse för oss. Du bör aldrig ge upp dina egna omdömen för andras. Även om hela din social omgivning tycker annorlunda, är det bara genom att själv känna efter som du kan avgöra vad som är rätt och fel för dig.

Och om alla andra säger att du måste ändra dig, kompromissa och ge efter, bör du ändå stå fast vid vad du genom din inre känsla har kommit fram till. Det är bara så du kan hålla fast vid det som är viktigt för dig.

Och om det är rätt för dig att känna och tänka själv och handla efter dina åsikter, så har du också rätt att känna och tänka själv och handla efter dina åsikter. Ett gott samhälle är ett fritt samhälle som låter folk eftersträva att vara den de är utan att förbjuda, hindra och reglera. Ett samhälle där människor inte är redskap för andras mål, eller plåster för andras sår, utan har rätt att leva för sin egen skull och sträva efter sin egen mening med livet och sin lycka.

De flesta av oss går genom livet och tror att vår lycka och olycka i stort sett är bestämd av händelser i vår omgivning och andra människors reaktioner. Allt som oftast känns det som vår lycka beror på tur eller otur som vi själva inte är ansvariga för. Tur eller otur. Tur betyder att ta sig framåt. Så det är självklart att du säger att det var tur, för du tog dig framåt på ett eller annat sätt. Men den turen skapade du själv. Det var inget som hände utan orsak, det var du som skapade så att du tog dig framåt. Otur betyder att inte ta sig framåt. Det är lika självklart att du säger otur, för du tog dig inte framåt, att du stod på samma ställe.

Det är du själv som ska gå din väg på ditt sätt, och vågar du det, har du en inre trygghet som gör att du kan det, då gör du en tur, du tar dig framåt. Du tror på dig själv och därför kan du ta dig framåt. Du kan alltid själv välja om tar en tur eller en otur. Liv är rörelse och rörelsen ska alltid vara fri. Vi glömmer att harmoni är en inre angelägenhet och att det är utifrån ett harmoniskt sinne som vi upplever en harmonisk värld.

Ja dessa frågor kretsar runt oss och de blir mer påtagliga när vi mår dåligt eller när något händer som vi tycker är jobbigt eller onödigt. Svaren på frågorna är många, beroende vad du tror på, vad du vill tro på och vad du funnit själv som dina livslögner. Det du läser på den här sidan är mina egna sanningar. Dessa sanningar har jag fått genom ett djupt sökande, kännande och med ett logiskt tänkande om hur saker hänger ihop med varandra. Om vi har ett förutbestämt öde? Nej svarar jag på det. Jag ser det som att vi lever NU. Att allt händer nu. Vi skapar våra liv nu.

Det du har med dig i ryggsäcken blir speglingar och bilder i ditt liv. Du är alltid
på rätt plats och rätt tid och möter rätt människor eftersom du själv skapar det du upplever. Ju tidigare i livet som du har möjligheten att bryta dina livsmönster. Är det faktiskt till fördel, för ju längre tid du går i ett livsmönster, ju svårare blir det att bryta det. Många gånger så är det så att du redan som litet barn vet och kände vad du vill ge för uttryck, men du hade inte tillräckligt med inre trygghet inom dig, så då förändrar du dig och lever för andra, för att bli accepterad. Det handlar alltså om att du har vissa saker att lära och det kommer du aldrig ifrån, men hur du går vägen och hur du väljer att handskas med det du möter, det skapar du för stunden. Så därför säger jag att du skapar ditt eget öde här och nu.

När du har svårt att lämna sådant som gjort ont och som sårat dig, så beror det på att du fortfarande går i samma livsmönster som tidigare, samma livsmönster som sårar dig. Såren läks när du byggt upp den inre styrkan inom dig, när du förändrat dina livsmönster. När du själv vågar välja det liv du vill leva, när du vågar säja JA till livet och nej till det du inte önskar. Då börjar du att leva livet.

Liv är rörelse. Liv rör sig framåt. Livet har ett stort mål och många små. De små målen sätter vi upp mellan födelse och död. Du föds med målet död. Men döden är inget mål du strävar efter. Det jag vill förmedla är att våra mål är en strävan efter ouppfyllda behov. För att du ska kunna uppfylla dina inre behov, så måste du se och ta lärdom av vägen till dina mål. Det är alltså vägen du går, din rörelse, som är viktig, rörelsen som kommer inifrån dig själv. Vägen ska vara rolig och det är den om du rör dig som ditt inre önskar. När du förstår mer och mer av skapelsen, så blir din väg intressant och spännande och det som du tidigare tyckt varit hinder på din väg, blir nu en rolig uppgift att ta itu med.

När du föder något nytt, när en tanke eller känsla uppstår, så sätter du samtidigt upp ett mål. Målet är alltså slutet på det du födde. Du lämnar det och föder samtidigt något nytt, som också får ett mål. För att må bra på vägen, så behöver du vara lyhörd på signalerna från ditt sanna jag och vara följsam inför dess signaler. Vår själ leder oss alltid rätt, även när det känns tungt och besvärligt. Då har du funnit något viktigt att lära dig.

När det känns riktigt svårt fysiskt, mentalt eller andligt, så beror det på att du inte lyssnat på din inre känsla. Då är det viktigt att förstå symbolerna, som visar på vad du håller tillbaka inom dig, för att kunna förändra stagnation till rörelse igen. När din rörelse stagnerar, så blir det tyngre för dig att ta dig framåt på din väg. Stagnation är en blockering av ditt inre sanna jag. Uppkomsten av stagnation beror på rädslor. Rädslor grundar sig alltid i vårt accepterande av våra inre känslors uttryck. Livet är en lek, en kär lek. Det du söker är kärleken till dig själv och till alla andra. Så tänk på att den som söker, den finner.

Hur vet du att du träffat rätt? Det är när ditt inre vibrerar av livsglädje och kraft och du känner att det du gör nästan går av sig självt. Det är när din passion till livet är väckt och du har vaknat ur din slummer. Lyssna till din inre röst, ditt sanna jag, och intuition. Leta efter denna inre bekräftelse så vet du när du är på rätt väg.

Ett dilemma är att när du väljer något avstår du automatiskt från något annat. Livet består av en lång kedja av val och handlingar och det viktiga är att följa med i flödet, våga ha tillit till det som händer och ha förtröstan att det kommer att bli bra. Dina insikter leder dig fram till det alternativ du personligen tycker stämmer bäst. Och ju mer du arbetar med dina personliga insikter och utvecklar dem, desto lättare är det att inta en klar personlig ståndpunkt.

Det kan vara svårt att ändra dina gamla vanor och det är omöjligt att ändra andra människor, om de inte själva vill. Det enda du kan göra är att förändra dig själv, genom dina val, handlingar och beslut. Förändring är inte heller något du gör utan det är något som du tillåter i ditt liv. Det sker av sig självt när du är redo för det. Konsten är att inte spjärna emot utan att våga låta det hända. En motgång, kris eller sjukdom kan vara din största hjälp och lärare på vägen att upptäcka dig själv. Det tvingar dig att konfronteras med det som du absolut inte vill se inom dig själv. Det får dig att våga ta en väg som du annars inte skulle ha gått.

Livet behöver inte vara så komplicerat. Det krävs lite övning och erfarenheter för att du ska utvecklas, och du behöver göra misstag och få möta prövningar. Livet är inte något som ska kontrolleras, det ska levas.

Frestelsen att reagera med ilska depression, ångest eller upphetsning finns därför att vi tolkat intrycken vi får från omvärlden. Sådana tolkningar kan bara vara grundade på en ofullständig upplevelseförmåga. Då dröjer vi oss kvar vid händelser från det förflutna eller försöker förutsäga framtida händelser, då lever vi i en fantasivärld. Det som är verkligt i våra liv är det som händer nu. Vi förhindrar möjligheten till nya friska upplevelser när vi i nuet försöker att återuppleva minnen av händelser från det förflutna vare sig de är smärtsamma eller behagliga eller försöker att förutsäga framtiden. Därför är vi i ständig konflikt vad gäller det som verkligen händer i nuet och oförmögna att direkt uppleva de möjligheter till lycka som finns runt oss hela tiden.

Att känna livsglädje är att känna engagemang och lust att leva. Livsglädje och lycka är ett inre tillstånd. När vi är glada, upprymda och lyckliga är vi mer öppna för livet, med större förmåga att se klart på situationen och bättre rustade att klara av de dagliga påfrestningarna. Lite tillspetsat skulle jag vilja påstå att vi under vår uppväxt får lära oss allting utom det som är väsentligt, nämligen hur man lever i glädje och lycka, hur man får en känsla av personligt värde och personligt värdighet.

Det gäller således att hitta livsglädjen, att upptäcka det positiva i tillvaron. En sak kan vi säkert slå fast. Livsglädje är ej kopplat till materiell välfärd ! Istället är det kanske de många små och ofta förbisedda dagliga stunderna, ibland banala och förutsägbara som bygger upp lyckan och glädjen i det långa loppet. Som tur är kan vi finna glädje på många områden i livet t.ex. i kärleken, arbetet, i studierna i att motionera eller i dans, musik och sång.

”Säg JA till livet!, JA till under, till glädje, till förtvivlan. JA till smärta, JA till det jag inte förstår. Försök med JA. Försök med ALLTID. Försök med MÖJLIGT. Försök med HOPPFULLT. Försök med JAG VILL och försök med JAG KAN.” Leo Buscaglia

Det är oerhört väsentligt att sträva efter livsglädje, skapa framtidstro och tro på mig själv som människa. Att bli klar över mina värderingar, skaffa mig en överblick över tillvaron, se sammanhangen och förstå meningen med livet. Att skapa tillit till mig själv och andra och kanske också till en högre makt.

VAD ÄR ETT MENINGSFULLT LIV

Innan vi börjar fundera på vad vi ska göra för att ha ett meningsfullt liv, måste vi definiera begreppet meningsfullt. Det är en känsla som grundar sig på att vi ser en djup mening med våra liv. Meningsfullt innefattar också förmågan att känna tacksamhet och trygghet i tillvaron. Att få uppleva känslan av verklig meningsfullhet är det yttersta målet för varje människa.

Alla människor gör också försök att skapa lycka i sina liv. Men någonstans i vår strävan efter att ha ett meningsfullt liv sker en grov feltolkning av begreppet. I de flesta människors ögon är meningsfullhet detsamma som tillfredsställelse. Därför blir vi förvånade när saker som i början ger oss en stark tillfredsställelse plötsligt upphör att betyda något för oss. Vi behöver genast ett nytt stimuli, för att uppväga vår inre känsla av tomhet.

Många tror att meningsfullhet skapas med något så enkelt som exklusiva saker. Anledningen till olycka är helt enkelt brist på yttre tillgångar. Men även en glänsande Mercedes CL 600 blir äldre med tiden, och då behöver vi en snabbare modell för att få nya kickar. Vi vänjer oss med tiden och behöver hela tiden nya, starkare stimuli för att hamna i ett lyckorus på nytt. Vi har svårt att uppleva meningsfullhet med det vi har och måste ständigt ha mer. Hela livet blir så till en jakt på yttre bekräftelse. Meningsfullhet som grundar sig på materiella ting är mycket sårbar. Det materiella är förgängligt och verkligheten runt oss förändras hela tiden. Verklig meningsfullhet är inte förgänglig, eftersom den skapas oberoende av materiella ting. Meningsfullhet är bestående, tillfredsställelse är tillfällig. Vi behöver finna en inre meningsfullhet, så att vi slipper jaga yttre bekräftelse.

Det går att kompensera meningslöshet tillfälligt

Det är fullt möjligt att dämpa sin olycka genom tillfällig tillfredsställelse. Somliga köper en ny bil, andra byter ständigt relation och en del äter för mycket mat eller dricker för mycket sprit. Men eftersom känslan av otillfredsställelse alltid kommer inifrån, kan den inte upplösas med något yttre substitut.
Det högsta, gemensamma målet för alla människor är att vi alla vill ha ett meningsfullt liv

Det finns inte någon människa som vill uppleva meningslöshet. Alla människor har också en uppfattning om varför de inte lever meningsfullt . Det handlar oftast om yttre behov, som brist på pengar, bekräftelse och status. Dessa behov har blivit en ersättning för vad vi egentligen behöver. Samtidigt tar vi då bort fokus från våra verkliga behov, som känns smärtsamma att bli påmind om.

Vi tror ofta att pengar och framgång ska kunna Se till att livet blir meningsfullt

Målet för de flesta är därför att tjäna så mycket pengar som möjligt, för att sedan äntligen kunna bli nöjda med livet. Människor med mycket pengar, stor makt eller hög status är ofta ännu mer medvetna om sin olycka. De lever i överflöd, men det fattas fortfarande något. Lösningen blir att jaga ännu större framgång och ännu mer bekräftelse. Vi försöker fylla våra inre behov med ytlig bekräftelse. Du kan visserligen ha pengar, framgång och status, och dessutom vara lycklig. Skillnaden mellan en olycklig och en lycklig människa, är inte att den lyckliga är snyggare, smartare eller mer framgångsrik. Skillnaden är att den lyckliga människan har en inre övertygelse om sitt eget värde. Hennes uppfattning om sitt eget värde grundar sig inte på yttre faktorer. Verklig lycka – och det är vad alla människor söker är oberoende av yttre faktorer.

Hur kan rika människor vara olyckliga?

Yttre önskningar som pengar, makt och status, läggs ofta över våra verkliga behov. Det är inte så konstigt att rika och framgångsrika människor fortfarande är olyckliga, eftersom de inte har tillfredsställt sina verkliga behov. Många människor som är missnöjda över sitt liv, tror att anledningen är yttre faktorer. Roger och jag var i USA för ett par år sedan, där en kvinna vi lärde känna sa till mig: ”Hur ska jag kunna vara lycklig, när min man aldrig köper smycken till mig?”. Hon lät verkligen ledsen, och hoppades som de flesta andra att olyckan kunde vändas med hjälp av en tillräckligt stor diamantring. Det hon egentligen menade var: ”Hur ska jag kunna vara lycklig, när jag inte känner mig älskad av min man?”. Andra människor kan inte göra dig lycklig, även om de vill. De kan bekräfta dig genom att säga vad du vill höra och ge dig allt du begär. Men tillfredsställelsen du upplever är kortvarig. Om du saknar inre övertygelse om ditt värde, kan ingen kompensera bristen åt dig. Kvinnan i exemplet ovan kunde ha fått tusentals smycken av sin man, utan att bli lycklig. Hennes verkliga behov är att känna sig älskad, och inte ens världens största diamantring kan få henne att känna sig älskad.

Är brist på pengar skälet till olycka?

Det är åtminstone det vanligaste skälet som människor anger som förklaring till varför de inte känner sig tillfreds med sina liv. Tro mig när jag hävdar att pengar aldrig är det verkliga skälet till varför en människa inte är lycklig. Vi har genom vårt arbete varit i kontakt med många mycket framgångsrika människor, och inte en enda av dem känner att framgången har gjort dem lyckliga som människor. När man frågar dem vad deras högsta önskan är, blir svaret oftast ”att kunna uppskatta mig själv och glädjas åt den framgång jag har skapat”. De vet att de borde vara lyckliga, men de kan inte. Vanligtvis tror de att lösningen är att tjäna mer pengar. ”Jag behöver eget privatjet för känna mig nöjd med livet.” Detta kan låta absurt för någon som knappt har råd att betala sina räkningar. Men olyckan känns lika verklig för en rik person som för en person med begränsade ekonomiska resurser.

Att bli lycklig förutsätter självkänsla

Om väldigt rika människor fortfarande inte är lyckligare än någon annan, vad är det då som säger att ditt liv skulle få ett större värde om du hade större materiella tillgångar? Sanningen är att vi skulle vara precis så lyckliga eller olyckliga som vi känner oss idag; det kan yttre ting inte påverka. Om vi inte är lyckliga och tacksamma idag, kommer vi inte att bli mer lyckliga och tacksamma med pengar och framgång. Då säger många ”men livet är väl i alla fall bra mycket enklare om man har pengar/skönhet/status?”. Det beror på. Känner man inget inre värde, hittar man alltid anledningar till att inte vara lycklig. ”Jag är förvisso rik, vacker och beundrad, men det finns ändå de som har det mycket bättre än jag och jag har offrat mycket för att nå hit.” Människor hittar alltid godtagbara skäl till att inte vara lyckliga, oavsett vilken nivå de befinner sig på.

Vi har alla samma förutsättningar att skapa lycka

Vad jag vill säga är att vägen till verklig lycka går genom dig själv. Förklaringen vi anger till att vårt liv är ofullständigt, är sällan riktig. Falska övertygelser om vad som skapar lycka i livet, kommer att hålla kvar dig i ett missnöje och hindra dig från att nå ditt idealtillstånd. Du kanske tror att det är pengar, framgång eller respekt du måste ha. Det är en helt felaktig föreställning. Många tycker att det låter som en klyscha, men du har samma förutsättningar som alla andra människor att bli lycklig, det är inte ett privilegium för några få utvalda. På den punkten är alla jämlika. Du kanske inte tror att det är så just nu, men det är min starka övertygelse. Det här är en viktig insikt när vi strävar efter att skapa tillfredsställelse i livet. Det är nödvändigt att skilja verkliga behov från yttre behov. När vi kan skilja på detta, är det enklare att fokusera på det som ger livet ett verkligt värde.

Vi söker på fel ställen

Problemet när vi motarbetar vår egen lycka, är att det sker omedvetet. Frågar vi vemsomhelst: ”Vill du vara olycklig?” blir svaret: ”Självklart inte”. Frågar vi sedan: ”Varför är du inte lycklig?” blir svaret oftast: ”Jag har en dålig relation/ett stressigt arbete/ dålig ekonomi/ viktproblem”. Vi vill inte vara olyckliga, men vi vet inte vad vi ska göra för att ändra känslan. Felet de flesta gör är att de söker efter lyckan på helt fel ställen, och hänger upp sig på helt fel saker när de anger skälen till sin olycka.

Vi har svårt att vara tacksamma

Det finns ett talesätt som säger: ”Den friske har 1000 önskningar, men den sjuke har bara en.” Ofta klagar man på små irritationsmoment i tillvaron, tills något radikalt händer. Det kan handla om ett dödsfall i den nära omgivningen, en sjukdom eller en olyckshändelse. Plötsligt kommer man till insikt om vad som verkligen betyder något, och förstår hur lycklig man egentligen borde vara över det man annars tar för givet. När vi går igenom en kris inser vi betydelsen i sådant som annars är självklarheter. Den effekten är emellertid oftast kortvarig. Snart ser vi återigen hur svårt det är att leva, så hur ska man kunna känna sig tacksam för det? En kvinna sa på en av våra kurser: ”Mitt liv går ut på att betala räkningar, passa upp på alla andra och sedan somna utmattad framför TV: n när barnen har lagt sig. Vem tror du tackar mig för det? Ingen! Vad har jag för anledning att vara lycklig”? Hon har rätt, det är svårt att vara lycklig när man inte förstår sina verkliga behov. Kvinnan hoppades att självuppoffrandet skulle leda till att hon kunde känna sig betydelsefull. Istället kände hon bitterhet och agg gentemot dem som utnyttjade hennes snällhet.

Framgång leder inte alltid till lycka

Jag ska berätta om en ung man, som påbörjade en utbildning hos oss. På ytan har han allt en man kan drömma om. När han startade sin karriär, ägde han inte mycket mer än en madrass att sova på. (I efterhand har han sagt att den här perioden var den lyckligaste i hela hans liv). Han flyttade runt bland sina vänner i väntan på att slå igenom. Framgången kom, och från att bara ha ägt en madrass kunde han nu visa upp tillgångar som ett vackert hus med magnifik havsutsikt, flera bilar av märket Porsche och Mercedes, en båt och diverse andra symboler för sin framgång. Han hade dessutom en vacker fru som nyss fött deras första barn – en guldlockig liten pojke. På ytan hade han verkligen allt en man kan drömma om. Men trots att han nu skapat sådant han tidigare bara kunnat drömma om när han låg och sov på en madrass, var han ofattbart nog likgiltig inför det liv han nu levde. ”Alla de här sakerna ger mig bara ångest, jag vill helst slippa tänka på hur bra jag har det” suckade han. Varje gång han satte sig i en av sina bilar eller åkte ut med båten, fick han en obeskrivlig ångest av att inte vara värd all denna lyx. Han kunde därför inte glädjas åt någonting som påminde honom om hans framgång. Känslan av att inte vara värd framgång förstörde också allt. Det ledde fram till att han bedrog sin fru, gjorde våghalsiga investeringar och sålde bilarna, båten och huset. Det enda han har kvar, är en stark känsla av att inte vara värd lycka. När vi inte känner vårt inre värde, ser vi också till att misslyckas för att bevisa hur värdelösa vi är. Det här är ett självsabotage som sällan sker medvetet, men där vi ser resultaten i form av det kaos vi skapar runt oss. (Begreppet självsabotage behandlas i nästa brev.)

Vad är det som ger livet ett verkligt värde, om vi inte kan finna det i yttre bekräftelse?

Om vi verkligen vill finna en djupare mening med våra liv, och det vill alla människor, måste vi också börja rannsaka oss själva och det liv vi lever idag. Det är inte konstigt att människor är olyckliga. De flesta skulle givetvis vilja sköta om sin kropp, vårda sina nära relationer bättre, lägga tid på att vara i naturen och finna lite andrum i tillvaron. Men vi hinner inte. Det är först efter alla måsten som det blir möjligt att klämma in ett par minuter för allt det där man egentligen mår bra av. Om det nu finns tid över, vilket det sällan gör. Vi säger: ”Visst, jag vill kunna ägna mig åt allt det där man borde, men jag har ju inte tid.” Och sedan undrar man varför det är så svårt att känna sig tillfreds.

Det är inte fel att sträva efter framgång; men om det innebär att vi blir totalt utmattade på vägen kan man undra om det är värt alla ansträngningar. Framgången har oftast som syfte att vi ska bli bekräftade snarare än att den bygger på ren glädje. Sådan framgång kommer aldrig att ge oss inre harmoni, eftersom yttre bekräftelse inte är tillräcklig för att fylla vårt inre tomrum. För att bli lycklig behöver vi ta hänsyn till våra känslomässiga behov. De kan inte uppfyllas utifrån.

Så länge vi prioriterar yttre behov, är det svårt att känna någon djupare mening i tillvaron. Vi ser som viktigast att göra karriär, tjäna så mycket pengar vi kan och utföra en massa självpåtagna uppdrag. Sedan ska vi dessutom ta del av det enorma informationsflöde som sköljer över oss varje dag. Man måste ju hänga med i det senaste. Trots att huvuddelen av allt som visas i våra medier är elände och våld och meningslöst skräp, ser vi det som vår plikt att hålla oss ”uppdaterade”. Inte för att det gör oss speciellt upplyfta, och det är sällan vi engagerar oss i det tragiska som skildras ändå. Vi blir oftast bara ännu mer nedstämda. En journalist sa till mig: ”Det är själviskt att inte ta del av andra människors elände.” Hon har delvis rätt; det är själviskt att bara bry sig om sig själv. Men det är först när vi fyller våra inre behov som vi på allvar orkar engagera oss i andra människor, utan att innerst inne känna oss bittra, utnyttjade och utmattade.

Fokusera på dina verkliga behov

Felet de flesta gör är att de söker efter lyckan på helt fel ställen, och hänger upp sig på helt fel saker när de anger skälen till sin olycka Livets verkliga värden är ovärderliga. De är ofta förbisedda och är inte lika lätta att ta på som materiella värden, men det är först när vi prioriterar dessa behov framför yttre behov som vi skapar livskvalitet. Verkligt värde upplevs bl a genom att:

sprida glädje runt sig
uttrycka tacksamhet
ha ett öppet sinne
inte döma och kritisera
vara flexibel och tillåtande
förlåta och släppa det som varit
acceptera sig själv
berömma och visa uppskattning
se och uppleva kärlek till det levande
vårda sina nära relationer
ägna tid åt det som verkligen ger dig glädje
avsätta tid för stillhet
söka kunskap och utveckling,

Det finns fler exempel, och många olika sätt att uttrycka dessa behov på. Du avgör själv hur du ska tillämpa dem.

DIN UPPGIFT

Del 1

Första steget är att ärligt svara på följande frågor: Vilka behov sätter du främst idag? Vad är viktigast att uppnå för dig? Hur prioriterar du din tid? Känner du dig fullständigt lycklig idag? Om inte, vad är det du saknar i ditt liv? Skriv ner svaren på varje fråga. Värdera inte dina svar, då det som kommer fram visar var du befinner dig just nu.

Del 2

Under följande två veckor ska du fokusera på att uppfylla ett viktigt behov varje dag. Du ska skriva ner sju viktiga behov du vill fokusera på, och koppla ett behov till var och en av veckans dagar. Under andra veckan upprepar du proceduren, och fokuserar på samma behov som under första veckan. Varje dag ska du alltså fokusera på att uttrycka ett viktigt behov under hela dagen. Du finner flera exempel under rubriken ”Fokusera på dina verkliga behov” på föregående sida och du kanske även har egna förslag. Välj vad som känns extra betydelsefullt just för dig. Ex. ”På tisdag ska jag fokusera på att berömma och visa uppskattning.” Lägg märke till vilken reaktion du skapar och vad du får tillbaka.

Viktigt att lägga på minnet

Bakom varje yttre skäl vi anger till vår olycka, finns ett inre behov som inte blivit bekräftat. Lycka handlar inte så mycket om vad man faktiskt har, utan om förmågan att kunna känna livets värde. Börja öva genom att finna glädjen i enkla saker med hjälp av uppgiften ovan.

50 FRÅGOR FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT HITTA DINA PASSIONER
Låt oss gå rakt in i det!

Om du vill leva ett meningsfullt liv, då måste du spendera lite tid på att bestämma vad du vill göra med ditt liv, och sedan anstränga sig för att leva det livet med passion.

Det är upp till dig!

Ingen annan kommer att göra det åt dig.

Så ta lite tid från din hektiska dag till dag rutin, och fundera över följande frågor.

1. Vad är mitt livs mening?
2. Om jag var tvungen att ta en bästa gissning på mitt livs mening, vad skulle det vara?
3. Vem är jag?
4. Vad är det viktigaste i mitt liv?
5. Vad jag älskar att göra, mer än något annat?
6. Om jag hade bara sex månader kvar att leva, vad skulle jag vilja uppnå?
7. Vad skulle jag vilja efterlämna till världen?
8. Vad skulle jag göra med mitt liv, om jag visste att jag inte kunde misslyckas?
9. Om pengar, eller tid, eller nuvarande ansvarsområden inte var en fråga, vad skulle jag vilja göra med mitt liv, mer än något annat i världen?
10. Vilka aktiviteter har jag upptäckt att ger mig mest nöje?
11. Vad vill jag fortfarande lära mig?
12. När jag var barn, vad hade jag för drömmer om att göra med mitt liv?
13. Vad har varit den största utmaningen som jag har gjort så här långt i mitt liv? Kan jag hjälpa andra människor att övervinna samma utmaning?
14. Vilken utmaning skulle jag älska att övervinna, och sedan hjälpa andra att uppnå samma?
15. Vilka är de människor jag beundrar mest?
16. Varför beundrar jag dessa människor?
17. Hur skulle jag definiera deras passion?
18. Vilka är de egenskaper dessa människor besitter som jag också skulle vilja vara känd för?
19. Vilken är den största drömmen jag någonsin haft för mitt liv?
20. Vilka ämnen var det som jag gillade mest i skolan?
21. Vilken sport har jag mest sysslat med?
22. Vad konst eller hantverk har jag mest sysslat med?
23. Vilken social aktivitet har jag mest sysslat med?
24. Vilka fritidsintressen sysslar jag med?
25. Vilka fritidsintressen önskar jag att jag gjorde mer av?
26. Vad skulle jag vilja göra, om bara andra människor inte tyckte det var dumt?
27. Var i världen skulle jag helst vilja leva?
28. Vem skulle jag vilja bo där med?
29. Var i världen skulle jag vilja arbeta?
30. Vem skulle jag helst vilja arbeta med?
31. Hur skulle en perfekt dag se ut?
32. Finns det en andlig sida av mig, som väntar på att släppas lös?
33. Vad skulle jag vilja göra, just nu, som skulle tillföra mig mest glädje eller nöje?
34. Vilka speciella gåvor har jag som jag kunde ge till världen?
35. Vad är Det som får mig att gråta av glädje, eller ger tårar mina ögon?
36. Vad skulle jag vilja göra i helgen, bara för skojs skull?
37. Om jag kunde ges makt att förändra världen, vad skulle jag göra?
38. Om jag fick tre önskningar, vad skulle de vara?
39. Vad är det som skrämmer mig lite, men som skulle vara riktigt spännande om jag gjorde det?
40. Vad säger mitt hjärta att jag ska göra med mitt liv?
41. Vilka egenskaper besitter jag som jag är riktigt stolt över?
42. Vad har jag gjort i mitt liv som jag är mycket stolt över?
43. Om jag hade tid att bidra till välgörenhet vad skulle det vara?
44. Vad gör jag oftast när jag plötsligt inser att tiden har flugit förbi, och allt mitt fokus legat på att en uppgift?
45. Vad vill jag göra på min nästa semester?
46. Vem i historien skulle jag mest älskat att vara och varför?
47. Vad gör jag som jag inte ångrar att jag gör, så här långt i mitt liv?
48. I slutet av mitt liv, vad skulle jag mest ångra att jag inte har gjort?
49. Vad är mitt livs mening?
50. Om jag var tvungen att ta en bästa gissning på mina passioner, och bara komma igång med något vad skulle det vara?

Begrunda dessa frågor ett tag. Plocka ut en som du verkligen kan relatera till, och fråga dig själv frågan om och om och om igen, tills du har ett svar.

Svaren finns inom. Om du frågar får du ditt svar.

Du kan leva ett liv i syfte. Du kan leva ett liv av passion och framgång! Fråga, tills du får ditt svar. Och sedan vidta omfattande åtgärder. Det är värt det, jag lovar.

Hitta ett Meningsfullt Liv! Läs mer »

Vilken är din Illusion om livet?

VILKEN ÄR DIN ILLUSION OM LIVET?

”Verkligheten är i sin yttersta mening konstruerad i sinnet. Det är sinnet som skapar verkligheten. Utanför våra perceptioner, tankar och upplevelser har verkligheten ingen giltighet. Formen, storleken, utseendet och alla av ett föremåls attribut är en rent subjektiv bedömning. Vi skapar vår egen verklighet.

Du upplever världen genom dina fem sinnen: synen, hörseln, känseln, lukten och smaken. Men du tar inte in intrycken direkt, objektivt, som de är. De passerar genom flera filter, färgade och ofta förvrängda av dina tolkningar, förväntningar, antaganden, föreställningar associationer, rädslor, begär och åsikter.

Du ser också genom de kulturella, religiösa, yrkesmässiga, utbildningsmässiga, rasmässiga, och könsmässiga filter, som skapar av din unika livserfarenhet.

Sinnet är världens skapande källa, du och jag är världens källa. Hela vår verklighet kommer från oss, från våra idéer, våra föreställningar om det verkliga. Verkligheten är en symbolisk manifest för en ickemanifesterad ide. Nyckeln till vår verklighet finns i det faktum hur vi väljer att se den. Vi skulle kunna välja mod, hopp, kärlek, frid och hälsa och detta skulle bli våra verkligheter

Alltså är det inte så enkelt som att du ser eller hör eller känner smak. Du ser en karg eller sorglig eller intressant syn, du hör upplyftande eller nedslående musik, känner smaken av utsökt eller fadd mat, som påminner dig om din mormors. Verkligheten blir din verklighet och det som är ersätts av det du tror är verkligheten. En nyckelprincip att komma ihåg är att verkligheten inte är vad man tror att den är.

Om du råkar vara hungrig medan du går omkring i en stad lägger du genast märke till alla restauranger. Om du behöver pengar ser du alla bankerna. Eftersom vi alla har olika filter uppfattar ingen av oss exakt samma omvärld.

Eftersom vi alla har olika filter uppfattar ingen av oss exakt samma omvärld. Vi betraktar samma objekt, men ger dem olika innebörd. Som en okänd poet en gång skrev på en fängelsevägg: ”Två män tittade ut genom fängelsegallret, den ene såg lera och den andre såg stjärnorna:”

Vi ser inte verkligheten som den är, vi ser den som vi är, genom våra egen personliga erfarenhets filter. Vår erfarenhet av livet beror på ifall vi har lagt oss till med vanan att mentalt sovra ut, eller förvänta oss, njutning, eller fara. Förväntningarna styr vår varseblivning. Promenerar genom ett grannskap som är känt för att vara farligt kan varje manlig främling se ut som en potentiell rånare.

Världen är en illusion. Det betyder inte att du, din familj eller tingen omkring dig inte existerar. Det betyder att världen existerar för dig på det viset du tolkar den. Din verklighet liknar inte någon annans verklighet. Du ser den genom dina ögon och relaterar till den på det viset som du är programmerad av dig själv att göra. Andra gör det på sitt sätt utifrån sina erfarenheter. Det är dina tankar som skapar din positiva eller negativa värld. Båda är illusioner. Dina medmänniskor har sina verkligheter sedda genom sina ögon. I sig själv ser man andra. Man ser det man söker. Våra medmänniskor är en illusion av våra egna tankar. Det finns lika många illusioner om varje människa som det finns människor.

Så fort du förändrar en gammal inprogrammering, förändras din värld från en illusion till en annan. Det sägs att den verkliga världen är andlig, men vi står utanför den utvecklingen idag, därför att våra föreställningar om världen hindrar oss från att se den verkliga världen.

Lär känna vad som är illusion och verklighet. Lev i verkligheten utan att begränsa dig. Verkligheten är mycket större och skönare än de flesta anar. Att lära känna vad som är illusion och verklighet kan vara en balansgång många finner vara svår. När det gäller människor i din omgivning, behöver du var klar över begreppet ”spegling”. Spegling är en illusion du har om dig själv och andra människor. Du speglar dig själv i andra människor och det du ser där är din egen illusion om vem du är.

Vi skapar vår egen version av världen, vår speciella verklighet med vår unika livserfarenhet. Eftersom jag själv skapar mitt liv kan jag se på det jag har skapat för att få information om mig själv. På samma sätt som en konstnär betraktar sitt senaste verk för att se vad som fungerar och inte fungerar, kan vi betrakta vårt eget mästerverk, det vill säga vårt liv, för att bilda oss en uppfattning om vilka vi är och förstå vad vi behöver lära oss.

Vi skapar våra liv hela tiden och därför ger våra erfarenheter och behov oss en omedelbar och ständigt pågående spegling av oss själva. Det är faktiskt så att omvärlden är som en jättelik spegel som reflekterar både våra själar och kroppar tydligt och korrekt. När vi har lärt oss att se in i den och urskilja och tolka spegelbilden har vi ett fantastiskt verktyg.

Speglingsmetoden är en teknik som kan hjälpa oss att se världen som en spegel. Med det här synsättet kan omvärlden undervisa oss om våra dolda sidor som vi inte själva kan se. Metoden grundar sig på två förutsättningar:

1. Jag antar att allting i mitt liv är min spegelbild och min egen skapelse. Det finns inga tillfälligheter eller händelser som inte har ett samband med mig. Om jag ser eller känner något, och om det gör intryck på mig, då har jag själv attraherat eller skapat det för att det ska visa mig något. Om det inte speglade någon del av mig själv skulle jag inte kunna se det. Alla människor i mitt liv är spegelbilder av de olika personligheter och känslor jag har inom mig.

2. Jag anstränger mig att aldrig döma mig själv för de spegelbilder jag ser. Jag vet att ingenting är negativt. Allt är en gåva som ger mig möjlighet att förstå mig själv bättre eftersom jag är här för att lära. Om jag redan vore perfekt skulle jag inte vara här. Varför skulle jag bli arg på mig själv när jag ser saker som jag har varit omedveten om? Det skulle vara lika tokigt som om en förstaklassare blev otålig för att han inte gick på universitet redan. Jag försöker ha medkänsla med mig själv och låta bli att bli otålig. När jag lyckas med det blir inlärningen rolig och riktigt intressant.

Jag håller på att lära mig att se på mitt liv som om det vore en spännande och händelserik film. Alla personer är delar av mig som gestaltas på en stor filmduk så att jag kan se dem tydligt. När jag en gång har sett dem och erkänner deras olika känslor och röster inom mig är det lätt att välja vilka jag vill behålla och utveckla och vilka jag vill släppa eller förändra. Om filmen visar problem, trassel eller kamp vet jag att jag måste se efter inom mig för att förstå på vilket sätt jag inte är sann mot mig själv. Jag vet också att när jag litar på mig själv och är mig själv så mycket som möjligt, speglar hela mitt liv detta genom att allt lätt faller på plats, ofta som genom ett underverk.

Om du har problem i ditt liv är det universum som försöker fånga din uppmärksamhet. Det säger, ”Hördu du, det här är något du behöver bli medveten om, något du behöver ändra på! Om du är uppmärksam på de små signalerna kan du lära dig av dem, men om du inte är det förvärras problemen tills du har förstått meddelandet och börjar handla därefter. Om du accepterar att det är universum som visar dig något varje gång ett problem dyker upp, kommer du att göra snabba framsteg på din resa mot bättre självförståelse.

När något ”negativt händer är det frestande att säga, ”Varför händer det här mig? Jag gör så gott jag kan, men ingenting verkar fungera. Jag förstår inte varför jag alltid har problem med det här. Om du upptäcker att det är så,. ska du försöka öppna dig för andra sätt att se på saken. Vänd dig inåt och säg till universum, ”Jag vet att du försöker visa mig något. Hjälp mig att förstå vad det är.

När du har gjort det kan du släppa tankarna på det, men vara öppen för meddelandet som kommer. Det kan komma i form av en inre känsla eller medvetenhet, några ord från en vän eller något oväntat som händer dig.

Meddelandet kan antingen komma meddetsamma eller ta god tid på sig. En av mina klienter blev plötsligt och oväntat avskedad för över två år sedan. Till en början var han helt tillintetgjord, men när han hade övervägt sin situation i en månad startade han ett eget företag. Hans företag går numera mycket bra, men först långt efteråt förstod han det meddelande som avskedandet speglade. När han talade med en vän om hur det är att arbeta för andra upptäckte han plötsligt att händelsen försökte säga honom att han hade det mycket bättre som egen företagare än som anställd. Den insikten bekräftade inte bara hans nuvarande inriktning i livet, utan befriade honom också från den känsla av otillräcklighet som hade hängt med sedan han blev avskedad.

Det knepigaste med att använda speglingsmetoden är att lära sig tolka spegelbilderna. När man får ett meddelande men inte är säker på vad det betyder, hur bär man sig åt för att ta reda på det?

Det hjälper inte att analysera det eller tänka på det med intellektet. Det är mycket effektivare att vända sig till sitt inre jag och be universum om hjälp. Sitt bara helt lugnt, ta några djupa andetag, och rikta uppmärksamheten inåt – till den kloka varelse inom dig som har tillgång till universums vishet. Be den varelsen, antingen tyst eller högt, om vägledning eller hjälp med att förstå meddelandet. När du kommer i kontakt med din innersta känsla och får en uppfattning om vad som känns rätt i det ögonblicket, så handla därefter.

När du har gjort det ska du försöka vara medveten om det yttre och inre gensvar du får på dina handlingar. Den yttre responsen är hur väl saker fungerar. Verkar det som om allt faller på plats och fungerar lätt? Då har du säkert följt din inre röst. Om du måste kämpa för att åstadkomma något är detta ett meddelande som säger att du ska släppa det och vända dig inåt för att ta reda på vad du egentligen vill göra.

Inre gensvar kommer till dig i form av känslor. Om du känner dig styrkt och mer levande är det rätt. Den yttersta ledtråden är en känsla av livsglädje. Ju mer universum flödar genom dig, desto mera levande känner du dig. Och varje gång du inte följer din inre röst känner du hur du förlorar energi och kraft, och hur du drabbas av själslig förlamning.

När du är sann mot dig själv känner du dig mer levande, men du kan också känna dig obehaglig till mods. Det är för att du tar risken till förändring! När du genomgår vissa förändringar kan du uppleva intensiva känslor. Tillåt dig att uttrycka dem. Din inre röst måste ju bana sig väg genom all omedvetenhet, rädsla och allt tvivel du har samlat på dig genom åren. Låt helt enkelt de här känslorna komma fram – de städas bort och läks av ljuset.

Yttre gensvar kan också spegla sådana känslor. Dina tvivel och din rädsla speglas ofta av människor runt omkring dig. Om dina vänner och din familj ifrågasätter eller dömer de förändringar du genomgår, så erkänn att de helt enkelt speglar de tvivlande och rädda rösterna inom dig:

”Tänk om jag gör fel? Kan jag verkligen lita på det här?

Besvara den sortens gensvar från andra på något sätt du tycker är lämpligt. Försäkra dem om att allt är i sin ordning, ignorera dem, diskutera med dem – vad som helst. Det viktiga är att erkänna att du egentligen handskas med din egen inre rädsla. Bekräfta att du lär dig att lita på dig själv mer och mer. Du kommer att bli överraskad när du ser hur andra ögonblickligen speglar ditt stärkta självförtroende genom att visa dig mer tillit och förtroende.

Kom ihåg att:

Om du dömer och kritiserar dig själv kommer andra att döma och kritisera dig.
Om du gör dig själv illa kommer andra att göra dig illa.
Om du ljuger för dig själv kommer andra att ljuga för dig.
Om du är ansvarslös mot dig själv kommer andra att vara ansvarslösa mot dig.
Om du förebrår dig själv kommer andra att förebrå dig.
Om du gör våld på dina känslor kommer andra att göra våld på dina känslor
eller till och med din kropp.
Om du inte lyssnar till dina känslor kommer ingen att lyssna till dina känslor.
Om du älskar dig själv kommer andra att älska dig.
Om du respekterar dig själv kommer andra att respektera dig.
Om du litar på dig själv kommer andra att lita på dig.
Om du är ärlig mot dig själv kommer andra att vara ärliga mot dig.
Om du har medkänsla med dig själv kommer andra att ha medkänsla med dig.
Om du uppskattar dig själv kommer andra att uppskatta dig.
Om du hedrar dig själv kommer andra att hedra dig.
Om du tycker om dig själv kommer andra att tycka om dig.

 

Ändra dina gamla livsmönster

Det är mycket viktigt att förstå att man inte kan förändra sina gamla livsmönster över en natt. Ibland verkar saker och ting förändras snabbt när du väl har förstått meddelandet, men ibland kan det verka som om du fortsätter att göra om samma saker och få samma otrevliga resultat långt efter det att du tycker att du vet bättre. Det tar tid för egot att ändra sina vanor, så du får se om samma gamla usla film några gånger.

Om du känner att du utvecklas för långsamt kan du be universum om hjälp och påminna dig själv om att du snart kommer att förändras. Man åstadkommer inte en förändring genom att tvinga sig till att förändras, utan genom att bli medveten om vad som inte fungerar. Sedan kan du be ditt högre jag om hjälp att släppa det gamla och ta fram det nya mönstret. Kom ihåg att det är som mörkast just innan gryningen – en förändring inträffar ofta just när du har givit upp eller när du minst anar det.

När du använder världen som din spegel måste du handskas med den yttre verkligheten på det sätt som är nödvändigt. Och så snart som möjligt, innan, under eller efter du har handlat på det yttre planet, måste du vända dig inåt för att ta reda på vad meddelandet betyder.

Om någon till exempel är arg på dig eller kritiserar dig kan du kanske säga till dem, ”Sluta skylla på mig. Jag vill inte höra din kritik eller dina fördömanden. Om du kan tala om dina egna känslor lyssnar jag gärna, men om du fortsätter att attackera mig kommer jag att gå min väg. Om de tar mer ansvar för sina känslor (till exempel, ”Jag blev sårad och arg när du inte ringde mig igår ), kan du troligen fortsätta samtalet på ett mer konstruktivt sätt. Om de fortsätter att skylla ifrån sig och prata om dina ”problem , behöver du troligen backa upp dig själv genom att gå ut ur rummet och vägra fortsätta samtalet tills de har slutat attackera dig.

Hur du än gör här har du nu klarat av den yttre situationen. Så fort du får en möjlighet ska du nu vända dig inåt och fråga. ”Jag undrar vad den här personens ilska speglar hos mig? Du kanske inser att du har varit mycket arg och kritisk mot dig själv den senaste tiden. Eller kanske du upptäcker att ditt inre jag gör uppror för att du inte har varit tillräckligt uppmärksam på dig själv. När andra människor vill ha mer av dig, är det vanligtvis ett tecken på att du vill ha mera av dig själv.

En väninna till mig upptäckte att hennes pojkvän hade träffat andra kvinnor och ljugit för henne om det. Hon blev mycket sårad och arg, särskilt för att han hade varit oärlig. Hon uttryckte sina känslor och bad honom lämna henne ensam för att tänka igenom det hela en stund.

När hon blev ensam frågade hon sig själv, ”Ljuger jag för mig själv på något sätt? Är det därför jag drar till mig en oärlig man? Hon släppte så tanken på det och gick till sitt arbete. Vid slutet av dagen insåg hon att hon ofta hade känt att den här mannen inte var helt och hållet närvarande tillsammans med henne, att han inte var verkligt tillsammans med henne. Men förut hade hon förnekat och skylt över de här känslorna därför att hon var rädd för att konfrontera honom med vad hon kände och intuitivt visste. På så vis ljög hon i verkligheten för sig själv och understödde samtidigt hans lögner.

Hon förstod att det här var en lektion i att lära sig lita mer på sina känslor och ha mod att uttrycka dem och stödja dem. Hon började göra detta mer tillsammans med sin pojkvän och de arbetade sig till slut fram till ett ärligt förhållande där de verkligen kunde prata med varandra. Hon kunde också ha valt att inte fortsätta förhållandet. Det viktiga är att hon tog emot gåvan – att hon lärde sig att lita på och uttrycka sina känslor.

Om dina känslor sätts i rörelse av något som en annan människa gör är ni troligen speglar för varandra. Det kan verka som om ni har motsatta åsikter, men inom er är ni troligen mycket lika. En av er agerar ut ena sidan av en konflikt medan den andra spelar ut den andra sidan.

Till exempel kan en part vilja satsa mer på ett förhållande medan den andra vill ha större frihet. De har helt motsatta åsikter i frågan och tror verkligen att de vill motsatta saker. Men om en av dem plötsligt ändrar ståndpunkt (den som ville ha mer engagemang vill plötsligt ha frihet) svänger den andra nästan över till den motsatta ståndpunkten. Anledningen till det är att de försöker lösa en inre konflikt som de båda har – önskan om närhet och trygghet och rädslan för att bli instängd och fångad.

När människor har vänt sig inåt och blivit mer medvetna om sina känslor förstår de ofta att de helt enkelt har projicerat sin inre konflikt på omvärlden för att kunna se konflikten och ta itu med den. Om en människa verkligen vill ha ett fast förhållande kommer hon att dra till sig en annan människa som vill samma sak. Om någon känner sig helt klar över att han vill utforska hur det är att ha många partner gör han helt enkelt det. Genom att använda speglingsprocessen kan du förstå vad du verkligen känner och lära dig att vara mer ärlig mot dig själv. När du har upptäckt en inre konflikt kan du be universum om hjälp med att lösa den.

Att se världen som din spegel ger också fantastiska möjligheter till positivt gensvar. Tänk på allt du tycker om i ditt liv just nu. Du skapade de här sakerna – de är också dina spegelbilder. Tänk på de människor som du älskar, tycker om, respekterar och beundrar. De är dina spegelbilder. De skulle aldrig kunna finnas i ditt liv om de inte speglade dig. Du skulle inte kunna se deras positiva sidor om du inte hade dem själv. Tänk på människor och djur som älskar dig. De är spegelbilder av hur du älskar dig själv. Om du har ett hem som du älskar, eller ett ställe i naturen som du tycker är speciellt vackert, är dessa platser spegelbilder av din egen skönhet. Varhelst du ser skönhet är den en spegelbild av något i dig själv.

Det finns speglar överallt. Alla som du har någon kontakt med är dina spegelbilder. Ju djupare kontakt, desto starkare spegelbild. En del av det roliga med speglingsprocessen är att upptäcka vilka vi är genom dessa yttre spegel- bilder. Nyckeln till dem är att alltid vända sig inåt för att upptäcka meningen med dem. Ju mer du är villig att göra det utan att varken rationalisera bort det du ser eller ta på dig skulden för det, desto fortare kan du uppnå din fulla potential.

Övningar

1. Tänk på en person som du älskar eller beundrar särskilt mycket. Gör en lista på alla hans eller hennes positiva drag. Tänk efter hur de dragen speglar dig. I en del fall kan det vara sidor som du inte har utvecklat helt hos dig själv ännu. Erkänn att den här personen är här för att undervisa dig och inspirera dig med sitt exempel.

2. Gör en lista på alla saker och människor du tycker om i ditt liv. Beröm och uppskatta dig själv för att du har skapat och dragit till dig de här speglama.

Brustna illusioner kan göra mycket ont. De är byggda på spekulationer, något man tror, anar, antar eller förmodar. Spekulationer leder ofta till missförstånd. Låt bli att spekulera eller gör det med förstånd. Glöm aldrig bort att det är en gissning, ett antagande, något du tror dvs. en illusion. Motsatsen är verklighet. När du talar med människor om dina tankar, glöm inte att tydligt klargöra om det är något du vet eller tror. Många missförstånd skapas genom att man vanligtvis inte tänker på hur viktigt detta är.

Vad du än tror på, så är det fött ur dina livslögner. Det du tror gör du sant. Din värld är byggd på dina egna livslögner. Dina egna ”sanningar”.

Tror du att världen är grym och ond, skapar du en sådan i ditt eget liv och du drar till dig människor som är likadana. Tror du att livet är underbart och spännande, händer det underbara och spännande saker i ditt liv. Samtidigt drar du till dig människor med liknande attityder. Du har skapat din världsbild. Om du inte är nöjd med din världsbild, kan du förändra den om du vill, men den kan bara förändras av dig. Ingen annan kan göra det åt dig.

Vår varseblivning är så till den grad förvrängd av associations eller begreppsfilter att man upplever både missförstånd och misstolkningar. Den enkla verkligheten är, som det visar sig, fördunklad av innebörder, problem, sårade känslor, tolkningar och förvirring.

Vad är då egentligen verkligheten ? Hur ser vi på verkligheten ? Finns det en objektiv verklighet ? Eller finns det lika många verkligheter som det finns människor som upplever ? Ja de flesta är väl idag överens om att det inte finns någon objektiv verklighet. Endast en subjektiv verklighet existerar dvs. det finns inte två människor som upplever samma verklighet inför de händelser, situationer företeelser samt människor som vi ställs inför.

Det är framförallt genom våra sinnen som vi fångar upp verkligheten. Processen styrs av vissa principer s.k. selektiv perception, vilket innebär att vi bara fångar upp vissa delar av verkligheten eftersom vi inte kan ta emot allt. De delar som vi fångar upp färgas av våra ”glasögon” dvs. våra filter. Detta är förklaringen till att två människor kan uppfatta samma information / situation väldigt olika.

Med vetskap om ovanstående kan man dra vissa lärdomar:

1. Vi bör använda mindre tid för att övertyga andra människor om att vår verklighet, våra idéer och åsikter är sannare än deras. Istället kan vi säga: ”Vi ser olika på det här och har olika åsikter. Jag respekterar vad du anser, men jag kan inte dela din uppfattning”” En sådan attitydförändring skapar större tolerans mellan människor.

”Vår förmåga att förstå andra begränsas av vad vi vet om oss själva”
Leo Buscagliga

2. Även om vi inte kan tala om sann eller falsk verklighet så kan vi tala om en bättre eller sämre verklighet. En bättre verklighet skulle då kunna definieras som: En verklighet som hjälper mig att må och fungera så bra som möjligt. Det är inte mer sant eller falskt att vara optimist jämfort med att vara pessimist, men det är mycket roligare.

Vetskapen om att det inte finns två människor som upplever exakt samma verklighet kan också bidraga till ett annorlunda sätt att lösa konflikter mellan människor. Eftersom upplevelserna i det förflutna har uppfattats olika, är det oftast svårt att ena sig om det som varit. Det är då bättre att arbeta mot bestämda mål i framtiden. Man frågar sig: ”Hur är det idag?” och ”Hur skulle vi vilja ha det?” Genom att utgå från gemensamma målbilder blir det mycket mindre av låsningar och man arbetar framåt.

Då vi konstaterat att det inte finns någon standardverklighet som är lika för alla människor, utan det finns lika många verkligheter som det finns människor på vår jord, inför dig själv, alla situationer du ställs inför, inför varandra och allt du gör, Varje människa är en unik person med sin egen historia.

Varje människa har erfarenheter som påverkar hennes sätt att tänka och känna. Varje människa har behov som styr hennes sätt att tänka och handla i olika situationer. Det är mycket sällan som vi människor befinner oss i nästan samma verklighet, fast vi tror att vi gör det. Allt det vi ser hör och känner är personligt präglat genom våra filter

Då du skapar en egen verklighet i ditt sinne inför olika situationer, och inför olika människor, som du möter, men du vet inte hur denna verklighet är egentligen, förrän att du prövat. Dvs. att när du prövat hur situationen är, först då kan du skapa din egen verklighet inte innan, allt är möjligt ingenting är omöjligt. Du vet inte hur bra du kan prestera då dina filter sätter stopp.

Sono mama är ett japanskt uttryck, som betyder ”som det är utan förändring”. Det innebär att du ska uppfatta saker som de i själva verket är, att inte göra sig falska föreställningar och på det sättet lura dig själv. För att kunna handla rätt är det nödvändigt att klart kunna se på de förutsättningar som föreligger. Om blicken mot verkligheten skyms av ånger, önsketänkande, slentrian eller av okunnighet hamnar du obönhörligen snett eller fel, men genom att göra sig av med alla tvångsmässiga föreställningar kommer du att handla med ett sono mama seende. Hindren för att kunna se klart finns alltid inom oss själva, aldrig utanför. Därför måste du gå till botten med dina egna illusioner, erkänna att de verkligen finns och upphöra med att peka ut dessa hinder som om de finns ”där ute”. För att göra detta krävs stort personligt mod och livsinsikt.

Om du kunde se livet genom någon annans ögon skulle det kanske förefalla så annorlunda att du trodde att du hallucinerade. En stol skulle fortfarande vara en stol och en bil fortfarande en bil, men dina tankar, känslor och associationer beträffande dem skulle kunna skilja sig så mycket åt att du fick en helt annan upplevelse av dem.

Även när vi talar samma språk står våra personliga filter för många av svårigheterna i kommunikationen. Samma ord har olika innebörd för olika människor. Prova det här enkla experimentet: Föreställ dig en häst. Är det ett sto eller hingst ? Är den vit eller har den några tecken ? Var ? Hur stor är den ? Ungefär hur gammal är den ? Har den några andra igenkänningstecken ? Lägg nu ner boken och be någon i närheten att tänka sig en häst och beskriva den för dig. Chansen är stor att den hästen kommer att skilja sig markant från den du föreställde dig. Inte bara det, ni kommer båda att ha olika känslor och associationer inför och till hästarna. Med tanke på att vi lever i olika världar finner jag det fascinerande att vi överhuvudtaget förstår varandra.

Motstridiga filter kan orsaka kommunikationsproblem i relationerna till andra människor. När du förstår ditt sinne, eller åtminstone börjar känna igen de filter du ser och hör igenom, kommer du inte längre att lida av illusionen att det du hör och ser är den verkliga världen. I stället skapar du egna innebörder, tolkningar och associationer. Det krävs träning för att kunna lägga bort subjektiva filter.

Många av oss tror att vi verkar, handlar och fattar beslut på grundval av kunskap och direkt erfarenhet. I verkligheten styrs vi av oräkneliga föreställningar och antaganden istället för av direkt erfarenhet.

Omedvetna föreställningar är de vi av misstag tar för sanning eller verklighet. Vi säger inte: ”Jag tror att det är så.” Vi säger: ”Det är så.” Omedvetna föreställningar ligger till grund för fundamentalism, i vilken sanna trosbröder nitiskt försvarar sina föreställningar och idéer som den ultimata sanningen och blandar ihop sina åsikter med Guds ord. Sådan fundamentalism finns inte bara inom religionen, utan inom alla områden, på alla platser och i alla tider där vi är övertygade om att vårt sätt, våra metoder och våra idéer är universalt sanna.

Uppmärksamheten tar ett jättekliv när föreställningarna blir medvetna, i samma ögonblick som vi känner igen dem som våra sanningar snarare är sanningen. Det här är första steget mot att känna igen tankens gäckande natur. Precis som drömmar dyker tankar på något mystiskt sätt upp i huvudet lika naturligt som det bildas vågor på havet. Tankarna i sig är inget problem, det är bara när vi tror på dem, misstar dem för verkligheten som vi hamnar på djupt vatten.

I varje givet ögonblick befinner sig uppmärksamheten i den ena av två världar, den objektiva världen av det som händer eller den subjektiva världen av dina tankar och tolkningar om det som händer. Bara den ena är verklig.

Fysisk smärta är till exempel en objektiv funktion av nervsystemet. Mental och känslomässig smärta är din subjektiva skapelse, baserad på dina egna innebörder och tolkningar. Livet har ingen oföränderlig mening, utom då du projicerar din egen mening på livet. Gott eller ont beror på synvinkeln. En kinesisk bondson bryter benet, det är ont. Armen kommer, men kan inte värva honom till kriget, det är gott. Det brutna benet var först ont, sedan gott.

Smärta är ett relativt objektivt, fysiskt fenomen medan lidande är vårt psykologiska motstånd mot det som händer. Händelser kan orsaka fysisk smärta, men de ger inte i sig själva upphov till lidande. Motstånd skapar lidande. Stress uppstår när ditt sinne gör motstånd mot det som är.

Om din partner eller älskare lämnar dig beror den mängd stress eller lidande du upplever på vilken innebörd du ger händelsen. Om du tycker att det är bra att du är fri lider du mindre, om du tycker att det är dåligt att du är ensam, lider du mer. Det enda problemet i livet är ditt sinnes motstånd mot hur livet utvecklar sig

Genom att acceptera en händelse som den ter sig, inte passivt utan genom att göra det bästa möjliga av situationen, och genom att acceptera sina tankar och känslor och handla konstruktivt, kan man minska lidandet och skapa en större lätthet och bättre flyt i livet. En sådan acceptans är tillämpningen av livsinsikt i vardagen. Du tämjer inte ditt sinne genom att förändra din värld utan genom att förändra dina reaktioner på den.

En av de viktigaste sakerna för att skapa en verklighet som är bra för mig är att frigöra sin uppmärksamhet. Den mest subtila och lömska uppmärksamhetsfällan är dock hjärnan själv, vilket innebär att vi bör fånga upp och försöka att skapa en egen verklighet som gynnar mig.

Tänk dig en TV apparat som hela dygnet står påslagen någonstans i utkanten av ditt sinne. Volymen skruvas upp och ner allt eftersom uppmärksamheten zappar mellan inre upplevelser. Ibland noterar du vad som pågår i världen omkring dig, dagliga göromål och aktiviteter, men en stor del av tiden dras du in i din TV värld.

När något händer som kräver din fulla uppmärksamhet tvingar det dig bort från den inre TV världen. Vid sådana tillfällen lever du fullt ut, intensivt. Men du har styrkan att hela tiden att befria din uppmärksamhet från de inre programmen och dialogerna bara genom att titta upp och bli mer medveten om skönheten i den verkliga världen.

De flesta av oss ser världen genom vårt sinne utan att se själva sinnet. Uppdykande tankar och intryck blir våra tankar och intryck, våra sanningar. Vi tror på våra föreställningar och tolkningar på samma sätt som ett litet barn tror att det är film är verklig. Men vid någon tidpunkt vaknar vi till så pass mycket att vi misstänker att filtren i sinnet faktiskt kan vara källan till våra svårigheter i livet.

Många oss kör längs med livets motorväg i minuter, timmar eller år, förlorade i tankar, dagdrömmar, oroliga, undrande, i ett slags halvvaket tillstånd, tills vi märker att vi har missat avfarten eller det mesta av landskapet som vi passerat. Festen fortsätter, men vi är aldrig riktigt närvarande. När vi däremot känner igen det subjektiva verkligheten som en leverantör av illusioner, kommer vi till besinning. I stället för att halvsova genom livet eller flyga per automatik, vaknar vi upp och blir verkligt levande.

Vilken är din Illusion om livet? Läs mer »

Skapa din egen Livskompass

Skapa din egen  inre Livskompass

Vilka är de viktiga sakerna som verkligen spelar roll i ditt liv? Vad vill du ska finnas med i ditt liv? Vad vill du sträva mot i ditt liv?

Har jag ingen inre Livskompass så kör jag ofta vilse på min Livsresa

När du arbetar med din livskompass och ska ta ställning till hur du tycker att du lever ditt liv genom att skatta hur du levt ditt liv senaste veckan utifrån ”Levt långt ifrån hur jag vill” till ”Levt precis som jag vill” blir det mycket lättare att göra detta om du gjort det tydligt för dig själv vad du vill ska finnas med i dessa olika områden.

Det här är områden som brukar vara viktiga i de flesta människors liv. Välj ett område att börja med, skriv ner vad du vill ska finnas med i just det här området i ditt liv. Beskriv med några ord vid varje område. Om du tänker Livskompassen lite som en stor kostcirkel med olika områden, vad skulle du till exempel vilja fanns med i området ”Arbete/utbildning” för att det ska kännas attraktivt, vitalt och viktigt för dig?

Det är viktigt att du skriver ner vad du vill ska finnas med i ditt liv om allting var möjligt. Tänk att du hamnat i den bästa av världar. Frågan just nu är inte vad som vore realistiskt för dig att uppnå eller vad andra eller du själv tycker att du förtjänar. Det viktiga är för dig att göra tydligt för dig själv vad du vill arbeta mot i den bästa av situationer. När du skriver kan du låtsas att det har hänt ett mirakel och att allt är möjligt.

Det kan vara väldigt individuellt vad man tycker är viktigt i livet, och det finns inget som är ”rätt” eller ”fel”, så skriv ner vad just du skulle vilja ha med i ditt liv och sträva mot inom de här olika områdena. Ibland kan det hjälpa att fundera på: ”-Vad vill jag ska finnas med i det här området i mitt liv för att det här området ska kännas attraktivt, vitalt och viktigt i mitt liv?”

I förslag på vad du kan tänka på när du skriver ner saker du skulle vilja ha med kommer vi att föreslå att fokuserar lite extra på din roll och hur du kan agera. Vi gör detta eftersom att fokusera på steg vi kan ta och saker vi kan göra oftast är effektivaste sättet att få vad vi vill av livet. Konkreta steg vi tar och saker vi gör har vi stora möjligheter att påverka. Vi inte alltid påverka vad livet ger oss, men genom att lägga krutet på det vi kan påverka (det vi gör) ökar vi chanserna drastiskt till att få vad vi vill av livet.

Familjerelationer:
Hur vill du att den ska vara?:

Med familjerelationer kan du tänka dig till exempel relationer till den familj du växte upp med, eller relationer du har nu om du bildat egen familj. Eller om du inte har en familj just nu, relationer som har liknande kvalitet som en familj.

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med:

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Kärleksrelationer:
Hur vill du att den ska vara?:

Vad det gäller kärleksrelationer kan du tänka dig till exempel parrelation/er, sexuella relationer, flörtar, relationer till människor du känner dig attraherad av. Du kan även tänka dig att området i olika kärleksrelationer till exempel omfattar frihet, utveckling, sex, utforskande, beröring, närhet, ömhet, att ha roligt tillsammans och så vidare.

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Vänner och socialt liv:
Hur vill du att det ska vara?:

Vad det gäller vänner och socialt liv så är det som det låter. Du kan tänka dig till exempel vänner, sociala sammanhang, att umgås med andra, nära vänner och ytligt bekanta.

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Hälsa: Hur vill du att den ska vara?:
Vad tycker du är viktigt vad det gäller fysisk aktivitet, näring och utveckling och sköna vanor? Vad skulle du vilja finns med om allt var möjligt? Hur skulle du vilja vara för att ta väl hand om dig själv? Beskriv personliga kvaliteter som du tycker är viktiga som du gärna skulle vilja skiner igenom i ditt sätt att ta hand om dig själv och din hälsa.

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Fysisk aktivitet:
Vad innebär det för mig?:

Fysisk aktivitet handlar om att ta hand om dig själv. Till exempel om hur mycket du rör på dig, det kan vara vardagsaktivitet som att cykla till jobbet, eller mer upp styrd fysisk aktivitet som att träna regelbundet eller skogspromenader.

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Näring och utveckling:
Vad innebär det för mig?:

Näring och utveckling handlar om att ta hand om dig själv. Till exempel vad du äter, hur mycket mat och näring du ger dig själv. Området kan också handla om utvecklas genom att lära dig mer om vad som är nyttigt för dig i matväg, eller vad som är utvecklande och ger själslig näring för dig.

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Sköna vanor:
Vad innebär det för mig?:

Sköna vanor handlar om att ta hand om dig själv. Till exempel vad du ger dig själv för sömn, regelbundenhet i när du går och lägger dig, hur många timmar du ger dig själv chans att sova. Det kan även handla om förhållandet till alkohol eller droger, eller om hygien, att hålla sig ren och fräsch.

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Fritidsaktiviteter:
Vad tycker du är viktigt & meningsfullt?:

Vad tycker du är viktigt vad det gäller fritidsaktiviteter, egen tid/andlighet och samhällsengagemang? Vad skulle du vilja finns med om allt var möjligt? Vad vill du få ut av din fritid? Beskriv vad idealisk fritid är för dig. I den bästa av världar, hur skulle du välja att spendera din fritid? Fånga vad du tycker är viktigt som du vill ska vägleda dig vad det gäller din fritid.

Fritidsaktiviteter handlar om tid då du inte nödvändigtvis känner ansvar mot andra (t.ex. mot arbete, eventuella barn osv). Fritidsaktiviteter kan handla om hobbys, sporter, olika specialintressen, umgås med andra, eller vad du gillar att fylla din fritid med.

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Egen tid/andlighet:
Vad innebär det för mig?:

Det är helt och hållet upp till dig vad du vill lägga in i detta område. Vad känns vitalt och viktigt för dig vad det gäller egen tid och andlighet? Det kan handla om att uppleva naturen, vara ensam en kväll, gå i kyrka eller liknande, meditera. Med egen tid och andlighet menas helt enkelt det du tycker att detta betyder för dig.

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Samhällsengagemang:
Vad innebär det för mig?:

Vad det gäller samhällsengagemang kan du tänka dig till exempel engagera sig i föreningar (t.ex. som fotbollstränare, aktiv i biståndsorganisationer etc.), påverka samhället du lever i, eller hjälpa andra. Samhällsengagemang kan också vara inbakat i andra områden, som till exempel arbete eller saker du gör på fritiden. Även om ditt samhällsengagemang överlappar andra områden, undersök om du kan se fenomenet samhällsengagemang som ett eget område här.

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Arbetete / Utbildning / daglig sysselsättning:
Vad innebär det för mig?:

Vad tycker du är viktigt vad det gäller arbetsliv, personlig och professionell utveckling? Vad skulle du vilja finns med om allt var möjligt? Vad vill du få ut av din fritid? Beskriv vad idealiskt arbete/utbildning är för dig. I den bästa av världar, hur skulle du välja att detta område ser ut? Fånga vad du tycker är viktigt som du vill ska vägleda dig vad det gäller arbete och utbildning.

Arbetsliv handlar till exempel om vilket arbete du har, hur du är som medarbetare, relationer till kollegor, och hur mycket du jobbar. Du kan se det här som ett generellt område i livet även om du just nu inte har ett arbete, är sjukskriven eller av någon annan anledning inte har ett betalt arbete. Om du studerar kan du räkna detta som ditt nuvarande arbetsliv.

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Personlig utveckling:
Vad innebär det för mig?:

Personlig utveckling handlar till exempel om att växa och utvecklas som människa. Det kan handla om att göra nya saker, utveckla fler sidor av dig själv, eller utveckla nya färdigheter. Vad innebär det att utvecklas för dig?

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Mitt Boende:
Vad innebär det för mig?:

Hur vill jag bo? Vad ska mitt hem innehålla? Hur vill jag att mitt hem ska se ut?

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Min ekonomi:
Vad innebär det för mig?:

Vad innebär ekonomi för mig? Hur vill jag att min ekonomi ska vara? Vad är jag nöjd med?

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Professionell utveckling:
Vad innebär det för mig?:

Professionell utveckling handlar till exempel om att växa och utvecklas inom ramen för det man vill hålla på med som yrke eller hobby. Det kan handla om formella eller informella utbildningar, eller lära sig av andra eller av sig själv genom att ta sig an nya utmaningar. Vad innebär professionell utveckling för dig? Det kan handla om att göra nya saker, utveckla fler sidor av dig själv, eller utveckla nya färdigheter. Vad innebär det att utvecklas för dig?

1. Vad jag tycker är viktigt i detta område och vill ska finnas med (skriv):

2. Hur jag vill vara i detta område (skriv):

3. Konkreta saker jag kan göra för att ta faktiska steg mot detta (skriv):

Skapa din egen Livskompass Läs mer »

Hitta din inre Livskompass

HITTA DIN INRE LIVSKOMPASS

Vi har alla utrustats med en inre kompass för att navigera i komplexiteten i vår fysiska verklighet. Det är den överlägset mest sofistikerade och värdefulla verktyg du kunde ha möjligen bett om. Från att göra svåra beslut om ett moraliskt dilemma att veta hur man behandlar andra, din inre kompass pekar mot de mest energieffektiva och effektiva insatser och tillvägagångssätt. Lita på din inre kompass den kommer oundvikligen att leda dig mot att vara det bästa du kan vara. Så vad och var är denna inre kompass?

Du har alltid haft en inneboende känsla för vad som är rätt eller fel för dig. Känslor som berättar om du känner dig tillfreds med en situation eller inte; oavsett om du är på rätt plats eller inte; om du och andra är sanningsenliga eller inte. Kanske kan du komma ihåg hur du som barn ifrågasatte en del beteenden eller krav som omvärlden hade men som inte verkade vettigt för dig.

Redan innan dess, som nyfödd, var du helt i kontakt med vem du var, hur du kände och vad du ville. Du krävde och förväntade dig att dina behov och önskemål skulle tillgodoses och du var också öppen och litade på dig själv och andra och du älskade villkorslöst. Du agerade från din inre sanning och väsen, utan något ego inblandat.

Men med tiden förlorade du kontakten med din inre kompass, liksom de flesta andra, för att kunna fungera i världen du behövde “följa spelreglerna” och stängde av din inre kompass-din emotionella GPS för att bli accepterad och smälta in. Och sakta men säkert förlorade du kontakten med din sanna känslor och önskningar-med din inre röst-medan ditt ego var formade en självbild som du ansåg lämplig, funktionell och godtagbar.

Tyvärr lever de flesta av oss genom vårt ego eller efter egna och andras livslögner, till skillnad från att leva i kontakt med ditt sanna jag, du kommer aldrig att få uppleva lycka meningsfullhet och tillfredsställelse, oavsett hur framgångsrik du kan vara i den yttre världen. Jag är säker på att du känner till kända, duktiga människor som begått självmord. Oavsett hur framgångsrika dom varit i världen, kunde de inte få kontakt med vem de var, på en själsnivå, och finna glädje i livet.

Din inre kompass leder dig till din själs syfte

Vart man än tittar, kommer du att hitta personer, myndigheter och institutioner som talar om hur du ska leva ditt liv: hur man beter sig med familj , vänner, partners och kollegor; vad man ska ha, köpa, äta och se ut; och vilka känslor som är acceptabla eller inte, vilka du har rätt att uttrycka och dela, och vilka du bör förneka eller undertrycka. Detsamma gäller för dina önskningar, mål och ambitioner.

Det tog mig större delen av mitt liv för att inse vad jag var här för att göra. Jag var för upptagen med att försöka få en “karriär”, bygga en “verksamhet” och skaffa “kompetens” för att fungera i samhället och i världen. Men oavsett hur roligt det var att lära sig och göra alla dessa sake så gav ingen av dem mig meningsfullhet och tillfredsställelse och den glädje som jag känner nu, att veta vad mitt syfte är och ha klarhet om vad jag vill i livet-att hjälpa andra att få klarhet om sitt eget liv syfte.

Att leva sin inre sanning och att vara i kontakt med själen innebär inte “karriär” eller “prestationer”; det är en ego sak. Din själ vill bara hjälpa dig att förverkliga insikter om vem du är och vad du är här för att göra-genom uttryck och manifestation av dina djupa önskningar och medvetenhet av vad som egentligen är viktigt för dig

Oavsett vad du vill åstadkomma i livet, vare sig det är stora eller små saker, offentliga eller privata, om det inte är i linje med vem du i grunden är och med ditt livs syfte, kommer det inte ge dig uppfyllelse. Om du upplever en känsla av otillfredsställelse i varje aspekt av ditt liv, så måste du flytta din riktning eller perspektiv. Detta är din inre kompass som försöker tala om det för dig

Anslut med din emotionella kompass

Känslor av glädje, meningsfullhet och inre frid brukar betyda att du är på rätt plats vid rätt tidpunkt, gör det som är rätt för dig; denna själ anpassning kommer att visas i din omgivning som underbara välsignelser som bekräftar den med en mystisk och underbar synkronicitet. Å andra sidan, känslor av obehag, av “något saknas”, att inte hitta din plats, för att vara “off-center”, och i konflikt med andra, är indikatorer på att du inte har kontakt med din själ

Denna frånkoppling kan ske i form av ilska, rädsla, skuld, skuld, skam och självtvivel. Du kan hitta skäl som att vara missnöjd med ditt liv, din familj, din partner, din regering, och världen. I sanning, är det din kompass som uppmanar dig att ta en närmare titt på vad du gör och var du är, och flytta fokus; kanske till och med ta ett steg i tro och följa dina drömmar , att acceptera och uttrycka hur du känner, vem du är och vad du vill.

Innerst inne vet du vad det är som skulle ge dig glädje, meningsfullhet och lycka ; och din inre kompass kontinuerligt knuffar dig i den riktningen. Social konditionering kan ha tystas det, men är det inte dags att ägna mer uppmärksamhet och ge den en högre röst? Det första steget är att få tillbaka kontakten med dina känslor och lita på din intuition för att visa vägen, oavsett vad andra kanske tror, säger, eller gör. Det andra steget är att fråga dig själv, varje stund av varje dag, “Är detta vad jag verkligen vill göra?” Och “Vilka känslor inom hindrar mig från att göra det jag verkligen vill?”

Ha modet att vara dig själv

Ingen vet vad du är här för att göra, och hur, bättre än du själv. Du kom till detta liv med ett syfte, för att uppnå detta. Det är dessa som innebär de utmaningar som du möter i livet och som hjälper dig att växa och låter ditt syfte att växa fram.

Det är dock lätt att bli distraherad av världen och tvivla på sig själv när du förlorar kontakten med din inre kompass. Du kan bli avskräckt och följa ett sidospår, och väljer att mata ditt ego, i stället för att ärligt ta ansvar för dina känslor, för att undvika skuld och fruktan som denna inre förändring väcker. Men det kan också finnas en liten röst inuti som uttrycker dina snedsteg och knuffar dig att hitta vägen till att bli herre över ditt liv.

Är det inte dags att titta på och ta bort de föreställningar som hindrar dig från att uppnå vad du verkligen kom hit för att vara och göra? Insikt och medvetenhet är din själs rikedom. De är de bästa gåvor du kan ge dig själv och andra. Är det inte dags att rikta din uppmärksamhet på dem och föda den magnifika varelse du verkligen är?

Hitta din inre Livskompass Läs mer »

Lev det liv DU vill leva

LEV DET LIV DU VILL LEVA
Lever du det liv du vill leva? Eller är det någon annan/annat som styr?

Trots utbildning, jobb, hus, bil och familj upplever allt fler människor idag en känsla av tomhet. Vi har nått det vi trodde var vårt mål med att leva, men inte hittat det vi egentligen sökte, en djupare tillfredsställelse med oss själva och vår livstillvaro. Hur ska vi hitta den tillfredsställelsen? Många som reflekterar över sina liv upplever att de sitter fast. Att de inte kan förändra sin livssituation. “För att ha råd med huset, landstället, husvagnen och bilarna samt att ha möjlighet att kunna köpa det senaste i inom datorer, mobiler, kläder och allt annat som vi måste ha”. För att ha råd med detta så måste vi arbeta heltid båda två. Vi har inget val.

Men det vi behöver inse är att vi alltid har en möjlighet att välja. Och att det finns många frågor att ställa sig. Är det nödvändigt att bo i det där dyra huset eller finns det andra alternativ? Om vi flyttar till ett mindre hus eller lägenhet eller byter till en mindre husvagn och inte köper den nyaste mobilen eller datorn, då kan vi kanske gå ned i arbetstid båda två? Eller att ta drömarbetet som ger en lägre inkomst? Att aktivt välja behöver inte alltid innebära så stora förändringar. Det kan också vara: “Jag trivs inte på arbetet, men just nu orkar jag inte söka mig någon annanstans. Jag stannar kvar tills vidare.”

Att människan alltid har möjlighet att välja är grundtankar inom existentialismen Självklart kan vi inte påverka alla våra livsvillkor, men vi avgör hur vi förhåller oss till dem! Hur begränsad och svår tillvaron än tycks vara så finns det alltid något som vi kan påverka. För att ta reda på vad verkligen, vad som ger dig mening, gäller det att hitta in till din inre kärna. Att komma i kontakt med din inre röst och ditt sanna jag och dina drömmar. Och ställa dig själv frågan: “Vad är meningen med mitt liv egentligen?”.

Fundera på:

Vad drömde du om som barn? Inga barn drömmer om stress, jäkt, konflikter, ett ensidigt liv där det inte finns tid för nära och kära. De flesta drömmer om frihet och självständighet. Vad drömde du om som barn? Vad ville du bli när du blev stor? Hur ville du leva? Vad tror du låg bakom drömmarna? Din barndoms drömmar är viktiga eftersom du som barn ohämmat använde hela din fantasi och skaparförmåga. Försök att fånga din barndoms känsla av frihet och självständighet även om du i dagens läge kanske inte längre tycker att flygvärdinna eller lokförare är drömarbetet. Våra drömmar förändras med drivkrafterna bakom drömmarna är ofta detsamma. Till exempel att hjälpa andra, ge service eller utöva inflytande. Vad gör du med dom drömmarna idag?

Lär känna dina drivkrafter

Vem eller vad styr ditt liv? Svaret är inte lika lätt som det först kan tyckas. Vi människor styrs nämligen av både medvetna och omedvetna drivkrafter. Med drivkrafter menas här faktorer som påverkar vem, vad eller vilken väg du väljer. Det kan till exempel vara fråga om val av livspartner, vänner, utbildning, fritidsysselsättning, yrke eller arbetsplats. En drivkraft kan vara väldigt konkret, till exempel att det är roligt att resa eller spela fotboll. Drivkraften kan också Vara lita djupare, till exempel behovet av att vara duktig, att få stå i centrum, vara älskad och få bekräftelse, eller behovet av att få bestämma. De flesta människor rör sig mellan två drivkrafter. Den ena är viljan att vara sig själv, att vara mer inifrånstyrd. Den andra är viljan att anpassa sig, att låta sig ledas, att vara utifrånstyrd.

Valde du till exempel utbildning och yrke utifrån dig själv, din egen vilja? Eller för att någon annan, till exempel dina föräldrar eller kompisar ansåg att det var ett fint och klokt val, kanske det enda rätta? Eller tog du arbetet för att du blev utvald och smickrad? Arbetar du så mycket för att andra behöver dig och att du vill vara duktig eller för att få uppskattning och hög lön för det du gör? Eller för att bidra med något viktigt i ett större sammanhang? Är arbetet utvecklande och bra för dig och din hälsa? En person som uteslutande är utifrånstyrd på arbetet känns igen i viljan att anpassa sig. Att lojalt följa chefens direktiv utan att själv tänka efter, utan att vara beredd att personligen ta ansvar för konsekvenserna. Om någon kommer och klagar förklarar personen bryskt att “Så här är det.” Eller ryggar tillbaka och hänvisar till chefens beslut.

Å andra sidan, en människa som är helt inifrånstyrd och alltid sätter sig själv och sina åsikter i främsta rummet blir odräglig att umgås och att arbeta med. Det gäller att hitta en balans mellan att vara inifrån och utifrån styrd. För de drivkrafter som vi är medvetna om och som går att förändra, om vi vill. Om vi till exempel upptäcker att vi är självupptagna och alltid går våra egna vägar utan att lyssna till andra leder insikten i bästa fall till större ödmjukhet. Även om vi alla är hänvisade till våra personliga möjligheter och begränsningar så har vi alla en möjlighet att välja i vilken riktning vi vill röra oss. Den stora utmaningen är att bli medveten om hur de egna drivkrafterna ser ut, vem eller vad det är som styr. Det kanske fortfarande är din mamma som styr fast hon sedan länge är död? Vill du fortfarande låta henne eller någon annan bestämma över ditt liv? Först när vi blir medvetna om hur drivkrafterna ser ut och vi förstår dem bättre kan vi ta ställning till om vi vill låta oss styras av dem eller inte.

Utveckla din inre kompass

Varför arbetar vi så mycket idag? Varför fyller vi hela våra dagar med så många aktiviteter som möjligt? Varför springer vi så fort? De flesta av oss gör det för att slippa vara ensamma med sina tankar och sin existentiella ångest, att slippa tomheten i sitt inre. Vi gör det för att vi inte vågar möta oss själva såsom vi är. Istället för att stanna upp och känna efter, att möta tomhetskänslan, att se vad som fattas i ditt liv och utifrån detta kunna tillföra det som fattas, driver de flesta av oss istället upp tempot ytterligare vi fruktar att tomheten ska vara bottenlös och omöjlig att fylla. Existentiell ångest är egentligen något positivt då det är vår inre väckarklocka som vill visa oss att vi lever fel och att det är något i våra liv som vi måste förändra. På så sätt kommer vi att kunna förverkliga oss själva och leva ett mer meningsfullt liv.

Men för att kunna göra det behöver vi lyssna inåt till vårt sanna jag, vår inre kompass. Att ta reda på vilka drömmar och värderingar vi egentligen bär på. Och vad i våra liv vi inte mår bra av. Att ha en inre kompass innebär att du genom egna tankar, känslor, erfarenheter, i dialog med andra, har tagit ställning för och emot saker och ting och hittat hållbara argument för dessa. Du kanske säger: “Den där attityden skulle jag aldrig finna mig i att bli utsatt för”, “Jag tror inte på vinstdrivande företag i vårdsektorn”, “Jag tycker det är fel att slå barn”, “Jag äter bara kravmärkt kött” eller Jag bestämmer själv hur mycket jag vill arbeta”. Din personliga kompass grundar sig på dina preliminära ställningstaganden som du är nöjd med. Kompassen är preliminär eftersom du alltid kan ompröva eller lägga till nya värderingar i takt med att du tillägnar dig nya kunskaper och insikter. Kompassen är en utgångspunkt i din bas, i din inre kärna, och anger en önskad riktning.

Den som skapat sig en personlig kompass ställer inte upp på vilka villkor som helst! Det blir lättare att orientera sig i tillvaron. Och det blir lättare att välja och säga “ja tack” eller nej tack” och känna sig nöjd med beslutet. Men det kräver träning att acceptera och leva med konsekvenserna av de val du har gjort. Till exempel om du väljer att inte arbeta lika mycket som förut är det ofta svårt att till en början inse att du inte springer i samma lopp som alla andra. Att du inte tjänar lika mycket som vännerna runt omkring dig. (Det finns ju andra värden i livet än pengar). Den som utvecklat sin inre kompass och aktivt gjort och gör aktiva val har ett bättre skydd mot stress och utbrändhet och upplever en högre grad av existentiell tillfredsställelse. Hur utvecklar man då sin inre kärna och inre kompass? Framför allt är det tre kriterier som behöver uppfyllas: självvald ensamhet, tystnad, mental inre stillhet. Att åka ensam till en stuga över en helg, gå promenader i skogen, meditation, eller yoga är olika sätt att närma sig själv och att utveckla sin inre kompass.

Likaså att lära känna efter med magen och hjärtat. Om du till exempel får ett erbjudande om ett arbete, känn efter om du verkligen vill ha arbetet. Hur känns det i magen och hjärtat när du tänker på att gå dit? Bra? Ett nödvändigt ont? En riktig utmaning? Pappa kommer att bli stolt? Varför ska du egentligen ta arbetet? Att utveckla sin inre kompass är inget vi gör över en helg, det kan ta flera år. Men det största arbetet är gjort när du betraktar och behandlar dig själv som fri och ansvarig för ditt liv och dina val.

Ditt liv, ditt ansvar, dina möjligheter

Livet är ett gör-det-själv-projekt, en spännande resa som kan bli ännu mer intressant och rafflande när du bestämmer dig för att vara chaufför på färden. Det innebär att du känner ansvar för det som händer i ditt liv. Att ta ansvar för sitt eget liv och bestämma sig för att vara den som styr får naturligtvis konsekvenser. Du kan till exempel inte längre skylla på andra när det inte blir som du tänkt och vill. Du blir tvungen att inse att du själv har en del av ansvaret i det som hänt. Men att ta ansvar innebär också stora möjligheter till utveckling och verklig livskvalitet.

Att vara chaufför på livsresan innebär bland annat att du medvetet väljer och jobbar med att tänka de tankar som visar hur du vill ha din framtid. Som god chaufför kopplar du på vidvinkeln i livet för att inte ställa till några onödiga trassligheter för dina medmänniskor. Du anpassar farten efter väglaget, ser till att hålla fordonet i bra skick och du respekterar andras körstilar.

När du känner att »jag väljer mitt liv« har du mer kontroll och resan blir mycket roligare. Att vara chaufför på sin egen livsresa är ett dygnet-runt-åtagande. Det är en livsuppgift. En bra livschaufför tar medvetet ansvar för sitt eget liv, sina tankar och reaktioner, sin hälsa och sina relationer och försöker förstå hur allt detta tillsammans påverkar både nutid och framtid. Som passagerare avsäger du dig det här ansvaret. Du saknar kontroll och kan heller inte påverka det som händer i ditt liv. Det kommer alltid att finnas någon att skylla på om ditt liv inte blev som du tänkt dig, nämligen den eller de du lämnat över ratten till. Det är alltför många människor som är passagerare under sin tid på jorden. En del har valt det medvetet, andra menar att de inte har något körkort och en del känner inte till att det är möjligt att vara förare på färden genom livet.

Om du inte vill nöja dig med att sitta bredvid kan du lära dig tekniker för att själv bli en bra förare på din livsresa. Med hjälp av mental träning kan du öka din prestationsförmåga, få större tillgång till dina inre resurser och förstå tankens och bildens kraft. När du tränar upp din mentala förmåga tar du också ansvar och kontroll över ditt liv. Genom mental träning kan du också ändra din inställning till det som sker, bli möjlighetsorienterad, dvs vända problem till positiva utmaningar, istället för att vara problemfixerad.

Istället för att gå omkring och hoppas att något ska hända som gör ditt liv bättre, får du själv ta initiativet och inse att det inte är någon annan än du själv som skapar dig ett bra liv. Det är bara du själv som kan förändra ditt liv. Om du gör det du alltid gjort, får du de resultat som du alltid fått. Om det du gör inte fungerar, är det dags att göra något annat. Du måste själv bestämma hur du vill att din framtid ska se ut och aktivt jobba för det.

Lever du det liv du vill leva? Eller följer du gamla invanda mönster? Som kanske till och med någon annan har bestämt åt dig? Du är fantastisk. Så självklart ska du spela huvudrollen i ditt liv. Det handlar inte om att vara egoistisk. Det handlar om att leva sitt liv så som man vill leva det. På ett sätt som är bra både för en själv och för omgivningen.

Var är jag nu? Du kan inte göra upp en hållbar plan om du ljuger för dig själv. Du behöver acceptera ditt utgångsläge, tex kan du inte börja träna som om du fortfarande vore tonåring. Tänk noga igenom hur du kommit hit och vilka dina metoder har varit för att åstadkomma detta. Vilka vanor vill du bli av med, och varför håller du fast vid dem? Anledningar är bra för de kan åtgärdas, ursäkter däremot är dåliga, för de finns till för att upprätthålla status quo.

Vart är jag på väg? Slappna av och andas djupt. Skapa en bild av ditt mål. Hurdan är du när du betett dig på det nya sättet i ett år? Se dig själv som glad, avslappnad, frisk. Vad gör du? Med vem? Detta är din resekatalog – nu är det dags att kontakta resebyrån och köpa biljetterna!

Gör upp en krigsplan! Gör upp en plan som du vet att du kan följa, och skrid till verket.
Små steg: Ditt nuläge bygger ofta på små felaktiga aktiviteter – ändra på dem en i taget.
Stora steg: Sky inga medel! Ta kontakt med en personlig tränare, en terapeut, köp gymkort, klipp sönder kreditkortet – du vet själv vad du behöver bäst. Du är värd att satsas på! Det enda sättet att nå ett mål är att gå vägen dit, steg för steg. Planera in ditt nya liv i kalendern och håll dig till planen

Ut med negativiteten! Hur skulle det gå för en stavhoppare, som precis före sitt hopp visualiserar hur hon springer för långsamt, snubblar på sina skosnören och faller pladask med ansiktet före i asfalten? En negativ inre dialog suger ut din kraft, och du orkar inget mer än att slänga dig på soffan och börja tycka synd om dig själv.

Dåliga vanor bryts inte: De ersätts med nya vanor! Det är näst intill omöjligt att sluta med en dålig vana, om det lämnar ett tomrum efter sig. Ersätt den istället med någonting som ger dig en positiv kick istället. Bli beroende av en snabb promenad runt huset istället för en cigg!

Släpp din rädsla! Släpp din rädsla att misslyckas, du kan inte misslyckas! Sitter du på tåget tjänar det inget till att oroa sig för om du någonsin kommer att nå ditt mål – du är ju på väg. Du tackar nej till en gräddbulle till fikat: du har lyckats! Du slänger ditt förråd av kex och godis: du har lyckats! Du går förbi kiosken utan att köpa cigarretter, du tar trapporna i stället för hissen! Öppna ögonen och se hur lätt det är att lyckas varje dag, flera gånger om dagen!

Känn din fiende! Fienden kommer i många skepnader, bli inte överrumplad! Tänk igenom situationer som kan få dig på fall och håll dig borta från lejonets håla. Ska du sluta röka eller dricka, är det bäst att hålla sig undan festerna ett tag. Ska du bli av med socker-beroendet, gå inte till godishyllan. Var även beredd på att folk runt dig kommer att testa din viljestyrka i början – låt dig inte luras till att smaka av kollegans nybakade rulltårta! Räkna med att behöva tacka nej sju gånger innan ormen i ditt paradis fattat galoppen: Du är en ny människa!

En liten miss är ingen katastrof. Om du har misslyckats med att hålla dig till planen ska du inte gräma dig över det. Du kan inte räkna med att vara perfekt hela tiden. Var förlåtande och gör något bra omedelbart efter att du gjort något “förbjudet”, så har du neutraliserat ditt samvete igen. Inte sätter du dig ner på gatan och gråter om du trampar snett heller?

Ha kul! Det kanske viktigaste i alla förändringar är att ha kul medan du gör det. Se till att din vecka blir rolig! Vad ska du hitta på? Bilda stödgrupp med polarna, träffas varje söndag över en hälsosam brunch för att snacka om hur det funkat med löftena. Gå med i en rolig hobbygrupp, börja dansa. Vissa njuter av att en ilsken personlig tränare vrålar åt dem på gymet, andra trivs bättre med att åka rutschkana med barnen i parken. Börja dagen med att lyssna på musik och hoppa på sängen! Ladda din MP3-spelare med din bästa glädjefnattmusik, boka in mys och skoj med familj och vänner. Du är bra som du är, och ännu bättre ska du bli

Lev det liv DU vill leva Läs mer »

Gör dig FRI från ditt Förflutna

GÖR DIG FRI FRÅN DITT FÖRFLUTNA!

För att kunna gå vidare i livet och utvecklas till den du egentligen är och leva det liv du egentligen vill leva så handlar mycket om förståelse och att förlåta eller att acceptera och att sätta punkt för allt det som varit i ditt förflutna. Försök bara komma ihåg att vi alla behöver göra misstag för att kunna växa. Smärtan är vår lärare. Förlåt andra och dig själv för behovet att göra misstag för att kunna lära och växa. Det kommer att ge dig sinnesfrid.

Att lära dig att acceptera saker som skett eller sker är inte alltid lätt. Oavsett vad du och andra har gjort i det förflutna, handlar det om att acceptera att det var då och att det är över och färdigt. Du kan inte ändra det förflutna. Vilken du är idag och vilken du vill vara i morgon är vad du har kontroll över. Det handlar således om att släppa allt som varit och att acceptera att det som har hänt det har hänt och du kan inte göra något åt det, utan det enda du kan göra något åt är det som kommer i framtiden genom att agera här och nu.

För mig finns det två sätt att sätta punkt för det som varit för att kunna gå vidare i livet dels förlåtelse med hela hjärtat dels att acceptera att det som skett har skett, om du agerar
så, kan du älska dig själv nu, i dag och imorgon. Förlåtelse eller accepterande innebär att du inte längre vill straffa dig själv för det som varit utan att du vill gå vidare med ditt liv och börja ta ett aktivt ansvar för detta.

Det är svårt att vara människa, därför förtjänar alla att bli förlåtna därför att de inte kunde göra bättre just då. Du har begått misstag som alla andra. Vi är alla tillåtna att göra fel. Lär dig förstå andra människors situationer och uppskatta vad de har upplevt. Människorna gömmer sig bakom en mask, se igenom masken och tillåt dig tycka om den som finns bakom masken. Vi människor bär masker allihop, låt oss försöka plocka bort dem.

Vi står inte ensamma och övergivna i livet, det finns många som lider. Det handlar om att påbörja jobbet med oss själva för att börja må bättre. Du själv har ansvaret för ditt befinnande, ingen annan. Rikta blicken inåt. Det finns ingenting där utanför som botar dig. Det finns inom dig själv. Det finns mer än en sida på varje sak och kanske är din åsikt inte alltid den rätta. Måhända att ingen har rätt eller fel. Livet är så komplicerat att våra hjärnor inte har förmågan att skilja ur och förstå allt. Om du förlåter befriar du känslor som fastnat i dig, även idéer eller andras uppfattningar om dig som står i vägen för din utveckling. Rensa ut. Om du inte förlåter sitter lidandet kvar. Bara du själv bär din börda. Du kanske är sårad över någonting som andra inte ens vet om eller har glömt för länge sen. Du kanske har blivit sårad någon gång och tänker inte glömma det. Men då sitter det fast i din kropp och påverkar ditt liv.

Förlåtelse eller accepterande är en livsnödvändigt. Förlåtelse eller accepterande handlar inte om att glömma det du utsatts för, eller det du gjort. Inte heller är det att godta det. Det handlar bara om att du släpper det. Att du kan sätta punkt. Fast förlåtelse är en process som många gånger måste få ta tid. Den som befriar är den verkliga, djupt kända förlåtelsen.

Förlåtelse eller accepterande handlar om att du släpper oförrätten, och att du har modet att sätta punkt och gå vidare i livet. Att förlåta och acceptera kan vara arbetsamt och smärtsamt, oavsett om det handlar om andras svek eller ditt eget. Men det får dig att må bättre. Lär dig acceptera eller förlåta för din egen hälsas skull. Att förlåta eller att acceptera är att i längden välja det möjliga framför det omöjliga, glädjen framför bedrövelsen. Det är att inse att du är fri att välja vad för sorts människa du vill vara.

Att lära dig att acceptera saker som skett eller sker är inte alltid lätt. Oavsett vad du och andra har gjort i det förflutna, handlar det om att acceptera att det var då och att det är över och färdigt. Du kan inte ändra det förflutna. Vilken du är idag och vilken du vill vara i morgon är vad du har kontroll över. Det handlar således om att släppa allt som varit och att acceptera att det som har hänt det har hänt och du kan inte göra något åt det, utan det enda du kan göra något åt är det som kommer i framtiden genom att agera här och nu.

Att förlåta eller acceptera och att sätta punkt är en av nycklarna till ett bättre liv. Förlåta dig själv och andra för de misstag som begåtts i livet. Det är viktigt att du lär dig att förlåta eller acceptera och att sätta punkt för då öppnar du en dörr till en ny bättre värld. Förlåtelsen eller accepterandet ger dig mycket glädje som du kan njuta av, om du bara öppnar dörren.

Det är lätt att förlåta eller acceptera om du inser att det är svårt att vara människa. Finn sanningen i livet, då kommer du att förlåta. Inse att alla dina upplevelser är erfarenheter, och att du till och med kan förmedla dem till andra. Förlåtelse eller accepterande innebär en pånyttfödelse.

Men behöver du egentligen ta ordet förlåta i din mun eller i ditt hjärta, frågan är väl egentligen varför du känner ett behov av att förlåta, jo för att du känner skuld och skam?

Men varför känner du skuld och skam, jo därför att du har med dig dina livslögner och anpassningsförmåga som i sin tur bildar ditt livsmönster och detta livsmönster har lärt dig vad som är rätt och fel, vilket i sin tur avgör om du ska känna skuld eller skam.

Alla människor har mer eller mindre skuldkänslor. Vad är skuld? Vad är det för skillnad på skuld och skam? Skuld handlar om att vi tror att vi handlat eller begått något fel mot oss själva eller andra utifrån våra livsmönster. Vi tror att vi måste sona vårt brott och att vi kanske till och med förtjänar att bli straffade. Skam är när vi tycker att det är vi själva som är fel. Vi känner att det är fel på oss och att vi inte duger som vi är. All vår skam kommer från vårt livsmönster, det handlar om att inte vara på rätt sätt, då ställer jag mig utsökt frågan, på rätt sätt för vem då?

Hela vår värld är påverkad av detta. Skuldkänslor har gjort hela mänskligheten vansinnig. Det pågår ständigt olika spel med angrepp och försvar, som allt bottnar i att alla människor känner skuld. Barnen föds till ett samhällssystem som är uppbyggda till stor del kring detta. De får lära sig livslögner och att anpassa sig till allt och det finns även kollektiva livslögner och normer samt regler som befäster och berättigar skuld känslorna. På så sätt lär vi oss att känna skuld och skam. Mänsklighets gissel är alla de skuldkänslor vi går omkring och bär på. Skuld känslan är en tro på att vi har begått något oförlåtligt fel och att vi nu ska få ett straff, eller i varje fall borde straffas.

I vårt samhälle anses det rätt och riktigt att vi ska känna oss skyldiga för än det ena än det andra utifrån våra egna och samhällets livsmönster. Det innebär att olika personer manipulerar varandra genom att spela på varandras skuldkänslor. Det är våra skuldkänslor som gör oss mottagliga för andras manipulation, och då kan vi förmås att göra saker som vi egentligen inte vill. Vi låter oss straffas. Den som vill styra andra med skuldkänslor, får själv skuldkänslor av detta.

Därför är det en kärleksfull handling att vägra låta sig manipuleras. Det minskar skuldtankarna hos båda parter. Vi får inte lära oss att alla de misstag och misslyckanden som vi gör är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas till den vi är. Om du lär dig tänka så kommer du ha en större förståelse som människa, då kommer du inte att ta åt dig av händelser eller ett illa bemötande. Du kommer att känna medkänsla för andra människor och deras beteende.

Men jag tycker inte att du behöver gå igenom hela den här processen för att kunna gå vidare. Varför skall jag förklara nu, många av oss ser förlåtelse som en väldigt kärleksfull handling, jag tycker att det påvisar motsatsen. På grund av detta behöver du aldrig be någon om ursäkt, eller förlåta någon annan och dig själv för det du gjort.

Förlåtelse är någonting som är mycket missförstått. Det är som att vi har glömt vad verklig förlåtelse är, precis som vi glömt vad verklig kärlek är. Förlåtelse är att inse att det inte finns något att förlåta. Det låter motsägelsefullt men det är det bästa sätt jag kan komma på att beskriva det. Förlåtelsen innebär att se bortom det vi såg tidigare och börja se något annat. Vi bryr oss inte längre det minsta om de misstag eller fel som vi och våra medmänniskor kan ha gjort. Vi ser dem och oss själva bara som de kärleksfulla varelser som de och vi är.

Att förlåta någon är som att säga «Du gjorde fel som jag ser det efter min verklighet och mitt livsmönster men jag godkänner ditt felsteg». Varför inte istället tänka att det inte existerar något som heter rätt och fel, någons handling kan omöjligtvis vara felaktig, elak eller ond. Det är subjektiva värderingar vi har, om det som hänt utifrån vår verklighet utifrån vårt livsmönster och våra livslögner. Att förlåta någon är alltså att säga att vederbörande handlat fel, och hur kan det vara en kärleksfull handling att kräva att alla skall anpassa sig till ens eget livsmönster och egna livslögner?

Därför finns det som sagt inget behov av att be om förlåtelse. Därför handlar det bara egentligen om att acceptera både det jag själv och andra gjort och att sätta punkt. Ständigt komma ihåg att det som varit inte längre spelar någon roll, det är vad vi och andra väljer att göra nu och i fortsättningen som spelar roll!

Sammanfattningsvis; att förlåta någon är som att bete sig som om man hade ett större värde än den andre människan. Enligt mitt sätt och se det finns inga människor som har ett högre eller lägre värde än du, det finns bara människor som tänker, känner och handlar annorlunda än vad du gör. Sanningen är att ingen av oss är skyldig och att vi aldrig varit skyldiga.

Skuldkänslorna är ett sätt för oss att undvika att leva i nuet. De får oss att ångra det förflutna och vara rädda för framtiden. Men i nuet, som är den enda tid som finns, existerar ingen skuld. Tiden är som mycket annat i västvärlden en illusion. Detta är svårt för oss att förstå. Hela vårt liv och allt vårt tänkande är uppbyggt kring uppfattning av tid.

Vi föds, vi växer upp, mognar, åldras och dör. Detta upplever vi som självklara sanningar och bevis för att tiden har sin gång. Ändå kan vi inte med hundra procentig säkerhet säkert veta om tiden egentligen finns! Det enda vi vet är att nuet finns. Vi vet att vi är levande och medvetna nu! Det som ser ut som det förflutna är något som vi minns. Men vad är minnen? Minnen är bilder och tankar i vårt sinne om en annan verklighet, som liknar den vi har framför oss nu, men som är fylld av livslögner.

Vi värderar det vi minns och anser att det har betydelse för nuet och framtiden. Men framtiden vet vi strängt taget ännu mindre om än om det förflutna. Så den enda tid vi faktiskt vet något om är nuet. Men vad är nuet? Egot bryr sig inte om nuet. Det anser att det bara är det förflutna som är viktigt. Det är ju i det förflutna vi antas ha begått olika «synder» som vi nu kan känna oss skyldiga för. Egot menar att detta kan och bör påverka hur vi handlar i nuet. I själva verket anser egot att vi bör reagera på nuet som om det vore det förflutna. Det är ju faktiskt så det ofta fungerar i våra liv. Allt vi ser och hör och känner påminner oss medvetet eller omedvetet om smärtsamma saker i det förflutna. Och vi kan reagera med sorg eller ilska eller rädsla därför att det verkade vara det rätta i det förflutna.

På samma sätt kan vi ägna nästan all vår energi åt att antingen ångra eller återuppleva det förflutna, eller åt att oroa oss för framtiden. Om vi bara kan släppa taget om detta och bara vara i nuet, så får vi massor av chanser att möta oss själva. Vi får hela tiden nya tillfällen till heliga möten, där vi kan se oss själva och befria oss från våra livsmönster.

Nuet hänger mycket nära samman med evigheten. För även om nuet kan sägas vara kort, så pågår det ju hela tiden. Det tar aldrig slut. Det förefaller alltså att ta upp oändligt liten tid samtidigt som det varar för alltid. Till exempel tror vi att saker som hänt i det förflutna hindrar oss från att leva det liv vi vill leva. Vi väljer att låta händelser i vår uppväxt avgöra vad vi ska våga göra, istället för att ärligt se på vad vi faktiskt vill nu, och sedan handla därefter genom tillit till vårt sanna jag.

Om vi till fullo kan ta in tanken att det förflutna faktiskt inte finns längre, och att vi nu är fria att göra precis vad vi vill med nuet, då kan detta i ett enda svep befria oss från mycket som vi trodde vi var fast i. Om vi själva tillåter livet att flöda och har tillit till att allt som sker är till det bästa för oss, då kommer vi att kunna lämna all kvardröjande smärta från det förflutna och att släppa all oro för framtiden. Det handlar således om att börja inse att vi inte begått några fel utan möjligen en massa misstag, som kan rättas till, och därför finns det egentligen ingenting att förlåta.

Utan det handlar om att vi blir medvetna om vad som skett, och förändra det som vi inte tycker om, och gör vi detta. Då kan vi försonas med oss själva och slipper i fortsättningen att ha några skuldkänslor för vad vi tror att vi gjort i det förflutna. På så sätt ändrar vi förutsättningarna för vårt sätt att leva och vi behöver inte känna någon skuld och skam. Skuldkänslorna medför ju även att vi fördömer och angriper oss själva och andra.

Men så länge vi inte helt och fullt kan släppa allting som varit, så kan vi aldrig få tillgång till vårt sanna jag. Att släppa allting innebär samtidigt att vi börjar att leva i nuet, i det sanna
ögonblicket. Och det är där som den sanna verkligheten finns. Nuet är detsamma som evigheten. Det står utanför tiden. Den sanna verkligheten är i själva verket ett sinnestillstånd. I detta sinnestillstånd inser vi att det enda syftet med att leva i den här världen är att leva i nuet.

Vi inser också att om vi inte hade levat i den här världen skulle det inte behövts någon förlåtelse, eftersom det inte finns något att förlåta. Men för att du ska kunna ta steget ut ur egots värld och in i den sanna verkligheten, räcker det inte med att intala dig själv att allt är bra som det är och att ingenting egentligen behöver göras. Utan det gäller att släppa taget om det som varit.

Eftersom du med rädsla som drivkraft har ägnat så mycket energi åt att upprätthålla egots värld. Fast jag tror att du inte behöver be om förlåtelse, så kan detta vara den enda metod du kan använda i nuläget för att lämna det gamla bakom dig och börja leva här och nu där det inte finns något att förlåta, då alla vi människor lever i våra egna verkligheter, med våra egna livsmönster.

Det allra första steget, som jag ser det ut ur rädslans värld är en önskan om att vilja börja leva. Du har spelat spelet med angrepp och försvar, anklagelser och dömandet, konkurrens och kamp för överlevnad så länge. Du börjar tröttna på det och ana att det måste finnas ett annat sätt att leva på. Du vill förstå dig själv och andra bättre. Du vill förstå själva livet.

Sättet att få denna förståelse är att förlåta. Förlåtelsen är ett slags befrielse, som det står i din makt att ge. Du kan i ditt sinne befria alla dina medmänniskor och allting i din omvärld från den bitterhet som du hyser mot dem för det som du tycker dig minnas att de har gjort mot dig i det förflutna.

Att förlåta är att släppa taget om dessa gamla låsningar och föreställningar. Och det är en förutsättning för att du ska kunna se verkligheten som den är nu. Så länge du envisas med att vara kvar i det förflutna och angripa kan du inte få någon förlåtelse. Du kan inte befria dig själv från skuldkänslor genom att försöka överföra dem på andra.

Vi vet med hundraprocentig säkerhet att vi kommer att uppnå den fullständiga lyckan som det innebär att leva i den sanna verkligheten och uppleva fullkomlig enhet med alla. Vi vet att allt detta väntar oss och vi väntar ändå bara litet till för att alla andra också ska få vara med. Den totala enheten är inte fullständig om någon fattas. Helheten är inte hel om någon står utanför.

En viktig del är också att sluta lägga skuld på andra. Detta är detsamma som att verkligen förlåta andra. Och sann förlåtelse, är istället att inse att ingenting har hänt! Förlåtelsen är inte en tjänst som vi gör andra. Den är ett viktigt steg för att befria oss själva. När du förlåtit någon tycker du ju inte att de har någon skuld. Och när du tar emot förlåtelsen, inser du att du inte själv har någon skuld heller. När du befrias från skuld, kommer även egot att omintetgöras. Egots hela existens hänger samman med dina skuldkänslor.

Skuldkänslor har som jag sagt med det förflutna att göra. Om du känner skuldkänslor i en relation betyder det att du bara ser det förflutna. Därför ser du inte personen i nuet, dvs. den som de verkligen är. Du ser inte inåt vare sig i dig själva eller i den andre. Utan det handlar om att känna efter vad som känns rätt för stunden och inte bedöma någon för något som redan har skett, om du agerar så, behöver du inte ha några skuldkänslor för något som redan har hänt. Varje stund är helt ny!

Det är inte fråga om att som egot först fastställa skulden och sedan förlåta den. Det fungerar inte. Verklig förlåtelse gäller ett fastslående av att det aldrig har funnits någon skuld.

Du har ändå en valmöjlighet. Du kan besluta om du vill straffa dig själv eller uppleva frihet. Egot väljer alltid skulden och straffet, medan vårt sanna jag visar oss alternativet skuldlöshet. Det är upp till dig att bestämma vad du vill ha. Förlåtelse är ju inte bara att överse med faktiska försyndelser, utan det är istället att inse att det aldrig har förekommit några försyndelser.

Att uppleva den verkliga världen dvs. nuet uppnås helt enkelt genom fullständig förlåtelse av det gamla, dvs. den värld du ser utan förlåtelse. Därmed är det dock inte sagt att denna fullständiga förlåtelse alltid kan ske lätt och enkelt. Men första steget kan vara lätt och enkelt.
Det första steget mot en fullständig förlåtelse är att du är villig att förlåta och acceptera allt och alla allting, inklusive dig själv. Det andra steget kan vara att du aktivt ber ditt sanna jag om hjälp. Om du är fullständigt villig och fullständigt beredda att ta emot hjälp, då är resten också otroligt lätt och enkelt. Om du kan förlåta helt och fullt, kommer du att se en annan värld än den du är van vid.

Detta är verkligen ett uppvaknande! Du kommer att se saker som i för sig funnits där hela tiden, men som du tidigare inte lagt märke till eller som du uppfattat på ett helt annat sätt.

Att släppa taget och förlåta är att inse att allt är kärlek och att allt som händer är olika uttryck för hur denna kärleksenergi vill spridas. Kärleksenergin och livsenergin är det enda somfinns. Förlåtelsen är bara ett sätt att sluta försöka hindra kärleksenergin och livsenergin från att ta den väg den vill. Kärleken är evig. Den kan inte försvinna eller kvävas. Så oavsett om du förlåter eller inte kommer kärleken ändå att finnas där. Men om du förlåter kommer du att bli medveten om den och kan njuta av den.

Om du fullständigt kan ta emot kärleken, vilket ju också innebär att du inser att kärleken finns inom dig och att du faktiskt är kärlek, innebär detta slutet på alla skuldkänslor. Skuld är ju detsamma som att du tror att du gjort något fel. Men om du vet att du är kärlek, då vet du att du inte gjort något fel

Gör dig FRI från ditt Förflutna Läs mer »

Vill DU utvecklas?

VILL DU UTVECKLAS TILL DEN DU ÄR?!

Vet du vem du är ? Lär känna dig själv både dina mörka och ljusa sidor. Du bedömer oftast hur du är utifrån yttre och materiella ting t.ex. Ditt arbete, hus eller lägenhet, din familj, plånbok, bil, sommarstuga eller husvagn, dina vänner, fritidsintressen, din mobil eller dator, semesterresa. Men vem är du egentligen innerst inne. Du måste ta dig an ditt inre innan du vet hur du är. Den bild du visar upp för omvärlden är bara den synliga toppen av isberget. Ta till dig alla dina motsatser, lys upp ditt inre mörker så att du kan leva medvetet i ljuset och finna helhet, äkthet och medkänsla och att acceptera dig själv för den du är, varken mer eller mindre. När du sett det som finns att se, när livet har avslöjat dig för dig själv som du är, kommer ditt sökande att handla om hur du bäst kan säga ja till livet, ditt arbete, din familj och varje utbyte med andra och att skapa kontakt och finna mening i ögonblicket. Var sann mot dig själv. Du måste lära känna dig själv, vara dig själv, så att dina handlingar är äkta och förenliga med dina högsta avsikter, så att kropp och sinne, tankar, känslor och attityder kompletterar varandra och formar en helhet som är större en delarna.

Respektera dig själv för den du är. Egenvärde har att göra med hur jag uppfattar mig som människa, vilken respekt jag har till mig själv. Tycker jag om mig som kvinna / man, ser jag på mig själv som värdefull, räknar jag med att jag är en tillgång för andra och att jag behövs just sådan som jag är, med mina unika talanger, fel och brister ? Upptäck ditt eget värde, Du är varken mer eller mindre värd än någon annan person. Din uppfattning om ditt värde förbättras av att du gör det som är
värdigt för dig. Men du behöver inte känna dig värdig, du behöver bara behandla dig själv som du skulle behandla en älskad eller hedrad gäst, sluta upp med självdestruktiva beteenden eller återkommande självsabotage, och öppna dig för livets möjligheter. Du behöver inte göra någonting annat än att vara dig själv. Du kan inte vara mer än den du redan är.

Att komma till insikt. För att få insikt måste vi kunna lyssna inåt på oss själva. Hur gör man då för att lyssna inåt? Var aktiv i tystnad. och stillhet, trettio minuter på morgonen och trettio minuter på kvällen. Formen spelar mindre roll, det viktiga är att få slut på tänkandet och omvärldens brus under en stund. Vi längtar efter ett tillstånd av inre balans och frid. Aktiv tystnad och stillhet ger en referenspunkt och en vetskap om hur inre balans, frid och harmoni känns och ökar din medvetenhet och distans samt minskar din tolerans för den obalans du normalt upplever inom alla områden av ditt liv. Uppvaknandet till livsinsikt: Det flesta av oss är överens om att livsinsikt bland mycket annat innebär att vara helt och fullt sig själv, verklig och sann och reagera naturligt och lämpligt på vad som händer samt vara medveten om och i varje ögonblick.

Var närvarande till 100%. Tiden är en paradox, tiden sträcker sig mellan ett förflutet och en framtid som inte har någon objektiv verklighet. Tiden är en pakt mellan tanke och språk en social överenskommelse. Tiden existerar för att vi säger att den gör det. Tiden är som en film av ditt liv, bestående av separata bilder som passerar. Varje bild utgör var du existerar i ett nuvarande ögonblick, men bilderna rör sig. Du projicerar ditt sinne utifrån det förflutna eller framtiden dessa är illusioner och existerar bara som mentala konstruktioner. Men du kan inte leva i något annat ögonblick än det nuvarande, bara nuet existerar. Din kropp lever här och nu. Inte ens ditt sinne kan sträcka sig till det förflutna eller till framtiden. Kvaliteten på dina ögonblick bestämmer kvaliteten på ditt liv. Med andra ord så sker det förflutna och framtiden NU medan du skapar dem. Lev i nuet. Vart du än går är du där nu, vad du än gör så är det som blir gjort, vad du än tänker just nu är det vad du har i tankarna, vad som än har hänt dig har det redan hänt. Då är den stora frågan Vad gör jag NU. Vare sig vi gillar det eller ej är nuet det enda vi har att arbeta med, ändå glömmer vi bort att vi är här nu, dit vi redan kommit.

Lev din inre sanning. Följ ditt hjärta och lita på din intuition. Livet har många riktningar. Det är vars och ens sak att välja i vilken riktning man vill gå. Friheten att välja är en stor gåva. Den kan leda dig till ett återvänds ställe, en plats där det inte tycks finnas någon öppning, men om du fortsätter att följa ditt hjärta så når du fram till slut. Det handlar om att välja. Att hitta vägen ut ur labyrinten är en fråga om att lyssna på sitt hjärta. Vi utnyttjar mycket lite av vårt hjärtas kraft, en mycket liten del. Inte därför att vi har ett litet sinne utan därför att vi inte förlitar oss på det och utnyttjar det tillräckligt mycket. När du anländer till en plats eller möter en person känn efter om den känns rätt i ditt hjärta. Om inte byt riktning. Lita på din intuition du vet och kan mycket mer än du har läst eller studerat eller fått omtalat för dig. Lita på den här djupt rotade, urgamla mänskliga kapaciteten.

Andning är liv. Livet börjar och slutar med ett andetag. De senaste 24 timmarna har du tagit 20.000 andetag! Medveten andningkan skapa en helt ny grund för vårt välbefinnande. Den ökar närvaron i nuet, skärper sinnena, håller oss à jour med vårt inre och ger näring att tänka i nya banor eller inte att tänka alls, dvs. stilla sinnet Vi överlever bara 4-5 minuter utan att andas. Det säger något om hur viktigt det är för oss att andas Vår andning är mycket lättpåverkad, lätt att hämma och blockera. Andningen är bland det första som reagerar på stress och olika känslor.

Släpp taget om livet. Att acceptera vad som än händer i ditt liv. Detta innebär inte att du passivt tolererar det du inte gillar. Äkta överlämnande är aktivt, positivt, kreativt engagemang. Det handlar om att omvandla ditt perspektiv. Det gäller att överlämna sig till ögonblicket, att acceptera vad som än uppstår, inte bara med livets med och motgångar utan även vad din kropp, dina tankar och känslor gör sig påminda. När du slappnar av i livet kommer även dina svårigheter att ha en angenäm aspekt.

Styr dina tankar. Tankar är de subjektiva bilder, ljud, ord, föreställningar, associationer, tolkningar åsikter och innebörder som passerar genom våra huvuden eller håller fast vår uppmärksamhet fokusera dig på det som gäller just nu och finn därigenom inre frid och livsinsikt, för det är dina handlingar utifrån dina tankar som avgör vad du gör med ditt liv. Programmera om dina tankar från gamla till nya genom affirmation och visualisering.

Skapa din egen verklighet. Innan någonting manifesterar sig i vår värld uppträder det först som en tanke eller en bild i ditt sinne. Vi ser inte verkligheten som den är utan som vi är. Kom ihåg att världen inte är vad du tror. Bortse från dina egna filter och uppfatta världen som den är, i dess enkelhet från stund till stund. Tänk på att du kan skapa den verklighet du vill som gynnar dig. Om du tror att verkligheten är på ett visst sätt så blir den så.

Acceptera dina känslor: Ett liv utan känslor skulle vara lugnt som döden, som en värld utan väderlek. Acceptera känslorna som de är, trevliga eller smärtsamma. De är naturliga och behöver inte rättas till. Låt dem vakna och dra förbi utan att för den skull styra ditt liv. Det är dina handlingar utifrån dina känslor som avgör vad du gör av dina känslor.

Förverkliga det du vill uppnå. Vad de flesta av oss vill i livet är egentligen ganska enkelt. Vi vill hålla på med de saker som vi tycker om attgöra och uppnå det vi vill uppnå samt bli vad vi har förmåga till, bidra med något meningsfullt och tillföra våra liv glädje och spänning. Har du någon dröm och om vart du vill ? Har du någon plan för att komma dit ? Förbered dig på att göra det du vill göra och att vara på det sätt du vill vara och fokusera därefter på de små steg som ger dig förutsättningar att göra det samt stäm av varje dag om du är på väg framåt eller bakåt.

Fokusera rätt.: Det viktigaste här i livet för att uppnå det man vill uppnå och vara den man vill vara, det är att hela tiden fokusera på nästa steg i livet HÄR och NU. Vad är då fokusering ? Att fokusera innebär att bli medveten, att du är inne i, uppslukad av samt ett med aktiviteten, sinnestämningen, inställningen, handlingen, upplevelsen och momentet på det som är relevant för tillfället eller på det som du ska göra.Detta innebär även en riktad uppmärksamhet, närvaro i nuet samt bortkoppling av allt ovidkommande.

Val, handlingar och beslut. Att göra val handlingar och beslut har aldrig varit lätt i den här världen, tvivlen och inaktiviteten finns i vår kropp och själ. Att omsätta drömmar och idéer i val, handlingar och beslut, kräver energi, uppoffring, mod, hjärta, därför att det handlar om att ta risker. Riv din trygghetszon genom att VÅGA, ta risker, förändra, se möjligheterna, försöka, utmana, ta nya vägar, misslyckas, lyckas, ta ett eget ansvar. Livets största insikt är att omsätta vår all vår kunskap till handling.

Inre och yttre balans. Det finns ett ord i det svenska språket som saknas i andra språk. Lagom. “Lagom är bäst”. Med vad är lagom ? Ordet står för balans och harmoni. Att finna det som är alldeles lagom, det som inte är för mycket och inte för lite utan alldeles lagom, kan ibland kännas som en hård prövning. Man gör det ena, det blir “fel”, man gör det andra, och det blir också “fel”. Men det är detta livet handlar om, att finna balans och harmoni, den enkla medelvägen som leder i kontakt med sitt inre och med det utanför sig själv. Lagom ger harmoni och balans. Det får vågskålen att väga jämt. Det ser ut som att alla människor längtar efter denna balans även om man inte vet det och även om man inte alltid vet hur det ska ske. Det finns en hårfin gräns mellan det ena och det andra i alla situationer inom alla områden i livet. Allt handlar om balans att ge och ta emot både kärlek, pengar, stillhet, aktivitet, tankar, känslor det fysiska, mentala, själsliga osv. Ett bra sätt att hitta balans i livet är att använda sig av rätt andning samt meditation, Qi gong, Tai Chi.

Hängivelse och inre glöd. Hängivelsen och den inre glöden är grunden för att komma till livsinsikt och är den faktor som jag anser har den största betydelsen om vi ska vara den vi är och vill vara och göra det vi vill göra samt lyckas uppnå det vi vill uppnå och utvecklas såsom vi vill utvecklas som människa. Allt handlar egentligen bara om en sak, det handlar om att du ska komma till en insikt. Du måste känna med hela ditt inre jag, vad det verkligen är som du vill. Om du hittar den känslan är ingenting omöjligt, för då blir din strävan enkelriktad, då är det, det enda som du vill uppnå, du hittar hela tiden nya vägar som för dig dit. Ditt beslut är orubbligt du vill ingenting annat, allt bara handlar om att ta dig dit, ibland händer det att du hamnar på fel spår, men om din hängivelse och inre glöd då är stark så tar du dig upp på den rätta vägen igen. En grund för personlig hängivelse och inre glöd ligger i ditt sätt att förhålla dig till en uppgift eller handling du ska utföra. Då du väl åtagit dig att utföra en uppgift gäller det att göra den till din egen, att ta ansvaret för den på ett helhjärtat sätt ända tills den är slutförd. Genom att du finner en utmaning i varje uppgift får uppgiften också en mening för dig. Att visa hängivenhet i det du gör innebär inte endast att vara, utan också att leva i världen. Då uppgifterna utförs med denna inställning växer stoltheten över det du står för eller har presterat och därmed också aktningen för din egen person.

Vill DU utvecklas? Läs mer »

Orsaker till låg Självkänsla

ORSAKER TILL LÅG SJÄLVKÄNSLA

Den största orsaken som jag ser det, är att föräldrarna har låg självkänsla, då barn gör som vi gör inte som vi säger, får de låg självkänsla.

Sedan ska barnet ”uppfostras” till att vara någon annan än de egentligen är, under den ”resan” försvinner barnets Självkänsla.

Det finns många olika anledningar till att man kan ha låg självkänsla. Alla behöver få uppskattning, bli sedda och respekterade för den man är. Självkänslan sjunker om man ofta under sin uppväxt har fått höra att man inte är tillräckligt bra, att man inte duger någonting till eller att man är jobbig.

Samtidigt kan en person som har fått uppskattning bara när han eller hon har presterat bra, till exempel i en idrottstävling eller på ett prov i skolan, tro att hon eller han duger bara när de gjort något bra. Att man inte duger bara genom att finnas till.

Självkänslan påverkas också negativt om man inte blir sedd alls under uppväxten, till exempel om ens föräldrar eller de man växer upp med inte är hemma så mycket, om de är sjuka, missbrukar eller har för mycket i sina egna liv för att hinna och orka se sina barn.

Känslan av att inte duga kan också bero på att man är olika känsliga från början. Om man är känslig kan man ha låg självkänsla, även om man har haft det bra när man växte upp.

Föräldrar påverkar sina barn på många olika sätt. Barn ärver de flesta av sina egenskaper från sina föräldrar. Sedan skapar föräldrarna den miljö som barnet växer upp i. När barnet växer upp, förbereder de honom eller henne för livet som vuxen, antingen direkt eller indirekt. De vuxna har ett betydande pågående inflytande, antingen personligen eller som minnen. Barn gör som de vuxna gör inte vad de säger. Vi gör en björntjänst för dem om vi bara ger dem självdestruktiva beteenden som en vägkarta att följa i livet

Att barn har låg självkänsla kan bero på att föräldrar har problem eller inte mår bra, så att relationen till barnet störs. Alla föräldrar gör misstag och brister i sitt omdöme ibland. Det finns få helt utmärkta föräldrar, men de flesta är mer än tillräckligt bra.

Det är oftast flera faktorer som är orsaken till låg självkänsla som samverkar och stör anknytning och samspel mellan barn och föräldrar. Det kan vara sårbarhet och svårigheter hos den enskilda föräldern, familjen eller hos barnet.

Stress och påfrestningar i familjens livssituation kan påverka föräldrarnas förhållande till barnet, exempelvis konflikter mellan föräldrarna, kriser, förluster eller brister i familjen eller nätverket.

Det kan också vara yttre svårbemästrade krav som medför för tung belastning för familjen t.ex. ekonomiska problem, arbetslöshet, bostadsproblem och höga krav i arbetslivet. Klyftan mellan fattiga och rika har växt. Ekonomisk och social fattigdomen påverkar föräldrars omsorgsfunktioner och möjligheter till gott samspel med barnet.

Egenskaper eller omständigheter som är i riskzonen för låg självkänsla är till exempel:

• Omogenhet. Osäkra eller omogna föräldrar kan ha svårt att förstå barns beteende och behov.

• Bristande föräldrakunskap. Föräldrar kan sakna kunskap om vad man kan förvänta av barn i olika utvecklingsstadier eller hur man fostrar dem. De saknar ofta självupplevda erfarenheter av bra föräldra-barnrelationer att använda som modell.

• Orealistiska förväntningar. Föräldrar kan förvänta sig att barn i alla utvecklingsstadier ska bete sig som en vuxen eller det “idealbarn” de föreställt sig. Föräldrar kan även ha en förvrängd uppfattning av barnet, exempelvis se det som dumt, elakt eller lat.

• Obesvarade känslomässiga behov. Föräldrar som inte har bra förhållanden till andra vuxna kan förvänta sig att barnet ska ta hand om dem och tillfredsställa deras behov av kärlek, omvårdnad och självkänsla.

• Egna dåliga uppväxtvillkor. Många föräldrar vars barn far illa, har själva farit illa som barn och har dålig självkänsla.

• Social isolering. Föräldrarna har inga släktingar, vänner eller någon familj som stöd och hjälp eller avlastning.

• Långvarig funktionsnedsättning och sjukdom hos förälder kan medföra särskilda påfrestningar och behov av stöd i föräldrarollen. En förälder med utvecklingstörning eller kognitiva svårigheter behöver ett fortlöpande och långvarigt stöd. En förälder med somatisk eller psykisk sjukdom kan ständigt eller i perioder behöva extra stöd.

• Ständiga eller återkommande kriser. Dålig ekonomi, arbetslöshet, kriminalitet, familjevåld, allvarliga sjukdomar eller handikapp i familjen.

• Narkotika och alkoholproblem kan medföra: fosterskador, försummelse och vanvård, olycksfall, misshandel, kärleksförlust, kränkande behandling, överkrav, övergivenhet, understimulering oförutsebart beteende hos föräldrar, isolering, svårighet för barn att ta hem kamrater, tidigt eget ansvar för sig själv, missbrukande förälder och syskon.

Utvecklingen av självkänsla baseras på flera faktorer och erfarenheter som barnet får i sin barndom. Beroende på om dessa erfarenheter är negativa eller positiva, utvecklas en känsla av sig själv, som sedan bestämmer deras självkänsla. Det finns flera faktorer som kan leda till en låg självkänsla och som utvecklas och som barnet sedan för över till vuxenlivet, det blir en skala som mäter deras framgång och misslyckande. Men eftersom denna skala har felaktigt fastställts, upprepar det en persons tro att han är värdelös och lägger på detta vis flera andra negativa känslor och egenskaper också. Det är därför det är viktigt att inrikta sig på de faktorer som orsakar låg självkänsla så att de kan behandlas effektivt. Vanligtvis är drag av låg självkänsla utvecklat på grund av vissa upplevelser i barndomen. I den här åldern är barnets sinne mycket lättpåverkade och barnet kan inte skilja mellan vad som är rätt och fel.

Låg självkänsla beror på vissa faktorer beroende på bakgrund och status för den person, sin omgivning, ålder, tillsammans med omvärlden och olika erfarenheter i barndomen och den tidiga ungdomen. Låt oss studera dessa låga självkänsla orsakar mer i detalj.

De viktigaste orsakerna till låg självkänsla är:

Försummelse:
Om barn växer upp under omständigheter där kärlek inte finns och att de känner sig övergivna och obetydliga när de växer upp. När barn inte får tillräckligt med uppmärksamhet och ignoreras av andra skäl, tenderar de att känna sig mindre viktiga och allt detta tenderar till låg självkänsla.

Överdriven kritik:
När barnet påminns hela tiden om att det inte är bra nog, sådana händelser skapar en känsla av värdelöshet, vilket gör dem pessimistiska och ovilliga att göra något positivt, när ett barn ständigt känner att det inte är till någon nytta, barnet börjar känna att jag inte gillas av andra runt denne och börjar ta allt på ett negativt sätt.

Inverkan av föräldrar och familjemedlemmar:
Föräldrar påverkar sina barn på många olika sätt. Barn ärver de flesta av sina egenskaper från sina föräldrar. Sedan skapar föräldrarna den miljö som barnet växer upp i. När barnet växer upp, förbereder de honom eller henne för livet som vuxen, antingen direkt eller indirekt. De vuxna har ett betydande pågående inflytande, antingen personligen eller som minnen. Barn gör som de vuxna gör inte vad de säger. Vi gör en björntjänst för dem om vi bara ger dem självdestruktiva beteenden som en vägkarta att följa i livet

Negativa upplevelser
Låg självkänsla kan orsakas av många negativa erfarenheter. Barn är mycket öppna för alla typer av negativitet runt omkring dem. De har inte filtren eller kapacitet ännu att hålla negativitet borta från sina sinnen.

Utseende
Föräldrarna kan påverka vår kroppsuppfattning. Föräldrarna kanske kämpar med sin egen kroppsuppfattning eller kritiserar sina barns utseende (“varför har du ditt hår så) eller (“varför har du inte byxor som passar dig?”). Detta kan påverka en persons självkänsla, särskilt om de är känsliga för andras människors kommentarer.

Överdriven kritik
Den största orsaken till sårade känslor är kritik. Inte en enda av oss har överlevt sårade känslor som orsakas av kritik. Kritik från en förälder kan orsaka att barnet tycker illa om sig själv. Långvarig kritik på barnet kan ge allvarliga effekter på barnets självkänsla En negativ självbild är också ett resultat av upprepad kritik från viktiga personer i våra liv. Detta är absolut förödande för självkänslan på ett barn om det inte är balanserad med positiva drag. Positiva uttalanden om beteende eller existensen av barnet (ex. “Jag är så glad att ha dig” eller “Jag är så glad att du lever” eller “Jag är så glad att du är en del av mitt liv”), är den främsta orsaken till att vi alla överlever ett tungt kritisk miljö.

Barnmisshandel och straff
De flesta människor med låg självkänsla har en historia av både fysisk och psykisk misshandel under sin barndom. Missbruk av något slag ger ett barn en känsla av att han är helt enkelt är en sak som ska användas och straffas och barnet känner att på något sätt denne förtjänar det. Effekterna av missbruk är djupt rotade och extremt svår att behandla. De mest troliga skyldiga till barnmisshandel är familjens vänner, släktingar, grannar, främlingar och fosterföräldrar eller föräldrar.

Vårdslöshet
Varje barn måste få och uppleva kärlek, uppmärksamhet, beröm och tillgivenhet under uppväxten så att han kan utveckla en positiv självkänsla. Men när barn finns i förhållanden där kärlek och tillgivenhet saknas och deras känslomässiga och / eller fysiska behov inte uppfylls, känner de sig övergivna, osäkra och obetydliga. De tycker att det är mycket svårt att lita på människor, rädsla för att de kommer att överges igen. Detta hämmar sedan deras förmåga att umgås med andra och leder till asociala drag som kan leda till låg självkänsla.

Jämförelse med andra
Jämförs med andra (särskilt syskon) och ständigt får höra att de inte är lika bra som dem, eller ombedd att vara “mer som dem” kan orsaka att ett barn förlorar förtroendet för sin förmåga och skapar låg självkänsla.

Förväntningar
Vissa föräldrar kan ha vissa förväntningar på sina barn (realistiska eller på annat sätt). Om ett barn inte kan uppfylla dem, får barnet känslan av att ha svikit sina föräldrar. Det händer oftast när det gäller föräldrar som tenderar att påverka ett barn med en återspegling av deras ouppfyllda drömmar.

Grupptryck och mobbning
Grupptryck kan leda till en hel del interna strider inom en person, särskilt när det är en aktivitet eller grupp som han inte vill delta i. Detta kan leda till stress och ångest att ställa upp för en grupp och / eller att vara tillsammans med dem och därmed ge en känsla av misslyckande.

Ekonomisk och social position
Tillhör de lägre skikten i samhället i form av ekonomisk eller social ställning kan leda till en mindervärdeskomplex för ett barn. Detta i synnerhet om barnets kamrater har en bättre ställning i samhället. Detta kan leda till att barnet utvecklar en låg självbild och övertid, sänkt självkänsla.

Negativa erfarenheter
Några låg självkänsla problem uppstår på grund av negativa erfarenheter. Barn tenderar att ta åt sig all negativitet omkring dem, och detta påverkar deras självkänsla. Likaså att vissa vuxna lätt påverkas av de negativa erfarenheter som de går igenom och kan utveckla en låg självkänsla.

Orsaker till låg Självkänsla Läs mer »

100 sätt för bättre Självkänsla

100 sätt för bättre Självkänsla
Av Kjell Haglund

Ta inte dig själv på för stort allvar!
Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg.

Bli kär i dig själv.
Tänk på vad som gör dig till Du. Precis som en blomma som behöver vattnas för att växa, lär dig att vårda dig själv på alla sätt. Älska dig själv för allt det goda som du ser och acceptera dina brister och det faktum att du är ofullkomlig. Titta i spegeln och bli kär i den reflektion som är du.

Gör listor över skäl till varför du älskar dig själv …
Skriv ner komplimanger andra människor ger dig. Vi är så snabba att tro folk när de säger elaka, ovänliga eller “brutalt ärlig “saker till eller om oss, och vi glömmer bort alla gånger vi får höra hur fantastiskt, vackra eller intelligenta vi är. Vanligtvis beror detta på vår känsla av självtvivel är starkare än vår egenkärlek. Om du kan bygga upp kärlek sidan av saken, kommer detta att börja förändras.

Bra-Boken 
Bekräfta dig själv genom att fylla i en bra-bok i slutet av varje dag. Avsluta din dag med att skriva ned dagen i fyra punkter:
1. Mindre bra: …
2. Bra: …
3. Glad för: …
4. Längtar efter: …
Med bra-boken tar du eget ansvar för den väg du väljer att gå. Du visar dig själv konkret vem du är just nu, lär känna dig själv och utvecklas som person.

Gör vad du vill – Inte vad andra tycker att du ska 
För att vårt liv ska kännas meningsfullt och så som vi vill ha det behöver vi börja med oss själva, ta reda på vad vi vill. För att kunna få en tillvaro som vi trivs med kan vissa av oss behöva träna på att strunta i vad andra tycker och tänker.

Du är värd att Älskas 
Det kan vara bra att med jämna mellanrum påminna sig om saker som:
•Jag är värd att älskas.
•Jag är värd all lycka i världen.
•Jag kan tryggt öppna upp för alla känslor som bor i mig och som vill komma fram ur mig.
•Jag är modig nog att våga välja kärleken.

Undvik negativ stress – SÄG NEJ
Lättare sagt än gjort, kanske. Men ändå, att låta en inre stress gnaga skadar vårt mående. Visst kan det vara jobbigt att säga nej, man vill inte vara bromskloss eller tråkmåns. Men genom att säga nej till något säger vi faktiskt ja till något annat. Det är det som kallas att prioritera och det kan låta trist, men är ruggigt bra mot stressråttan inuti som annars lätt gnager hål på både magen och själen.

Säg ifrån 
Det är viktigt att vi säger i från när vi känner att någon gör någonting mot oss som inte är okej. Jag hör ofta saker i stil med: ”Han borde ha förstått att det inte passade sig” eller ”Hon borde väl fattat att jag blev ledsen när hon sa så där”. Kanske är det så, men om de nu inte gör det är det vårt ansvar att meddela dem var vi står. När man säger i från är man sann mot sig själv – det stärker oss.

Skriv ner dina önskningar 
En förutsättning för att vi ska kunna utvecklas och nå våra mål är att vi tillåter oss att ha drömmar. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att drömmar är ett absolut måste. Ibland räcker det inte med att vi tänker våra drömmar. Vinsterna av att skriva ned våra drömmar och önskningar är att vi håller dem levande genom att då och då gå tillbaka och läsa om vad vi önskat oss.

Du är viktig 
Om vi vill ha kärlek och respekt måste vi börja med att erkänna vår egen betydelse. Vi är varken mer eller mindre viktiga än andra människor i sociala sammanhang. Men för oss själva är vi faktiskt den VIKTIGASTE i världen. Vi behöver alla bekräftelse men om vi inte lär oss bekräfta oss själva kommer den bekräftelse vi får utifrån att rinna rätt igenom.

Förlåt dig själv 
Att acceptera och förlåta, och då särskilt oss själva, är en viktig grundsten när vi behöver kraft och energi. Få saker äter kraft så mycket som skuld och skam.
Alla har vi gjort tokiga saker. Försök försonas med dina handlingar, även de felaktiga, ingen är perfekt. Att gå och önska saker ogjorda leder ingenvart. Men att se på sina fel, acceptera dem och försöka undvika att göra om dem däremot, det leder till inre trygghet.

Är du skyldig någon en ursäkt, se då till att ställa till rätta. Vi blir fria från känslan av skuld när vi tar ansvar för vår egen del.

Tänk på ett sätt som du kan göra ditt liv enklare – så gör det.
Det kan vara allt från att anställa en assistent för att köpa en bättre dator eller bara lära sig att säga “nej” oftare. Vad det än är, gör det till en prioritet. Göra en del forskning om hur man gör det hända, och sedan få gå!

Öva på att bekräfta dig själv.
Varje kväll kan du skriva ner tre saker som varit bra med dig under dagen. Om du är en högpresterande person kan det lika gärna vara att du för en gång skull tog det lugnt och gjorde ingenting. Utgå från dig själv och ta med egenskaper som modig, generös, snäll, omtänksam. Många tror att de behöver vara modiga hela dagen för att kunna säga något bra om sig själva, men det räcker med en liten stund. Tänk så här: om du ställt till det i två minuter kan det kännas som en katastrof-dag, varför då inte göra två minuters bra saker till en kanondag?

Jämför dig inte med andra
Jämför dig i stället med dig själv – bli gärna inspirerad av andra! Men känn dig aldrig sämre än någon annan för att de råkar kunna någonting lite bättre. Med god självkänsla slipper du känna dig sämre eller bättre som person än någon annan.

Välj för din skull – inte för andras
Välj att göra det du själv vill hellre än att prestera för att andra ska bli imponerade. Med god självkänsla följer vi våra egna drömmar och önskningar.
Självklart påverkas vi av vad andra tycker och tänker men försök att strunta i det och att styra ditt liv efter andras önskningar! Många vågar till exempel inte tacka nej till en chefsposition trots att de kanske inte vill ha den. Det krävs självkänsla att tacka nej till något som ger högre status och mer i lön. Har du ett yrke som du tycker om och vill ha eller är det så att du egentligen vill göra någonting annat men stannar kvar för att andra tycker att det är ett statusyrke?

Leva som du lär
Hur präktigt det än kan låta så behöver vi göra vad vi kan för att leva som vi lär om vi vill ha en god självkänsla. Ta reda på dina egna normer och värderingar – vad är rätt och riktigt för dig? Gör sedan vad du kan för att leva efter dessa. Om du tycker att skitsnack inte är okej men ändå snackar skit så kommer det påverka din självkänsla negativt. Alla saker vi gör mot våra egna normer äter självkänsla. Visst går alla går emot sina normer lite då och då, men det är viktigt att ta ansvar och därför behöver vi känna till vilka normer och värderingar vi själva har.

Var bussig mot dig själv!
Vi behöver behandla oss själva som om vi var någon vi faktiskt tycker om. Många behandlar sig själva illa. Om du är ledsen för att du misslyckats med något, till exempel på jobbet, så kanske du skriker i ditt eget huvud, kallar dig själv för pucko, medan du aldrig skulle säga det till nån annan som gjorde samma misstag. I stället skulle du, helt riktigt, säga till dem att det säkert låter värre än det är och att hon/han snart kommer kunna skratta åt det. Gör samma sak för dig själv! Behandla dig själv som någon du tycker om och njut av de 97procent som var fantastiska och oroa dig inte över de 3 procent som gick sådär.

Du duger!
Det är omodernt att känna sig otillräcklig, lägg av med det! Tänk i stället ”jag är en härlig en som gör så gott jag kan och det räcker verkligen!” Det säkraste sättet att slippa riskera och bränna ut sig är just att mata oss själva, med tankar som ”att det vi gör och är duger”. Självklart ska vi sätta mål för oss själva men vi ska inte bestämma vårt värde beroende på hur snabbt vi lyckas uppnå de. Personer som riskerar att gå in i väggen matar sig själv med tankar som att de är otillräckliga och styrs ofta av självcentrerade rädslor. Vad vi tänker är viktigt, våra tankar blir våra känslor, våra tankar blir våra handlingar.
Och våra handlingar är ju den delen av vårt eget liv som vi själv påverkar. Vi behöver med andra ord ta ansvar för våra egna tankar för att få en god självkänsla.

Gör dig fri från skam och skuld
Vill du ha en riktigt god självkänsla behöver du gör dig fri från känslor som skam och skuld. Stryk sådant som krig på jorden – det är inte ditt fel. Om du har gjort något, skadat någon – försök ställa det till rätta.

Det handlar om att förlåta sig själv, alla har gjort något de önskar aldrig hade hänt.
I stället för att tro att om du inte tänker på det så gills det inte, behöver vi få det ur oss, annars sitter det där och tar utrymme som en klibbig punkt och naggar av självkänslan. Prata ut med en vän, en coach, vägledare, psykolog, eller präst så du får ur dig det.

När du väl gjorde misstaget förstod du inte konsekvenserna, eller hade kanske inte kraft att stå emot. Tänk inte ”om jag bara inte hade gjort det”. Försona dig i stället med beslutet du tog och förlåt dig själv för att du valde som du gjorde, så kan du ta ansvar för nuet och framåt och göra ett avslut. Du behöver inte berätta det för en massa personer, det går lika bra att skriva ner det på ett papper och elda upp det!

Lev i nuet
Öva på att vara här och nu i stället för att leva i och älta det förgångna eller oroa dig för i morgon. Det enda vi kan påverka är nuet. Vi kan öva på och lära oss att njuta av livet här och nu. En del längtar bara efter fredag eller efter semestern – skit i det, gör vad du kan för att vara i nuet i stället.

Stanna upp
I dag är valmöjligheterna många och det är frihet, men det kräver också en balans i vårt inre att klara av att göra alla dessa val. I den tid vi lever nu krävs det mer självkänsla hos individen för att hantera livet på livets villkor. Vi har andra möjligheter, krav och förväntningar. För att hantera det och inte bara nå dit vi vill utan också må bra på vägen dit, behöver vi stanna upp regelbundet. Bli medveten om vad du tänker och tycker. Om livet är en plåga i fem år på vägen till ett mål kommer vi förmodligen inte att kunna njuta av det när vi väl når fram.

Om du vann 10 miljoner, vad skulle du göra annorlunda i livet?
Det handlar inte om att köpa ditt drömhus eller åker på världsturné kryssning eller ens donera tomten till välgörenhet (eftersom pengar är roten till allt ont?). Tänk på vad du verkligen skulle förändras, de olika aktiviteter du vill delta i. (Okej, kanske du vill i huset, eftersom du har ett behov av en säker hemmabas att driva din verksamhet. Eller du åka på en världen kryssning , eftersom det är där du hittar de flesta människor att starta nya evangeliska religion …)

Om du skulle dö om 6 månader (och hade perfekt hälsa under tiden),
hur skulle du spendera tiden?
Det är möjligt, om du lever helt och hållet som du vill, att du inte skulle ändra något. Det fanns någon författare eller andra, som bara fortsatte att skriva när han fick veta att han bara hade några månader kvar att leva. Han kände uppenbarligen att han levde sitt livs ändamål. Men du? Jag kan verkligen tänka mig ett par saker jag skulle vilja klämma i. Det finns fortfarande några platser jag vill besöka, mycket mer dans att göra och så många fler saker att skapa.

Ändra dina tankar för att få bättre självkänsla
Börja tänka på saker du lyckats med snarare än att låta ditt huvud förmörkas av allt du tycker att du misslyckats med. Allvarligt talat. Det är ditt jobb att bli din egen bästa vän och inte trycka ner dig själv. När du märker att du börjar trycka ner dig själv, säg stopp och sluta göra det. Efter ett tag kommer du märka att den där tyrannen i ditt huvud tystnar mer och mer.

Jobba med att bli bättre på att slappna av så kommer självkänslan
Det finns massor av sätt att lära sig att slappna av och vilket du väljer beror på vad du trivs med. En del gillar yoga, andra att promenera i skogen. Att kunna slappna av och hitta sätt att göra det på hjälper dig att känna dig positivt laddad och skapar förutsättningar för att få ett bättre självförtroende.

Börja belöna dig själv
När du klarar av saker är svåra måste du lära dig att belöna dig själv för det. Det är du som är ansvarig för att bygga ditt självkänsla, ingen annan, så du måste börja ta hand om dig själv och peppa dig själv mer. Du är värd det och alla skäl till att belöna dig själv är bra för självförtroendet.

Följ ditt eget hjärta istället för att försöka följa alla andras förväntningar
Det finns människor som tillbringar ett helt liv med att försöka tillfredsställa andras behov. Det bästa är att det aldrig är för sent att ändra på det. En del människor är experter på att tala om för andra hur de ska leva sina liv och ofta är det bara ett bevis på deras egna tillkortakommanden. Det är bara du som vet vad du är intresserad och inspirerad av. Det är ju för sjutton ditt liv!

Sätt dina egna mål
För en del passar det att skriva ner sina mål så att de kan se dem. Andra har sina mål i huvudet men det fina med mål är att du styrs emot dem om du vill nå dem tillräckligt mycket. Att nå mål, även små, är väldigt bra för självkänslan. Börja sätta mindre mål och öka ut dem allteftersom.

Utmana det du trodde att du trodde
Många människor har blivit påverkade att tro på något som de egentligen inte tror på. Det kan vara en väg man tagit för att andra förväntat sig det eller att andra fått dig att tro att du är mindre värd än dem. Utmana det här och släng bort allt gammalt skräp som du egentligen inte tror på. Det här är såklart en process som kan ta tid beroende på hur djupt det sitter men om du verkligen vill – och kanske tar hjälp av någon – så kan du bli friare och få större självkänsla.

Gör en bra övning för självkänslan
Ta ett papper och penna och skriv ner alla egenskaper du beundrar hos andra. Det kan vara sinne för humor, integritet, ärlighet eller förmåga att tala inför folk. Gör listan så lång du kan. Vet du vad du har fått fram nu: Jo, en lista över vem du själv vill vara. Ta en av egenskaperna varje dag och använd på något sätt. När du har betat av hela listan lovar jag att du kommer att känna dig starkare. Du har övat på att bli mer som du vill vara. Sedan är det bara att fortsätta med det varje dag.

Gör mer av det som ger dig energi
Det gör du genom att lägga så mycket tid du kan på saker som du gillar att göra. Det spelar ingen roll om det handlar om att lägga mer tid på en särskild hobby eller att skapa tid för att umgås med en särskild vän – att göra det du gillar mycket mer kommer att lyfta din självkänsla. Du mår bra och att må bra både ger självkänsla och skapar en grund för att göra det ännu bättre. Och samma sak tvärtom. Lägg mindre tid på sånt som du inte gillar att göra. Försök att skala bort saker du inte gillar så mycket du kan.

Träna för att få bättre självkänsla
Faktum är att fysisk träning påverkar kroppens belöningssystem så mycket att träningen i sig ger dig självförtroende. Det är bevisat. Om du får igång din kropp mer så får du bättre självkänsla och skapar en grund för att bygga en ännu bättre självkänsla. Det viktiga här är att du ska ha ett mål som ligger minst ett år framåt. Sluta lura dig själv att tro att du kan gå ner i vikt/bygga muskler på tre veckor. Ingen kan det. Alla vill det. Kvällstidningarna lever på att få folk att tro det. Gå inte på det.

Mät och möt dina rädslor
Alla är rädda för olika saker. Om du skriver ner vad du är rädd för kan du också gradera rädslorna. Gör det från 1-5 där 1 är lite rädd och 5 är mycket rädd. När du skrivit ner dina rädslor är det dags att börja jobba med dem. Börja med att möta dina rädslor på nivå 1 och gör det till ditt jobb att klara av dem minst fem gångar innan du går vidare uppåt. Det här är ett bra sätt att se att du klarar mycket mer än du tror. Skriv ner hur det kändes när du klarade en uppgift. Det är bra eftersom du glömmer bort det annars. Och självkänslan kommer på köpet.

Sätt allt som händer i rätt perspektiv
Om något händer som påverkar din självkänsla negativt är det lätt att bli för fixerad eftersom man har fel perspektiv. Istället för att bli nedslagen – tänk: Kommer det här att vara en stor sak om fem år? Oftast så kommer du att säga ett klart nej. Oftast kommer du att känna att du inte ens kommer att komma ihåg dagens händelse om fem år. Så slappna av.

Byt umgänge
Allvarligt talat – de personer du omger dig med kan lyfta eller sänka din självkänsla. Dina vänner – är de verkligen dina vänner? Vilka är peppande och goda och vilka ger dig dåligt självförtroende? De goda kan vara andra än du tänkte först och samma sak tvärtom. Studera och tänk på vad din omgivning ger dig och försök att få mer tid med de goda och mindre tid med de dåliga.

Eliminera självkritik.
Kritiserar du ofta själv över den minsta sak? Finns det en liten röst inne i ditt huvud som ofta säger att du är inte bra eftersom du är dum eller gör misstag. Om du upptäcker att du kritiserar dig själv ofta gör en insats för att stoppa självkritik.

Var snäll och positiv.
När du börjar tänka vänligt och positivt om dig själv, växer den kärlek du har för dig själv. Gör det till en vana att berömma dig själv varje dag, framför spegeln. På grund av sådana tankar, åtar du dig naturligtvis göra åtgärder som stödjer din utveckling.

Erkänn din insats.
Det är inte alltid som att vinna eller komma upp toppar i allt du gör. Många gånger är det ansträngningen som räknas! Bekräfta att du har gjort ditt bästa, även om du har misslyckats med att ge konkreta resultat.

Släpp bekymmer.
Älska dig själv du måste släppa din oro. Det är ett fruktansvärt sätt att leva ett liv fyllt med konstant oroande. Jag kan intyga det! Oroa inte hjälpa till på något sätt. Det kan inte på egen hand, få saker att hända. Endast kloka åtgärder kan! Så istället för att oroa, spendera tid att tänka på vad du kan göra för att hjälpa till i situationen. Om situationen är utanför din kontroll, sedan göra en begäran till universum / Gud om vad du vill. Därefter överlämna ditt resultat.

Lita på dig själv.
Har förtroende för din förmåga. Vet att du har förmågan att göra viktiga förändringar för dig själv, så länge du sätter ditt hjärta till det. Du kan också försörja dig genom att visualisera önskade resultaten.

Var sanningsenlig mot dig själv.
Om du vill Älska dig själv måste du vara sanningsenlig om dina egna känslor. Om du är nöjd, bekräfta glädje. Om du är ledsen, erkänner sorg. När ni talar sanning om dina känslor, försöker du inte att ljuga för sig själv eller försöka begrava dina negativa känslor. Istället erkänna vad du känner ger en bra guide till vad dina tankar är. Och som vi alla vet, tankar kan ändras, så att läkning och själv tillväxt kan ske.

Uttrycka tacksamhet.
Uttrycka tacksamhet för den person som du är. Till exempel, odla en förståelse för dina styrkor och gåvor. Också en känsla av tacksamhet att du är vid liv och väl, och fullt kapabel att göra en skillnad i ditt liv.

Vårda dina drömmar.
Varför förneka sig själv dina drömmar? När du vårdar dina drömmar, skulle du älska det liv som du leder. Varje ögonblick att du lever är en glädje eftersom du uttrycka dig fullt ut.

Öka ditt självförtroende.
Gör ett medvetet försök att leta efter möjligheter som kan bidra till att förbättra ditt självförtroende. Till exempel, om du är särskilt bra på att göra någonting, avsätta mer tid att njuta och förbättra dina kunskaper på den. Att veta att du har särskilda gåvor kan öka din självkänsla.

Koppla av.
Ge dig själv utrymme att ta pauser då och då. Om du tillbringar din tid att arbeta, utan att uppmärksamma din hälsa, det innebär också att du inte älskar dig själv tillräckligt bra för att ta hand om din egen kropp. Fyll din tid med tystnad, lugnande musik och visioner av skönhet, något som ger näring din själ.

Ha kul.
Injicera lite kul i ditt liv. Livet är tänkt att vara en trevlig. Ta inte liv eller dig själv på för stort allvar. Om du kan tänka på livet på detta sätt, slappna du automatiskt och sluta oroa över saker som inte är viktiga.

Ta hand om din kropp.
Det är viktigt att du stärker dig själv med rätt kost och regelbunden motion. Din kropp är ett tempel och du bör behandla det med respekt, kärlek och omsorg. Det har visat sig att avsaknaden av egenkärlek är ofta de bakomliggande orsakerna till tillstånd som ätstörningar, fetma eller andra sjukdomar

Lär dig att se skönhet.
När du lär dig att se skönhet i allt, kommer du också se skönheten i dig själv. Därför stannar för att lukta på blommorna. Märka allt. Känn allt. Den rosa rouge av blommor i din trädgård, grönska i slätter, viskning av den milda vinden, eller de otaliga nyanser av en kvällshimmel.

Att bekräfta sin omgivning
När du väljer att se andra, att glädjas med din omgivning, så bekräftar du dem. Tänk efter, visst känns det bra när någon säger till oss: vad roligt att du vann – eller så härligt att du ska få resa till Hawaii på din semester. ¬Personen som säger så till oss har ju sett och noterat det vi är och vad vi håller på med. Den som vågar glädjas med andra bekräftar sina med¬människor, och det funkar åt båda hållen. Den som blir sedd ser dig.

Behandla andra som dig själv
Att behandla andra så som man själv vill bli behandlad, det är fint det. Visst blir det mesta lite trevligare om vi vågar och orkar visa glädje inför andras framgångar?
För det betyder ju att de kommer göra detsamma för oss framöver.

Handla efter din passion.
Handla när du känner ett starkt energiflöde. Gör mer av det som du tycker om att göra. Din passion visar sig i sysselsättningar som får dig att glömma hur tiden går.

Var selektiv.
Sluta göra saker som du bara gör pliktskyldigast. Lägg märke till skiftningar i kroppens signaler. Ifrågasätt dina motiv när du gör dina val.

Lyssna.
Följ upp återkommande intuitiva budskap. Var uppmärksam när någon föreslår en möjlig väg.

Satsa.
Gör det som krävs för att komma i rörelse mot det som din intuition säger till dig att göra.

Var öppen.
Du vet aldrig. Allt är möjligt hela tiden

Var tillitsfull.
Lita på den process du befinner dig i. Det finns inga tillfälligheter.

Om du inte vet var du ska börja.
Börja vad som helst. Börja där du är. Ta små steg i den riktning du vill gå. När du skjuter upp saker, i synnerhet när du vet vad nästa steg borde vara, förspiller du bara energi. Att börja vad som helst betyder att du kan börja röra dig mot det du önskar ska bli verkligt. När du lägger ner själ och hjärta i att göra det bästa du kan i vilken situation som helst, arbetar du utifrån en känsla av meningsfullhet, som kommer att leda till att du uttrycker din sanna personlighet bättre.

Håll sinnet öppet och uttryck tacksamhet för det du redan har.
I dag är en ny dag. Vad som än har hänt förut är den här dagen en alldeles ny gåva att njuta av. Vad som helst kan hända idag. Vad som helst är möjligt.
Du befinner dig alltid i början. Du har alltid valmöjligheter.

Ändra ditt sätt att tänka på mat.
Så många av oss fastnar att tro att maten är “bra” eller “dålig” och det finns ingen däremellan. Associera ett ord som “bra” eller “dåliga” med en typ av livsmedel inte hjälpa oss, betyder det inte något, gör det bara vi känner skuld eller som vi borde “göra bättre”. Vad har hjälpt mig att tänka på mat som rent bränsle för min kropp, och med tanke på hur det kommer att få mig att känna eller hur mycket energi det kommer att ge mig. Jag vet att min kropp (& min hjärna) fungerar bättre när jag matar mig med färska råa grönsaker och massor av vatten och frukt, och att jag känner trög och värdelös när jag äter öser forkfuls pasta. Om du kan tänka på mat på det sättet, det finns mindre skuld, och du känner dig mer informerade och medvetna.

Verkligen lyssna på människor när de talar.
Titta på dem, ögonkontakt och vara närvarande. De kommer att känna bra att du bryr dig tillräckligt för att korrekt engagera dem, och du kommer att må bra i gengäld.

Ha media Time-out dagar.
Begreppet att göra detta skrämmer mig, men jag vet att det måste ske. Håll dig borta från din dator, telefon och TV för en hel dag. De av oss är som teknik missbrukare kommer att bli galen på denna idé, men det är en ännu större tecken på att vi skulle prova. Så många av oss använder teknik för att distrahera oss själva och hålla våra sinnen upptagen, när vi skulle vara långt bättre betjänt av att bara sitta stilla och lära sig att vara bekväm ensam.

Har den “besvärliga” konversation.
Du har hållit det inne för länge. Bit ihop, ta ett djupt andetag, och berätta sanningen. Var försiktig men ärligt. Ingen kan förutse hur de kommer att reagera, men det spelar egentligen ingen roll. Det är dags. Säg det, och gå vidare.

Utöka dina intressen. Prova något nytt. Lär dig ett språk. Gå till platser du aldrig varit. Gör saker du inte har gjort förut. Du har rätt till ett fantastiskt liv.

Be om hjälp.
Oavsett vad du går igenom, har någon annan varit med om tidigare, och komma ut på andra sidan. Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt – inte rädd att be någon om råd eller hjälp. Det kan göra en enorm skillnad.

Vet att du är bra nog HELA TIDEN.
Ja, det är du.

Låt dig styras av din intuition. Alla svar kommer inifrån. Leta efter tecken och uppmärksamma din magkänsla. Du kommer att höra två inre röster när du behöver fatta ett beslut. Den tysta rösten är ditt högre jag, den höga röst är ditt ego.

Sluta döma människor.
Wayne Dyer sade: “När du dömer en annan, behöver du inte definiera dem, då definierar du dig själv.” De kritiska röster inom dig får en stor träningspass när du låter dem gå löst på någon annan, och det är som träning för den stora händelsen – att döma dig själv. Om du inte utöva dessa röster, kommer de att försvinna så småningom helt, vilket gör att du en mycket lyckligare människa.

Utforska din sexualitet.
Om du inte vet mycket om vad som gör dig kåt, besluta att det är dags att ta reda på det nu! Sedan, när du vet! Var inte rädd att berätta för din älskare vad du verkligen vill, vad du önskar att de skulle göra eller komma med förslag. Om de är hotade av det faktum att du är i samklang med din sexualitet, då är det inte värt det! Som Jay-Z skulle säga, det finns andra “låsa upp sina verkliga önskningar är kraftfullt och potent & viktigt. Bagatellisera det inte & acceptera inte något mindre.

Express kärlek på så många sätt som du kan.
Berätta för dina vänner att du älskar dem, säga tack och mena det, le ditt största & mest uppriktiga leende mot främlingar på gatan, krama människor längre tid än normalt. Ju mer kärlek du ger ut, desto mer byggs inom dig och ju mer du får tillbaka.

Upptäck kraften i det roliga. Egen kärlek kräver tid att koppla av, spela upp och skapa ansikte mot ansikte interaktion med andra. Vår snabba värld skapar en konkurrenskraftig galenskap som inte lämnar utrymme för lek. Dr Stuart Brow säger: “Motsatsen till lek är inte arbete, det är depression

Bli medveten om själv försummelse och avvisande. Bli medveten om dina val. Fråga dig själv flera gånger under dagen, “Hedrar detta val mig?”

Håll livet enkelt .
Alltför många av oss alltid över analysera och leta efter de mest komplicerade sätt att göra saker i livet. Ibland liv var tänkt att vara enkel – en promenad genom parken, ett enkelt ja eller nej svar, eller en lugn kväll med familjen. Försök inte röran ditt liv med onödiga beslut genom att göra allt komplicerad och komplex. Håll det enkelt!

Glöm din “att göra” lista och bara vara.
Det är då du kommer att ha som roligast och uppleva de mest fantastiska äventyr. Livet är mycket mer spännande och underbart när du kastar all försiktighet och gör något löjligt.

Lyssna på nya typer av musik
Bollywood? Rap? Hårdrock? Reggae? Sök det och njuta

Dansa Loss
“Att dansa är att svettas. Och att svettas är att meditera, svett är heligt vatten. Svett är en uråldrig och universell form av självhelande. Ju mer du dansar , desto mer svettas du. Ju mer du dansar, desto mediterar du. Ju mer du mediterar, desto närmare extasen kommer du”.

Behandla andra med kärlek och respekt .
Att föra glädje till andra människors liv hjälper dig att hitta glädje i ditt eget. Dessutom kommer de som du behandlar väl betala troligt att du med samma vänlighet.. Gradvis kommer du att börja känna din värd genom leenden av tacksamhet. Men inte bara vara mycket snäll mot människor så att du kan få kunglig behandling.

Börja tänka på Alla hjärtans dag som en dag för dig.
En dag att sola sig i glansen av dig. En dag för att fira att det så här långt. En dag att helt få rabatt på hur rad du är. Unna dig, snötäckta, ha ett bad som lämnar dig mjuk och rynkig. Har en lång tupplur och drömmer. Äger den, gör den din. Gör sedan samma nästa år, och nästa, och nästa …

Sluta oroa dig andras åsikter.
Det spelar ingen roll om det är ett utlåtande från en främling eller din make, ibland låter vi vad andra människor tycker avgör hur vi lever våra liv … och det är löjligt. Ytterst deras tankar om vad vi gör och hur vi gör det är irrelevanta – det enda som betyder något är att det sitter bra med dig.

Öva på att vara nöjd .
Hur många gånger har du hört någon säga: “Om jag bara hade några dollar skulle jag …” eller “Om jag bara hade en annan ledig dag kunde jag ….”? Många människor vet inte hur man ska vara nöjd med vad livet ger dem. De är så upptagna med att vilja ha mer att de slösar bort vad livet redan har gett dem.

Erkänn att livet är alltid bara är vad du gör det till.
Så varför inte göra det magiskt, underbart, vackert & konstigt?

Se upp för obeslutsamhet .
Ingen sa livet är lätt, och ibland måste man göra svåra val. Aldrig skjutit upp ett beslut som du kan göra i dag. Du kan missa några av de bästa och mest spännande möjligheter i världen, eftersom du var obeslutsam. Framgångsrika människor fick inte var de var på genom att förlänga eller att gå fram och tillbaka på beslut!

Förstå vad det är som gör dig lycklig.
Alla har unika behov för att uppnå lycka och vad som gör en person glad kan vara mycket annorlunda än vad som gör någon annan glad. Frossa i din personlighet och inte oroa dig inte dina önskningar är kanske inte jämförbara med de av dina kamraters

Respektera dig själv 100% …
& Acceptera inte något mindre från någon annan.

Gör det bästa av varje tillfälle.
Även när du är trött, rädd eller nervös. Gör åtagandet att leva djärvt.

Uppskatta människor i ditt liv.
Eftersom alla har en möjlighet att välja om de vill vara i ditt liv eller inte! Om du inte visar dem hur mycket de betyder för dig, kanske de inte stannar kvar, och det är en svår läxa att lära sig. Var snäll mot dem. Låt dem veta hur mycket du uppskattar dem hela tiden. Du kan inte vara alltför kärleksfull!

Verkligen ta tid för dig själv.
Om du ständigt studsar från arbete till socialt engagemang och tillbaka igen, det är oundvikligt att du kommer att känna sig utmattad och sliten. Ta lite tid för dig själv du är så värdefull och något som många av oss glömmer. Vakna upp en halvtimme tidigare och gör yoga eller sol hälsningar, eller sitt i en bekväm stol och göra några djupa andetag – allt för att få dig jordad och centrerad för dagen. Det gör en enorm, enorm skillnad för din livskvalitet.

Gör magi varje dag.
Det är värt den lilla mängden extra ansträngning att odla ett vackrare liv.

Volontär.
Välj något som är viktigt för dig och se vad du kan göra för att hjälpa. Kan du erbjuda tid, pengar, din röst eller inflytande? Många människor skulle verkligen, verkligen uppskatta din hjälp och uppmärksamhet.

Dansa offentligt.
Det är mycket befriande om du aldrig har gjort det förut! & Även om du har … Dansa i biblioteket eller någon annanstans! Orsaka en scen. Få folk att le.

Nöj dig inte med saker bara för att “det har alltid varit på detta sätt”.
Kanske det brukade vara så, eller kanske det är så för andra människor, men inte för dig! Ett status quo! Kompromissa inte med saker som är viktiga för dig!

Var medkännande.
Ibland är det svårt att förstå andra människor, eller se var de kommer ifrån, men om du gör ett åtagande att vara medkännande, kommer du att få en djupare förståelse av den mänskliga naturen. Det kommer att göra dig mycket mer fredlig, för när du kan se var människor kommer ifrån, är det svårt att vara arg!

Hantera din egen agenda.
Vill du verkligen ha ett socialt liv som ser ut så här, eller är det bara vad du tror. Låt inte någon industri eller samhälleliga standard att trakassera dig. Du börjar veta vem du är, och det är värt att hänga på.

Men samtidigt håll detta i åtanke:
“Enkelt uttryckt, tror du att saker eller personer gör dig olycklig, men detta är inte korrekt. Du gör dig själv olycklig. “Tack, Wayne Dyer.

Kom med din egen definition av andlighet.
Det behöver inte vara religiösa eller wodoo det kan också bara vara ett sätt att återknyta sig till nuet. Vissa människor gör detta genom att dansa, andra genom att meditera. Vad det än är, göra tid för det i ditt liv, och gör det till en prioritet.

Dela dina drömmar.
Var inte rädd. När du delar en dröm med någon som älskar dig, du öppnar dig för nya idéer, nya kontakter och ibland ett extra par händer för att kasta i! Vara modig.

Umgås med människor som gör bra saker.
Det kommer att återinföra din tro på den mänskliga rasen och påminna om den inneboende godhet som finns i människor. Mycket mer upplyftande än att umgås med pessimister!

Införliva meditativ ritual i ditt liv.
Jag tror att ordet “meditation” anser många människor bara vara flum, men det behöver det inte vara. Min uppfattning om meditation är att det rensar ditt sinne. Walking meditation du gå ut genom dörren och bara fortsätta, låta alla tankar gå så fort de flyter in i ditt medvetande. Inte döma eller slå dig själv om ditt sinne skriker efter uppmärksamhet de första gångerna du gör det, det är helt normalt. Det är verklig klarhet i sinnet och så fantastiskt och värt att använda.

Tänk på vad du vill att temat för ditt liv ska vara.
Är det en episk kärlekshistoria eller ett stort äventyr? Eller är temat något enklare, och kunna sammanfattas med ett enda ord? “Discovery” eller “frihet”? Hur kan du få det temat i ditt dagliga liv?

Fira sätt att du har vuxit och förändrats.
Tillväxten är god, är förändring underbara, evolutionen fantastiskt. Det är ett bevis på att vi är på en väg, att vi kommer någonstans, att vi lever ut vår berättelse till sin fulla potential. Baka själv en kaka eller nåt!

100 sätt för bättre Självkänsla Läs mer »

Rulla till toppen